Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Tayyip'in Krte Kitab...
Kaynak : http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/mehmet-turker/mollayi-ipten-kurtaramadi-423611/ | 14.12.2013
Tayyip'in Krte Kitab...

Tay­yip Bey “I­rak Kür­dis­ta­n’­” di­yor, “Kürt ül­ke­si­” ta­n­m­n ka­bul edi­yor…

Yet­mi­yor, Tür­ki­ye­’de­ki Kür­dis­ta­n’­dan söz edi­yor, böl­ge­yi “Kürt ül­ke­si­” ola­rak içi­ne sin­di­re­bi­li­yor!..

 Ama Tür­ki­ye­’yi “Türk ül­ke­si­” ola­rak ka­bul et­mi­yor, Türk, Kürt, Laz, Çer­kez, Gür­cü, Bo­nak, Ar­na­vut di­ye et­nik kim­lik­le­re bö­lü­yor!..

 De­mek bun­lar da yet­me­mi ki, al­tn­da im­za­s bu­lu­nan “Ses­siz Dev­ri­m” ad­l ki­ta­b­n (!) Kürt­çe bas­t­r­yor!..

çe­ri­i bi­zi il­gi­len­dir­mi­yor, çün­kü ses­siz ve de­rin­den gi­den dev­ri­mi ya­a­ya­rak gö­rü­yo­ruz…

Bir “kar­ dev­ri­m” sü­re­ci ya­a­yan ül­ke­de, ça­da­lk, de­mok­ra­si ve ic­ra­at­lar yö­nün­den bir dev­rim mev­rim gör­dü­ü­müz yok!..

 Bir pro­pa­gan­da ki­ta­b ç­kar­m, bu­nu Kürt­çe de bas­tr­m…

Ki­ta­b ne­den Laz­ca, Çer­kez­ce, Gür­cü­ce, Bo­nak­ça, Ar­na­vut­ça da bas­tr­m­yor?..

 Çün­kü amaç, Türk­çe bil­me­yen Kürt kö­ken­li va­tan­da­la­r­m­zn bu­nu oku­ma­s­n sa­la­mak de­il!..

 Mak­sat Kürt kö­ken­li va­tan­da­la­r­m­za i­rin­lik ol­sun!..

 

Di­yar­ba­k­r’­da­ki se­çim mi­tin­gin­de bo ile dü­et yap­tr­d­ Kürt­çü tür­kü­cü i­van Per­ve­r’­e Kürt­çe­nin res­mi dil ol­ma­s için “Vak­ti va­r” de­di­i­ni da­ha ön­ce yaz­m­tk!..

 Bu ko­nu­da ga­ze­te­ci abi­miz CHP Mil­let­ve­ki­li Ok­tay Ek­i de Ba­ba­ka­n’­n ce­vap­la­ma­s is­te­miy­le bir so­ru öner­ge­si ver­di…

Ona ne ce­vap ve­rir bi­lin­mez, ama ken­di (!) ki­ta­b­n Kürt­çe bas­tr­d­­na gö­re, o “vak­te­” adm adm iler­li­yor!..

Bu Haber Toplam 914 defa Okundu.