Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Mesudiye Kesi
Mesudiye Mehmetik Dershanesi'ni dris Naim ahin Kapatm
Her yl Mesudiye Lisesinden mezun olan gençlerimizin yaklak yarsnn yüksek örenim snavlarn kazanmasn salayan Mehmetçik Dershanesini, Mesudiye’li seçmenlerin de oylaryla TBMM’ye giden Ordu AKP Milletvekili ve (eski) çileri Bakan dris Naim ahin’in kapatt, ahin’in “Bakan” sfatyla verdii bir “yazl yant”la ortaya çkt.

Mesudiye’deki Mehmetçik Dershanesinin yöredeki gençlerin yüksek örenim görebilmesi için tad önemi belirterek, “Neden kapatldn? Tekrar hizmet verebilmesi için ne yaplmasnn düünüldüünü?” çileri bakanna, Milli Savunma Bakanna ve Milli Eitim Bakanna birer “yazl soru önergesi” ile soran CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki’ye, ilk olarak dris Naim ahin’in yant ulat. ahin 30 Ocak 2013 tarihli yantnda: 

“lgili birlikler tarafndan her yl; bir önceki yln sonuçlar, talep, birliin icra edecei aslî görevleri ve imkân kabiliyetleri dikkate alnarak yaplan deerlendirme sonucu Mehmetçik Dershanesinin müteakip yl açlp açlmayacana karar verilmektedir.

Bu çerçevede Mesudiye lçe Jandarma Komutanlnca, daha önceki yllarda açlan Mehmetçik Dershanesinin faaliyetleri deerlendirilmi, lçe J.K.’lnn aslî görevlerindeki etkinliini azaltt tespit edilmi, ayrca yedek subay öretmen atamas da yaplmamtr. Bu nedenle 2012-2013 öretim ylndan itibaren faaliyetine son verilmesi kararlatrlmtr” dedi.

Oktay Eki, “lçemiz Jandarma Komutanlnn 6 yl önce bu dershanenin açlmas için ne büyük gayret sarf ettiini hepimiz biliyoruz. Daha önce bir ylda bir tek örenci bile yüksek örenim snavlarnda baar kazannca bunu baar sayan ilçemizde Mehmetçik Dershanesi sayesinde her yl 30 civarnda örencinin snav kazandn da hepimiz gördük. Bu gerçekler ortada iken Jandarma Komutanlnn “Buras kapatlsn” diye bir istekte bulunduunu düünmek bile mümkün deildir. Buna ramen bakan özetle “istek jandarmadan geldi biz de kapattk” diyorsa, birileri Mesudiye’lilere doruyu söylemiyor demektir. Bu birileri bizim kanmzca dris Naim ahin’dir” dedi. 

 

 

Oktay Eki'nin 17 Aralk 2012 tarihinde çileri, Milli Savunma ve Milli Eitim Bakanlarna yönelttii sorular öyleydi:

 

''Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Liseden mezun olan çocuklarn Yüksek Örenim kurumlarna kaydolabilmek için girdikleri snavdaki baar oranlar, (ortalama) 30’da 1 iken, 2006 ylnda faaliyete geçen MEHMETÇK DERSANES sayesinde bu oran büyük bir sçrama göstermi ve dershaneye giden yaklak 35-40 örencinin her yl ortalama yars yüksek örenim görme hakkn kazanmaktayd. 

Ancak, Ordu l Jandarma Komutanl adna Jandarma Binba Atamer Yeil imzasyla Mesudiye lçe Jandarma Komutanlna gönderilen 29 Austos 2012 tarih ve 3740-S1397-12 sayl yazda eklen, söz konusu dershanenin 2012-2013 Öretim Ylnda da faaliyete geçmesiyle ilgili hazrlklarn yaplmas emredilmesine ramen, bu yl dershanede görev yapacak yedek subay  veya ksa dönem erba ve erlerden öretmen gönderilmemi örenciler niteliksiz ve yeteneksiz ellerde kalmtr. 

Bu durumda:

1- lçedeki örencilerin, onlarn velilerinin, orada görev yapan “asker” sfatl öretmenlerin ve bizzat Jandarma Komutanlklarnn memnuniyetine yol açan bu uygulamaya fiilen son verilmesinin nedeni nedir?

2- Söz konusu karar alnrken Mesudiye gibi kalknmasn, geleceini ve umudunu “eitime” ve “yetimi insan gücüne” balam ve bunu taa 1992 ylnda yaplan “kinci Mesudiye lçe Kurultay”na katlan Mesudiyelilerin OYBRL ile karara balam bir ilçeye ne kadar büyük bir zarar verilecei göz önünde tutulmu mudur?

3- Bakanlnza (ve genel olarak devlete) düen görev Mesudiye gibi yoksulluktan kurtulmak için cann diine takan yörelerin önünü kesmek mi yoksa onlara makûs talihini yenme mücadelesinde destek olup baar ansn arttrmak mdr?

4- Mesudiye’deki Mehmetçik Dershanesini fiilen kapanmaya mahkûm edenler, bunun yerine Mesudiye’deki Çok Programl Lise’nin verdii eitimi kaliteli hale getirmek için ne gibi önlem almaktadrlar?

5- Gelecek yl yüksek öretim kurumlarna kaydolmak için snava girip baarsz olacak örencilerin istikbalini köreltmenin manevi ve hukuki sorumluunu üstleniyor musunuz?

6- Yukardaki sorularm balamnda verebileceiniz en olumlu yant nedir?''  

 

 

çileri Bakan dris Naim ahin'in Oktay Eki'nin sorularna 30 Ocak 2013 tarihinde verdii yantlar aadadr:

 

''TBMM BAKANLIINA

LG: TBMM   Bk.l   Kanunlar   ve   Kararlar   Bakanlnn,   03   Ocak   2013 tarihli, Say:A.01.0.KKB.0.10.00.00-101014 sayl ve "Soru Önergesi" konulu yazs.

1. stanbul Milletvekili Oktay EK tarafndan TBMM Bakanlna verilen (7/14641) numaral soru önergesine cevap tekil edecek bilgilerin gönderilmesi ilgi ile istenmitir.

2. Mehmetçik Dershanelerindeki faaliyetler Millî Savunma Bakanl ve Millî Eitim Bakanl arasnda yaplan protokol çerçevesinde ilgili birlik komutanlklarnn mevcut görevlerine ek hizmet olarak icra edilmektedir.

3. lgili birlikler tarafndan her yl; bir önceki yln sonuçlar, talep, birliin icra edecei aslî görevleri ve imkân kabiliyetleri dikkate alnarak yaplan deerlendirme sonucu Mehmetçik Dershanesinin müteakip yl açlp açlmayacana karar verilmektedir.

4. Bu çerçevede Mesudiye lçe J.K.lnca, daha önceki yllarda açlan Mehmetçik Dershanesinin faaliyetleri deerlendirilmi, lçe J.K.lnn aslî görevlerindeki etkinliini azaltt tespit edilmi, ayrca yedek subay öretmen atamas da yaplamamtr. Bu nedenle 2012-2013 öretim ylndan itibaren faaliyetine son verilmesi kararlatrlmtr.

 

Arz ederim.

dris Naim ahin
çileri Bakan''