Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Ayamama Deresi Kenarna na Edilen Yakt Tanklar

01.08.2011


Ayamama Deresi kenarna ina edilen yakt tanklarn Ulatrma Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:

Not: Bu sorular süresi içerisinde yantlanmad için 19 Aralk 2011'de yenilenmi, 12 Ocak 2012'de gelen yantta tüm sorulara yant verilmedii görüldüü için 20 Ocak 2012'de yeni bir soru önergesi verilmitir. ''stanbul Atatürk Havaliman'nn dnda, Ayamama Deresi kenarna uzatlan "06-24" pistinin pist balangcna çok yakn yerde, Bakrköy evketiye Mahallesi Ayamama Deresi 1200 ada 1 parselde, kamuya terk edilmi yeil alan statüsündeki bir arazi üzerinde, özellikle Ataköy'ün 7 ve 8.Ksm'nn adeta içinde olacak ekilde 5 bin tonluk 7 yakt tank ina edilmitir.

1- Basit bir LPG tanknn bile topraa gömülerek korunduu ülkemizde, tam derenin kenarna, havzann su toplama yerine, bataklk ve sürekli nem olan bir alana yaplan 35 bin tonluk yakt tanklarnn yer seçimleri hangi kriterlere göre yaplmtr? Bunlarn o yörede yaplmas zorunlu ise, tanklar neden yer altnda deil de yer üstünde ina edilmitir?

2- Çevredeki youn yerleim yerlerinde yaayan insanlar için ciddi bir tehdit tekil eden yakt tanklarnn yapmmdan önce (28Temmuz 2010 tarihinde istanbul l Çevre Müdürlüü'nün 2010/04/77/1581 numaral kararla burada "ÇED raporunu gerektiren bir durum olmadna" karar verdii doru mudur?

3-      stanbul l Çevre Müdürlüünün "ÇED'e gerek olmadn" bildirdii 28 Temmuz 2010 tarihinde yürürlükte olan ÇED Yönetmelii'nin 9'uncu maddesinin "yollar, geçiler ve hava alanlarnda" bu tür tesisler yaplmasna izin vermedii doru mudur?

4-      Söz konusu Yönetmeliin 9'uncu maddesindeki "hava alanlar" ibaresinin srf bu 7 tanklarn yapmna meruiyet kazandrmak için 18 Austos 2010 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan "Büyük Endüstriyel Kazalarn Kontrolü" hakkndaki yönetmelik deiiklii" ile geçersiz klnd doru mudur?

5-      Bu yakt tanklar hangi kurum tarafndan yaptrlmtr?

6-      Söz konusu tanklarda '"uçak yakt" stokland doru mudur?

7-      Uçaklarn olas bir pistten çkma kazas gerçekleirse veya bir baka nedenle yangn çkarsa, yakt tanklarnn olduu bölgede bulunan Ataköy 7-8 Ksmlardaki 4500; 9-10. Ksmlardaki 6150 konutun güvenlii nasl salanacaktr?

8-      Dere yatana konut bile yapmak yasak iken yakt tanklarnn yaplmas sonras oluabilecek olas bir felaketin sorumluluunu üstleniyor musunuz?''


YANITLAR:

Ulatrma, Haberleme ve Denizcilik Bakan tarafndan 22 ubat 2012 tarihinde verilen yant aadadr:''17/07/2008 tarihli ve 26939 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan Çevresel Etki Deerlendirmesi Yönetmeliinin 5. maddesi gereince yaymlanan 2008/10 no.lu Genelge ile Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler (Ek-II) Listesi kapsamnda yer alan projelere ilikin "ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Deildir" karan verme yetkisi Valiliklere devredilmitir.


Bu itibarla; stanbul îli, Bakrköy evketiye Mahallesi, Ayamama Deresi, 1200 Ada, 1 no.lu parsel üzerinde kurulan yakt tanklar için verilen ÇED Gerekli Deildir Kararna ilikin i ve ilemler ad geçen îl Müdürlüümüzce yaplmtr.


Dier taraftan; 2872 sayl Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çkarlan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulmas ve mer'i mevzuat çerçevesinde öngörülen gerekli tüm izin ve tedbirlerin alnmas durumunda, Akaryakt (hrakiye) Depolama Tesislerinin kurulmas bir saknca tekil etmemektedir.


Ayrca, 01/08/2011 tarihinde Bakanlmza yöneltildii iddia edilen TBMM 7/407 Esas sayl Yazl soru önergesi esas itibariyle Ulatrma Bakanmz Sayn Binali YILDIRIM'a yöneltilmi olup, i bu mevcut önerge hariç, buna dair Bakanlmza baka bir önerge intikal etmemitir. Dolaysyla süresinde cevap alnamad ifadesi de doru deildir.

Bilgilerinize sunarm.

Binali Yldrm

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan''


YANITLANMAYAN SORULAR ÇN YENLEN SORU ÖNERGES:

Gelen yantta daha önce sorduu tüm sorularn yantn alamayan Oktay Eki, Bakana ikinci bir önerge daha verdi. Eki'nin 2. kez sorduu sorular aadadr:


''stanbul Atatürk Havalimannn dnda, AYAMAMA Deresi kenarna uzatlan "06-24" pistinin pist balangcna çok yakn yerde, Bakrköy evketiye Mahallesi, Ayamama Deresi 1200 Ada, 1 Parselde, kamuya terk edilmi yeil alan statülü arazi üzerinde, özellikle Ataköy'ün 7 ve 8. Ksmnn adeta içinde olacak ekilde her biri 5 bin tonluk 7 adet yakt tank ina edilmitir.

1- Basit bir LPG tanknn bile topraa gömülerek korunduu ülkemizde, tam derenin kenarna, havzann su toplama yerine, bataklk ve sürekli nem olan bir alana ina edilen 35 bin tonluk yakt tanklarnn yer seçimleri hangi kriterlere göre yaplmtr? Bunlarn o yörede yaplmas zorunlu ise tanklar neden yer altnda deil de yer üstünde ina edilmitir?

2- Çevredeki youn yerleim yerlerinde yaayan insanlar ve havaliman için ciddi bir tehlike kayna olan yakt tanklarnn yaplmasndan önce (28 Temmuz 2010 tarihinde) stanbul l Çevre Müdürlüünün 2010/77/1581 numaral kararnda burada "ÇED Raporunu gerektiren bir durum olmadn" beyan ettii doru mudur?

3- stanbul l Çevre Müdürlüünün "ÇED'e gerek olmadn" bildirdii tarihte yürürlükte olan ÇED Yönetmeliinin 9'uncu maddesinin "yollar, geçiler ve hava alanlarnda" bu tür tesisler yaplmasna izin vermedii doru mudur?

4- Söz konusu Yönetmeliin 9'uncu maddesindeki "hava alanlar" ibaresinin bu tanklarn yapmna meruiyet kazandrmak için deitirildii ve 8 Austos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan "Büyük Endüstriyel Kazalarn Kontrolü" hakkndaki yönetmelik deiiklii ile geçersiz klnd doru mudur?

5- Bu yakt tanklar hangi kurum tarafndan yaptrlmtr?

6- Söz konu tanklarda "uçak yakt" stoklandt doru mudur?

7- Uçaklarn olas bir "pistten çkma" kazas nedeniyle veya baka nedenle yangn çkarsa, yakt tanklarnn olduu bölgede bulunan Ataköy 7-8' inci Ksmlardaki 4500; 9-10'uncu Ksmlardaki 6150 konutun güvenlii nasl salanacaktr?

8- Dere yatana konut bile yapmak yasak iken yakt tanklarnn yaplmas ardndan meydana gelebilecek bir felaketin sorumluluunu üstleniyor musunuz?

2. YANITLAR:
Ulatrma, Haberleme ve Denizcilik Bakan Binali Yldrm tarafndan 27 Kasm 2012 tarihinde gelen 2. yant aadadr:
''Sözü edilen yakt depolama tesisi proje alannn incelenmesi sonucunda;

DHM Atatürk Havaliman sahas içerisinde yer ald, THY-OPET Havaclk Yaktlar A..'ne yakt depolama tesisi kurulmas amacyla kiraland, DHM mülkiyetindeki havaliman çevresinde daha uygun bir alternatif alann olmad ve söz konusu yakt depolarnn Havaliman için büyük ihtiyaç olduu,

Yaktn parlayc-patlayc olmayp, yanc özellikte olduundan her türlü önlemin alnaca, deprem, sel frtna, yakt dökülmeleri, yangn, terör, sabotaj için ayr ayr acil eylem planlarnn bulunduu, tesis içerisinde köpük sistemi ve su sisi sistemi ve 5000 m3 lük su tanknn yaplaca, SK görüünde belirtilen esaslara uyulaca taahhüdünün alnd,

Proje alannda 03/09/2009-08/09/2009 tarihleri arasnda 5 adet zemin etüt sondajnn yapld, dolgu zemin, yumuak-kat kvaml kil ve gevek kumlu çakl tabakalarnn tespit edildii, svlatrma analizi yapld, inas planlanan yaplarn zemine göre tama gücü, oturma miktar, yataklama katsays, kazk çap, boyu ve servis yükü parametrelerine göre belirlendii,

Projede yer alacak ünite ve ilemlerin API (American Petroleum Instute) standartlarna uygun yaplaca, tanklarn yere gömülü olmayp gruplar halinde edde ile çevrilecei, tüm tesisat ve ekipmanlann topraklama sistemi yaplaca, topraklama yaplmadnda dolum ileminin otomatik duraca, depolama tanklar API-650 standardna uygun et kalnlnn 6-20 mm arasnda olaca,

stanbul li, Bakrköy lçesi, Atatürk Havaliman adresinde THY-OPET Havaclk Yaktlar A.. adna yaplmas planlanan "Akaryakt Depolama Tesisi (7 adet tank 33.500 m3)" projesi ile ilgili 14/05/2010 tarih ve 10984 say yaz ile l Müdürlüümüz kaytlarna giren proje tantm dosyasnn mevcut olduu,

27/05/2010 tarihinde yerinde yaplan incelemede; DHM Atatürk Havaliman snrlar içerisinde uçaklara jet yakt temini için 15.869 m2 lik alanda 33.500 m3 ürün depolama kapasiteli 7 adet 5000 m3 lük yakt tank, 1 adet 5000 m3 lük yangn suyu tankndan oluan depolama tesisi ve jet yakt temininde kullanlmak üzere amandra sistemi yaplmasnn planland,

2 adet balama ve 1 adet boaltma olmak üzere, 3 adet amandrann olaca, denizden 1500 m., karadan 4250 m (toplam 5750 m.) 2 adet boru hatt ile balanaca, planlanan depolarn Ataköy deki konutlara yaklak 120 m, Ayamama Deresine en yakn tankn yaklak 38 m. olaca,

hususlar tespit edilmitir.

Bunun üzerine; Akaryakt Depolama Tesisi (7 adet tank 33.500m3)" projesi ile ilgili Proje Tantm Dosyasnda verilen bilgi, taahhüt ve alnacak önlemler dorultusunda 12.08.2010 tarih ve 1981 sayl Valilik Olur'u ile Çevresel Etki Deerlendirilmesi Gerekli Deildir Karar verilmitir.

Dier taraftan; 17/07/2008 tarih ve 26939 sayl Resmi Gazete'de yaymlanarak yürürlüe giren "Çevresel -Etki Deerlendirmesi (ÇED) Yönetmelii"nin 9 uncu maddesi Halkn Katlm Toplantsna ilikin hükümleri Sermekte olup, ayn Yönetmeliin EK-I Çevresel Etki Deerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi yolla^geçiler ve havaalanlarn kapsamaktadr. Dolaysyla, 3. soruda bahsedildii gibi tesislerin yaplmasna izin verilmedii eklinde bir hüküm bulunmamaktadr.
Zaten söz konusu proje EK-II Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi Madde-2 Toplam depolama kapasitesi 500-50.000 m3 aras olan doalgaz, petrokimya, petrol ve kimyasal ürün depolan kapsamnda deerlendirilmi olup, THY-OPET Havaclk Yaktlar A. tarafndan DHMÎ Atatürk Havaliman sahasnda yakt depolama tesisi kurulmas amacyla kiralanmtr.

stanbul li, Bakrköy lçesi, Atatürk Havaliman adresinde THY-OPET Havaclk Yaktlar A.. tarafndan DHM Atatürk Havaliman snrlar içerisinde uçaklara jet yakt temini için 15.869 m2 lik alanda 33.500 m3 ürün depolama kapasiteli 7 adet 5000 m3 lük yakt tank, 1 adet 5000 m3 lük yangn suyu tankndan oluan, depolama tesisi ve jet yakt temininde kullanlmak üzere amandra sistemi yaplmtr.

Çevre ve toplumu etkileyecek büyük kaza riski tayan acil durumlarda zarar en aza indirmek amacyla Sivil Savunma Müdürlüü ile Bakanlmzn NFPA standartlar baz alnarak hazrlanan Acil Müdahale planlarna uyulacak olup, kurumlarla koordineli hareket edilecektir.

Söz konusu alan snrnda bulunan Ayamama Deresi ile ilgili SK' den görü sorulmu olup, 27/07/2010 tarih ve 372803 sayl yazsna istinaden, SK' nin modelleme çalmalar dorultusunda ksmen takn snrnda kald belirtilmi ve baz önlemler alnmas istenmitir.

Ayamama Deresine göre proje alannda ünitelerin inas ile birlikte alana yamur suyu toplama kanallar ve zgaralar yerletirilecei, iletme aamasnda tkankln olmamas için zgara azlarnn sk sk kontrol edilerek temiz tutulaca, tüm sahay kapsayacak drenaj sistemi plan hazrlanaca, dier çevresel etkileri için ilgili yönetmelik hükümlerince gerekli önlem ve izinlerin alnaca Proje Tantm Dosyasnda belirtilmektedir.

Büyük Endüstriyel Kazalarn Kontrolü Hakknda Yönetmelik" tehlikeli maddeler bulunduran kurulularda büyük endüstriyel kazalarn önlenmesi ve muhtemel kazalarn insanlara ve çevreye olan zararlarnn en aza indirilmesi amacyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumay salamay amaçlamaktadr.

Bahis konusu olan yakt tanklarmdaki jet yaktlar, ilgili Yönetmelik Ek-1 Bölüm 1: Adlandrlm Maddeler Listesi'nde "kerosenler" ksmnda yer almaktadr. Dolaysyla, bu maddeyi bulunduran kurulular Yönetmeliin 7. Maddesi gereince Bakanlmzn resmi internet sitesinde kurulan elektronik sistem ("Seveso Bildirim Sistemi") vastasyla bildirimde bulunmalar gerekmektedir. Bulundurduklar tehlikeli madde miktar ve tehlike kategorisine göre kurulular alt-seviyeli, üst-seviyeli ve kapsam d olarak snflandrlmaktadr.

Kurulu, üst-seviyeli kategoride yer alrsa, yakt depolarnn iletmecisi tesis için Güvenlik Raporu ve Dahili Acil Durum Plan hazrlamal ve/veya hazrlatmaldr. Güvenlik Raporu kuruluta meydana gelebilecek her türlü tehlikelerin belirlendii ve bu tehlikeler için risk deerlendirmelerinin yapld bir rapordur. Dahili Acil Durum Plan ise kuruluta meydana gelebilecek her türlü acil durumlara kar hazrlkl olma ve müdahale hususlarn içeren bir plan olmaldr. Ayrca, üst seviyeli kurulular için belediye ve mücavir alanlar içerisinde yer alyorsa belediye, dnda ise ilgili il özel idaresi tarafndan Harici Acil Durum Plan hazrlanmas ve/veya hazrlatlmas gerekmektedir. Harici Acil Durum Planlar ise kuruluta meydana gelebilecek ve kurulu dna etkileri olabilecek her türlü acil durumlara hazrlkl olma ve müdahale hususlarn içermektedir.

Ayrca, kurulu iletmecisi, Dahili Acil Durum Planlarnn tatbikatn 3 yl amayan aralklarla gerçekletirmekle yükümlüdür. Harici Acil Durum Planlarnn tatbikatnn da ilgili belediye ve/veya il özel idaröiyle birlikte 3 yl amayan aralklarla yaplmas gerekmektedir.


Bilgilerinize sunarm.


Binali Yldrm

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan''