Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Dileri Bakanl Kurumsal Lisans htiyac Karlanrken Usulszlk Yapld m?

17.02.2012


Dileri Bakanl'nn kurumsal lisans ihtiyac için DMO Satn Alma Komisyonu'nun ald kararlarda usulsüzlük yaplp yaplmadn Maliye Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''Bakanlklarn ve tüm resmi kurumlarn malzeme ihtiyacnn esas itibariyle Maliye Bakanlna bal Devlet Malzeme Ofisi tarafndan karland bilinmektedir.

Dileri Bakanl Biliim Teknolojileri Dairesi Bakanlnn muhtelif cins ve miktar Microsoft kurumsal lisans ihtiyacn karlamak üzere DMO'nun kurduu Satn Alma Komisyonu kararlarna atfen soruyorum:

1- Söz konusu Satn Alma Komisyonu kararlarnda, müteri dairece (Dileri Bakanlnca) bildirilen yaklak maliyet fiyatna (konumuz olayda 366.341.41 TL + KDV) riayet edilmemesi olaan ve yasal mdr?

2- Komisyonun 15 Austos 2011 tarih ve 232 No Tu kararnda ihaleye talip firmann verdii 466.365.-TL + KDV tutarl ilk teklifini daha sonra 420.000.-TL + KDV'ye indirdii, opsiyon süresinin 9 Eylül 2011 olduu doru mudur?

3- Firma söz konusu teklifini 11 Austos 2011 tarihinde 395.000.-TL + KDV olarak yenilemi midir?

4- Satn Alma Komisyonu 15 Austos 2011 tarihinde verdii kararla "tekliflerin, müteri dairece verilen maliyet fiyat üzerinde olmas nedeniyle" söz konusu alm tümüyle iptal etmi midir?

5- Ayn üyelerden oluan ayn komisyon 4'üncü soruda deinilen "iptal" kararndan sadece 20 gün sonra (5 Eylül 2011 tarihinde) verdii 258 No Tu kararla ayn alm 395.000.-TL + KDV karlnda (ihalenin iptaline yol açan fiyatla) yapmaya karar vermi midir?

6- Sadece 20 gün önce iptal edilen satn alma iinin ayn koullarla 20 gün sonra yaplmasnn nedeni nedir?

7- Bu ilem yasal mdr? Deilse sorumlular hakknda ne gibi bir ilem yaplmtr?''


YANITLAR:

Maliye Bakan Mehmet imek tarafndan 27 Kasm 2012 tarihinde gelen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK'nin Dileri Bakanl Biliim Teknolojileri Dairesi Bakanlnn muhtelif cins ve miktar Microsoft kurumsal lisans ihtiyacn karlamak üzere Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüünün kurduu satn alma komisyonu kararna ilikin tarafmdan cevaplandrlmas istenen 7/4450 esas numaral yazl soru önergesinde belirtilen sorulara ilikin cevaplarmz aada sunulmutur.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüü, kamu kurum ve kurulular adna merkezi satn alma ilevini, 4734 sayl Kamu hale Kanununun stisnalar balkl 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamnda belirlenen limit çerçevesinde, kendi mevzuatnda yer alan usul ve esaslar dahilinde yürütmektedir.

Dileri Bakanl Biliim Teknolojileri Dairesi Bakanl ihtiyac muhtelif cins ve miktar kurumsal lisans alm, ihtiyaç sahibi kuruluça hazrlanan teknik artnamesine, istenilen markasna ve ürün tanmlarna uygun olarak, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüünün ç Piyasadan Yaplacak Satnalmalara Ait Ticari artnamesi, ihale ek artlar listesi hükümleri dahilinde Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüü Satnalma Yönetmeliinin 20/1 maddesi uyarnca Resmi Gazetede ilan edilmek ve web sitesinin ilgili sayfasnda yaynlatlmak suretiyle açk teklif usulüne göre yaplmtr.

haleye talip firma, teklif iç zarfnn açld 02/08/2011 tarihindeki 466.365.-TL olan ilk teklif fiyatn, komisyonun indirim yaplmas yönündeki talebi üzerine 420.000.-TL'ye indirmi olup, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüü Ticari artnamesi gerei iç zarf açl tarihinden itibaren en az 30 gün olmas gereken opsiyon süresi tutanakla 09/09/2011 olarak belirlenmitir. Daha sonra firma opsiyon süresini 26/08/2011 tarihli yazs ile 16/09/2011 tarihine, 15/09/2011 tarihli yazs ile de 23/09/2011 tarihine kadar uzatmtr

Döviz kurlarnn "TL" karsnda sürekli olarak art trendine girdii ve yaklak maliyetin "TL" karlnn artmaya devam ettii bir dönemde dahi, indirimin yetersiz görülmesi üzerine, komisyon indirim yaplmasn talep etmi, bunun üzerine firma teklif fiyatn 08/08/2011 tarihli yazsyla 395.000.-TL'ye indirmitir.

Fiyat aratrmakla sorumlu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüünün teknik personelince, teklif edilen alm konusu ürünlerin marka/model veya konfigürasyonuna göre, teklif fiyatlarnn piyasa rayiç fiyatlarn yanstp yanstmadna ilikin güncel olarak yaplan fiyat aratrmas sonucu elde edilen fiyatn (280.314.-$+KDV), ihtiyaç sahibi kurulutan görü istendii 17/08/2011 tarihli kurla 493.941.-TL+KDV olduu ve bu tutara göre firma teklifinin uygun olduu anlalmtr.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüü Satnalma Yönetmeliinin 13 üncü maddesinin üçüncü fkrasnda yer alan, "Satnalma komisyonlar tarafndan verilen kararlardan her yl Yönetim Kurulunca tespit edilen limitler dahilinde olanlar Genel Müdürlüün, bu limitlerin üzerinde olan kararlar ise, Yönetim Kurulunun onay ile kesinleir." hükmü gereince, Satnalma Komisyonu tarafndan alnan 15/08/2011 tarih ve 232 sayl iptal kararnn kesinlememi olduu, firma teklifinin güncel olarak yaplan teknik fiyat aratrmas sonucu elde edilen piyasa fiyatna göre düük ve ayn zamanda kabul edilebilir nitelikte olduu, ayrca ihtiyaç sahibi kuruluun bahse konu lisans almna ihtiyaçlarnn gereklilii ile ivedi olabilecei, bu nedenle kurumun madur olmamas ve ödeneklerinin yeterli olup olmadnn tespitine ilikin hususlar birlikte deerlendirilerek, komisyon karar onay makamna sunulmadan önce Ofisin 17/08/2011 tarih ve 3954/32916 sayl yazs ile yaplacak ileme esas olmak üzere, ihale sonucu elde edilen bedelle almn yaplp yaplmayacana dair ad geçen kuruluun görüü istenilmitir.

htiyaç sahibi Kuruluun 19/08/2011 tarih ve 2011/8821905 sayl cevabi yazs ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüünce bildirilen toplam tutarn kurumlarnca uygun olduu bildirilmek suretiyle, bahse konu lisans almna ilikin yaklak maliyetin düzeltilmesinin gerekli olduunun kabul edildii anlalmtr.

Dier taraftan kamu kurum ve kurulular adna yaplan satmalmalarda, yaklak maliyet ile birlikte esas itibaryla Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüünün fiyat aratrmakla görevli teknik personelince, teklif edilen alm konusu ürünlerin marka/model veya konfigürasyonuna göre, teklif fiyatlarnn piyasa rayiç fiyatlarn yanstp yanstmadna ilikin güncel olarak yaplan teknik piyasa fiyat aratrmas ve ihtiyacn gereklilii de göz önünde bulundurularak karar verilmektedir.

Dolays ile ihtiyaç sahibi kuruluun almn yaplmas yönündeki uygun görüü ile firmann indirimli teklifinin güncel fiyat aratrmas sonucu elde edilen piyasa fiyatnn çok altnda olduu hususlar da gözönünde bulundurularak, 05/09/2011 tarih ve 258 sayl kararla alma karar verilmi ve onaylanarak kesinlemitir.

Öte yandan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüü mevzuat ve Kamu hale mevzuatnda yaklak maliyetin üzerinde almlarn yaplamayacana ilikin herhangi bir engel hüküm bulunmamaktadr.

Sonuç olarak, yukarda arz edilen hususlar muvacehesinde bahse konu lisanslarn almna karar verildii, ihtiyaç sahibi kurulu ödeneinin bu i için yeterli olduu, alm tutarnn kuruluça uygun bulunduu, verilen teklif fiyatnn piyasa rayiç fiyatlarnn çok altnda olduu anlaldndan, alm süreci mevzuata uygun olarak gerçeklemitir.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet imek

Maliye Bakan''