Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
DMO Atamalarnda Liyakat lkesi Yok mu Saylyor?

17.02.2012Devlet Malzeme Ofisi'ne yaplan atamalarda liyakat ilkesine uyulmadna dair iddialar Maliye Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Maliye Bakanlna bal olarak faaliyet gösteren Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüüne üst düzey yönetici atamalarnda liyakat ilkesine ve 178 sayl KHK'nin ilgili maddelerine riayet edilmediinden bahisle soruyorum

1) Maliye Bakan Mehmet imek'in snf arkada ve ayn zamanda özel Kalem Müdürlüünü de vekâleten yürüten Metin Akdamar'n DMO Genel Müdürlüüne 07,02.2011 tarihinde vekâleten, 02.04.2011 tarihinde ise asaleten atand doru mudur?

2) 178 sayl Maliye Bakanl Tekilat ve Görevleri hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 42. Maddesinde Genel Müdür olarak atanabilmek için Maliye Bakanlnda en az üç yl fiilen çalm olma art yer almakta olmasna ramen bu arta uyulmad doru mudur?

3) Ad geçen Genel Müdür atandktan yaklak üç ay sonra 646 sayl KHK ile 178 sayl KHK'nin 42. maddesinde deiiklik yapld ve Maliye Bakanlnda en az üç yl fiilen çalm olma artnn kaldrld doru mudur?

4) Sonuç olarak bakanlnzca yaplan atamalarda istim arkadan gelsin' anlaynn geçerli olduu doru mudur?''


YANITLAR:

Maliye Bakan Mehmet imek tarafndan 27 Kasm 2012 tarihinde gelen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK'nin Bakanlma tevcih ettii 7/4449 sayl yazl soru önergesinde belirtilen sorulara ilikin cevaplarmz aadaki gibidir.

1- çileri Bakanl Hukuk Müaviri Metin AKDAMAR, Bakanlmzda 02/06/2009 tarihinden itibaren Özel Kalem Müdürü Vekili olarak görev yapmtr.

Ad geçen, 07/02/2011 tarihinden itibaren Bakanlmz ilgili kuruluu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüünde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Bakan Vekillii görevinde bulunmu, 02/04/2011 tarihli ve 27893 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 01/04/2011 tarih ve 2011-207 sayl müterek kararname ile de bu göreve asaleten atanmtr.

2- 178 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi Bakanlmz merkez, tara ve yurtd tekilatna yaplacak atamalar kapsamakta olup, Bakanlmz ilgili kuruluu Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüüne yaplacak atamalar bu kapsamda deildir.

3- 646 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesiyle, 178 sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin (b) bendinde yer alan " ve Maliye Bakanlnda en az üç yl fiilen çalm" ibaresi yürürlükten kaldrlm olup, konunun söz konusu atama ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadr. Nitekim, ad geçenin atanmasna ilikin 01/04/2011 tarih ve 2011-207 sayl Kararnamede, 657 sayl Kanun ile 233 ve 399 sayl Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine yer verilmi, 178 sayl Kanun Hükmünde Kararnameden bahsedilmemitir.

4- Halen Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüünde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Bakanl görevlerine devam eden Metin AKDAMAR'n atama ilemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yaplm olup, iddialar aslszdr.

Bilgilerine arz ederim.
Mehmet imek
Maliye Bakan''