Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin, stanbul Milletvekili Umut Oran'n Aratrma nergesi Hakknda Genel Kurul'da 6 Kasm 2012 Tarihinde Yapt Konuma(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

06.11.2012

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, saygdeer milletvekilleri; Sayn Umut Oran aslnda medya dünyamzn ve medya dünyamzdan ikâyet eden insanlarn ortaya koyduu meselelerin özüne taalluk eden bir öneride bulunmutu. Huzurunuza bu önerinin kabul edilmesi talebiyle geldi. 

Tabloya baktm zaman, itiraf edeyim ki, ne kadar ben 2 kere 2’nin 4 olduunu söylesem de, ne kadar Umut Oran veya baka bir arkada bunu ifade etse de, baz arkadalarmn buna ön yargyla bakp kabul etmeyeceklerini hissediyorum ama yine de umutlu olmak niyetiyle sizlerin birkaç dakikanz almak niyetindeyim. 

Sevgili dostlarm, medya dünyasndan ikâyet etme, gazetecilerden ikâyet etme, özellikle iktidar dünyasnn öteden beri bilinen, kendi açsndan baknca da hakl olduu yer yer kabul edilebilecek olan bir husustur. Buna karn bu ikâyetin ortadan kalkmasn veya en azndan asgari düzeye inmesini salayacak tedbiri almak, yine siyasi iktidarn özellikle borcu olmak gerekir. Ne var ki sadece sizin iktidarnzdan söz etmiyorum, sizden önceki iktidarlardan, hatta daha da açk ifade etmem gerekirse, ta Ceride-i Havadis gazetesinin yaynland 1840 tarihinden bu yana siyasi iktidarlar, Sayn Umut Oran’n huzurunuza getirdii ve benim de ayrca bir vesileyle öneri olarak Meclise takdim ettiim bu konu üzerine eilmi deildir. 

Bir istisnay ifade etmeden kendimi söze devamda hakl hissetmem. O istisna 1952 ylnda Demokrat Parti ktidar tarafndan bu meseleye ilk defa el atlm olmas ve arkasndan da 27 Mays takip eden dönemde Millî Birlik Komitesinin 212 sayl Yasa’y çkararak yine bu konuya deinmi olmasdr. Ancak sözünü ettiim iki yasa da maalesef uygulanm deildir. ki yasann da temel unsuru gazetecilere güven içinde, güvence içinde sendikal haklar vererek yazl sözleme yapmak suretiyle i yerinde görev yapma imkân veren yasalardr. Bu yasalarn önemi gazetecilik gibi çok cazip olan meslein kaliteli elemanlarla dolmasna, o elemanlarn çoalmasna imkân verme amacdr. Maalesef, sözünü ettiim iki yasann da dönemin siyasi iktidarlar tarafndan uygulanmamas, sahip çklmamas sonuçta çok yetenekli gençlerin gazetecilie belirli bir süre girip ksa sürede terk etmelerine ve daha sonra da kalitesi düük elemanlarn meslekte younluk kazanmasna yol açmakta oluudur. Bunun birinci derecede müsebbibi dorudan doruya dönemin siyasi iktidarlardr ve üzgünüm ki bu dönem için de sizin iktidarnzdr. 

Sevgili dostlarm, sadece gazetecilerle ilgili bu 212 sayl yasann tekrar yürürlüe girmesi, aslnda yürürlükte fakat uygulanabilir hâle gelmesi birinci derecede önemli olduu gibi bir de yine siyasi iktidarnz, gazetecilere olan sanyorum ki açk dümanca duygular nedeniyle gazetecilerin ypranma payn da bildiiniz gibi 2008 tarihinde onlarn elinden almtr. Geçen nisan aynda Sayn Bakana bu konuyla ilgili çalmalar olup olmadna ilikin bir soruyu huzurunuzda sordum. Bendenize bir bilimsel heyetin konuyla megul olduunu söyledi. Bilimsel heyet o tarihten bu tarihe sadece iki cümlelik bir yasa tasarsnn yahut yasadaki tadilatn hakkndan gelemedi. Tabii, böyle bir ey yoksa aziz dostlarm, aslnda siyasi iktidarn, sizin iktidarnzn konuya samimiyetle bakmam olmas ve gazetecileri -üzgünüm ama- düman telakki etmesidir. Umarm bu telakki deiir ve umarm doru bir çizgiye siyasi iktidarnz kavuur. 

Sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar) 

BAKAN – Teekkür ediyorum.