Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
TV Kanallarnn Seim Dneminde Tarafsz Yayn Yapmadklarna Dair ddialar Ne Olacak?

14.06.201212 Haziran 2011 Seçimlerinde TV kanallarnn tarafsz yayn yapmadklarna dair iddialar Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi: 


''6112 Sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanunun, "Yayn Hizmet lkelerinin,

"Siyasî partiler ve demokratik gruplar ile ilgili tek yönlü veya taraf tutar nitelikte olamayacan" emreden 8'nci maddesinin "k" bendi;


"Seçim döneminde yaynlar" düzenleyen:

"MADDE 30 - (1) Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yaplan yaynlara ilikin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafndan düzenlenir.

(2) Üst Kurul, medya hizmet salayclarnn seçim dönemlerindeki yaynlarn Yüksek Seçim Kurulunun kararlan dorultusunda izler, denetler ve deerlendirir.

(3) 26/4/1961 tarihli ve 298 sayl Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakknda Kanunun 149/A maddesinde düzenlenen hükümler, Yüksek Seçim Kurulu kararlarn müteakip Üst Kurulca yerine getirilir" eklindeki madde hükmü;


"(2) Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluu altnda bamsz olarak yerine getirir ve kullanr" eklindeki 34'üncü madde bendi nda örenmek istiyorum:


Hürriyet gazetesi yazar Yalçn Doan'n 13 Haziran 2012 tarihli sütununda ileri sürülen iddialar doru mudur?

Ezcümle 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinden önceki kampanya srasnda:

1- AKP'li milletvekili adaylarna 6 saat 22 dakika zaman ayran buna karlk dier parti adaylarna sadece 2 dakika veren TV kanal hangisidir?

2- AKP'nin kampanya srasnda yapt mitinglerin 16'sn "canl" olarak yaymlayan buna karlk CHP'nin sadece 1 mitingini izleyicilere "canl" olarak aktarrken, dier siyasi parti mitinglerinin hiçbirini "canl" yayn konusu yapmayan TV kanal hangisidir?

3- AKP mitinglerini 4 saat 21 dakika süreyle izleyicilerine aktarrken CHP'nin bir mitinginden sadece 4 dakika süreyle yayn yapan, MHP'nin 5 mitingini 56 dakika süreyle yaynlayan hangi TV kanaldr?

4- Kampanya srasnda AKP'ye 8 saat 41 dakika, CHP'ye 9 dakika zaman veren TV kanal ile AKP'nin 7 mitingini 5 saat süreyle yaynlayan, buna karlk CHP'nin mitinglerine sadece 11 dakika ayran hangi TV kanallardr?

5- AKP'li 15 adaya ekranlarn açarken CHP'li sadece 3 aday konuturan; AKP'li 17 aday izleyici karsna çkarp 15 saat 30 dakika konutururken CHP'li 1 adaya 14 dakika konuma hakk tanyan TV kanal hangisidir?

6- Seçim Kampanyas boyunca yaplan yaynlar YÜKSEK SEÇM KURULU'nun talimat dorultusunda izlemek, yaynclarn "tarafszla aykr davranp davranmadn saptamak ve gereinin yaplmas için Yüksek Seçim Kurulu'na rapor -bilgi- vermek RTÜK'ün görevi deil midir?

7- RTÜK gerek kendi kurulu yayasnn gerekse Seçimlerin Temel Hükümleri hakkndaki yasann amir hükümlerinin gereini yapm mdr? Yapmsa yukardaki iddialar karsndaki yant nedir?

8- RTÜK tüm yaynlar izleme görevini bihakkn yerine getirmi midir? Getirmediyse sebep ve alnmas gerekli önlem nedir? Bu balamda RTÜK'ün "maddi kaynak" sknts var mdr?

9- Bir çok radyo ve TV yaynn hiç izlenmedii, bunlarla ilgili hiçbir "raporlama" yaplmad doru mudur?

10- Kampanyann ilk dört haftas boyunca da RTÜK'e (Üst Kurula) hiçbir rapor sunulmad doru mudur?

11- Seçim kampanyas srasnda "tarafsz" yaynclk ilkelerine aykr hareket ettii için hangi TV kanallar hakknda, hangi nedenle ne yaptrm uygulanmtr?''YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 27 Kasm 2012 tarihinde gelen yant aadadr:''stanbul Milletvekili Oktay EK tarafndan verilen 7/8419 esas numaral soru önergesine ilikin cevaplarmz aada arz edilmektedir.

Bilindii üzere ülkemizdeki radyo ve televizyon kurulular kendi yayn politikalar dorultusunda yaynlarn sürdürmekte, bu yaynlar ise 6112 sayl Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaym Hizmetleri Hakknda Kanun hükümleri gereince Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca düzenlenmekte ve denetlenmektedir

Bununla birlikte 6112 sayl Kanunun 30 uncu maddesi gereince; seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yaplan yaynlara ilikin usul ve esaslar Yüksek Seçim Kurulu tarafndan düzenlenmekte ve medya hizmet salayclarnn seçim dönemlerindeki yaynlan Üst Kurulumuz tarafndan Yüksek Seçim Kurulunun kararlan dorultusunda izlenmekte, denetlenmekte ve deerlendirilmektedir. Bu çerçevede 12 Haziran 2011 tarihinde yaplan Milletvekili Genel Seçimi döneminde Yüksek Seçim Kurulu'nun belirledii 37 özel televizyon kanal, 7 özel uydu yaym yapan bölgesel televizyon kanal olmak üzere toplam 44 özel televizyon kanal ile 32 özel radyo kanalnn yaynlan yine Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlemi olduu ilkeler dorultusunda incelenmi, zleme ve Deerlendirme Dairesince Üst Kurula sunulan deerlendirme raporlan, Üst Kurulda görüüldükten sonra yaym kaytlar ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmutur. Bu dönemde gerek zleme ve Deerlendirme Dairesi, gerekse de Üst Kurul tarafndan ileme konulmayan hiçbir rapor bulunmamaktadr. zleme ve Deerlendirme Dairesince seçime yönelik yaynlarn incelenmesi srasnda ihlal unsurlar içeren yaynlar hakknda derhal rapor düzenlenerek Üst Kurula sunulmas yannda zaman zaman kamuoyunca izlenme oranlarnn yüksek olduu bilinen, ancak yaynlarnda ihlal tespit edilmeyen yaym kurulular hakknda da bilgi notlan düzenlenerek Üst Kurula sunulmu ve Üst Kurul karan dorultusunda söz konusu bilgi amaçl raporlar Yüksek Seçim Kurulu'na da iletilmitir.

Soru önergesinde yer alan tespitler, zaten Üst Kurul'a (RTÜK) sunulan zleme ve Deerlendirme Dairesi raporlarnda da yer almaktadr ve Yüksek Seçim Kurulu tarafndan da bu yaynlara müeyyide uygulanmtr, Ayrca farkl siyasi partiler.lehine' de benzer içerikte yaynlar ve tespitler söz konusudur. Sadece bir siyasi parti ile ilgili, tespitlerin bunlara hiç müeyyide uygulanmam gibi dile getirilmesi, gerçei yanstmamaktadr.

Söz konusu seçim döneminde Üst Kurul uzmanlarnca Yüksek Seçim Kurulu'na toplam 89 adet uzman raporu düzenlenmitir. Yüksek Seçim Kurulu tarafndan bu raporlar dorultusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun 12 Mart 2011 tarih ve 2011/187 sayl ilke kararnn sonuç bölümünün 2. ve 3. maddesine aykr yaynlar nedeniyle; A HABER (Uyar, 2 program durdurma), ATV (Uyar), ATV AVRUPA (Uyan), BENGÜ TÜRK (Uyan, 5 program durdurma), BEYAZ TV (Uyan, 4 program durdurma), BUGÜN TV (Uyar, 4 program durdurma), EGE TV (Uyar, 1 program durdurma), HALK TV (Uyar, 6 program durdurma), KADIRGA TV (Uyan, 1 program durdurma), KANALTURK (Uyan, 1 program durdurma), KÖY TV (Uyan, 2 program durdurma), MELTEM TV (Uyar, 2 program durdurma), MESAJ TV (Uyan), SAMANYOLU HABER (Uyan, 1 program durdurma), TGRT HABER (Uyan, 5 program durdurma), TV 5 (Uyar, 2 program durdurma), TV NET (Uyan), ULUSAL 1 (Uyan 5 program durdurma), ÜLKE TV (Uyan, 3 program durdurma) hakknda müeyyide uygulanmas karar verilmitir.

12 Haziran 2011 tarihinde yaplan Milletvekili Genel Seçimi dönemine ilikin gerçekleen denetimler ve sonuçlar defalarca kamuoyu ile paylalm olup, konunun daha önce de baz Üst Kurul üyeleri tarafndan gündeme getirilmesi üzerine 4 Haziran 2011 tarihinde Üst Kurulun internet sayfasnda gerekli açklama yaplmtr. Aynca seçim dönemine ilikin bütün kararlar Üst Kurulun internet sayfasnda yaynlanm olup, halen bu kararlara Üst Kurulun internet sayfasndan ulalmas mümkün bulunmaktadr.

Bilgilerinize arz ederim.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''