Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
TRKYE ADALET AKADEMS KANUNUNUN 28NC MADDESNN DETRLMES HAKKINDA YASA NERS (7 Ocak 2013 tarihinden beri ''Adalet Komisyonu''nda beklemekte)

27.12.2012

 

GENEL GEREKÇE

 

 

Yarg ve infaz sistemimizin son yllarda en çok:

1) “Tutuklama” hak ve yetkisinin yerinde kullanlp kullanlmad;

2) Tutukluluk hallerinin gereinden uzun sürmesi sonucu, yarglama tamamlanmadan verilmi cezaya dönütüü hususlarnda ikâyet konusu olduu yaygn olarak bilinmektedir.

Söz konusu ikâyetleri asgariye indirmek amacyla alnacak ACL tedbirler bu önerinin kapsam dndadr. 

Ancak sorunun uzun vadeli ve kalc nitelikteki çözümünün, “tutuklama” talebinde bulunan savclarla, bu yetkiyi kullanan yargçlarn “tutuklanan bir insann yaad gerçekleri” yakndan bilmelerine ve yetkililerini bu bilgi nda kullanmalarna bal olduu üphesizdir.  

O nedenle Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 28’inci maddesine bir ibare eklenmesi, böylece meslee kabul edilme öncesinde yaplan stajn bir aylk ksmnn Adalet Bakanlnca belirlenecek bir Ceza ve Tevkif evini tanmak amacyla kullanlmas önerilmektedir. 

Halen hiçbir ceza ve tevkif evi kapsndan içeri girmeden yllarca görev yapan hâkim ve savclarmzn bulunduu, bilinen bir gerçektir.  Aslnda “istisnaen” kullanlmas gereken “tutuklama” yetkisinin ülkemizde “kural” gibi uygulanmasnn en önemli nedenlerinden biri esasen budur.

 

------------------------

 

 

 

 

TÜRKYE ADALET AKADEMS KANUNUNUN 28’NC MADDESNN DETRLMES HAKKINDA YASA ÖNERS

 

Madde 1)- Türkiye Adalet Akademisi Kurulmas hakkndaki 31 Temmuz 2003 tarih ve 4954 sayl kanunun 28’nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir:

ADL VE DAR YARGI HAKM VE SAVCI ADAYLARININ MESLEK ÖNCES ETMLER  

 

Madde 28 - Adli ve idari yargda hakim ve savc adaylna atananlarn meslek öncesi eitim süresi iki yldr. Bu süre, hazrlk eitimi, staj dönemi ve son eitim dönemi olmak üzere üç dönemi kapsar. Staj dönemin son alt aynda adaylar, yabanc dil eitimi için yurt dna gönderilebilirler. Bu dönemlerin süreleri, hazrlk eitimi ve son eitim döneminde adaylara öretilecek konular, bir ay bakanlkça belirlenen bir Ceza ve Tevkif evinde olmak kouluyla  stajn yaptrlaca yerler ve bunlarn süreleri, yabanc dil eitimi için yurt dna gönderilme usul ve esaslar ile Yargtay ve Dantay'da yaplma ekli ve eitimden saylmayan sürelerin ne suretle tamamlatlacana dair hususlar yönetmelikle düzenlenir.

 

Hazrlk eitimi ve son eitim, Eitim Merkezinde yaplr.

 

Stajn Yargtay ve Dantay'da yaplma ekli ile bu maddenin uygulanmasna ilikin dier hususlar, Yargtay, Dantay ve Hakimler ve Savclar Yüksek Kurulunun görüleri alnmak suretiyle çkarlacak yönetmelikle; il valiliklerinde yaplma ekli ile hangi illerde yaplaca Adalet, çileri ve Maliye Bakanlklarnca birlikte hazrlanacak yönetmelikle; yabanc dil eitimi için yurt dna gönderilme usul ve esaslar ise Devlet Personel Bakanlnn görüü alnmak suretiyle Adalet ve Maliye bakanlklarnca birlikte hazrlanacak yönetmelikle düzenlenir.

 

Eitimde bir yln tamamlam olan adaylara yirmi gün yllk izin verilir.

 

ki yllk eitim süresinde yirmi günlük yllk izin ile her yl için onbe güne kadar hastalk sebebiyle izinli geçirilen süreler eitimden saylr.

 

Eitime baladktan sonra muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere ayrlanlar, geri kalan sürelerini terhislerini izleyen bir ay içinde bavurmak kaydyla tamamlarlar.

 

Eitim sonunda adaylar, eitim süresi içinde kendilerine öretilen konularla ilgili olarak yazl snava alnrlar.

 

Eitim sonunda yazl snavda baar gösterenlerin meslee kabulleri ile atanmalar 24/02/1983 tarihli ve 2802 sayl Hakimler ve Savclar Kanunu hükümlerine göre yaplr. 

 

 

 

 

Eitim sonunda yazl snavda baar gösteremeyenlere iki ay içinde bir snav hakk daha tannr; bu snavda da baarl olamayanlar, talepleri halinde Bakanlkça merkez veya tara tekilatnda genel idare hizmetleri snfnda bir kadroya atanabilir, aksi halde bunlarn adaylna Bakanlkça son verilir.

 

Yazl snava ilikin hususlar yönetmelikle düzenlenir.

 

Adli ve idari yarg hakim ve savc adaylar, meslek öncesi eitim süresi kadar mecburi hizmetle yükümlüdürler. Bu konuda Devlet Memurlar Kanunu hükümleri uygulanr.

 

Adaylk ve staj dönemi konularnda bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Hakimler ve Savclar Kanunu hükümleri uygulanr.

 

Madde 2)- Bu kanun Resmi Gazetede yaymland gün yürürlüe girer.

Madde 3)- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.