Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Hastane Mdrlerinin Hak Kayplar Hangi lkeyle Aklanabilir?

13.12.2012


  


    663 sayl KHK ile 2 Kasm 2012 tarihinde aratrmac olarak atanan hastane müdürlerinin müktesep haklarn kaybettikleri ve birçok açdan maddi ve manevi hak kaybna uradklar ifade edilmektedir. Bu iddialar Salk Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Hastane müdürlerinin görevlerinden alnarak ‘aratrmac’ olarak atand, bu nedenle hem yeni statülerinde çalrken hem de emekliliklerinde büyük maddi zararlara uratld iddialar doru mudur?

2- Eer doru ise ayn bakanla bal i yerlerinde ayn kadroda bulunan ve ayn ii yapan kiilere dönük farkl uygulamann gerekçesi nedir ve bu uygulama, ayn ii yapanlara ayn ücret ödemeyi gerektiren eitlik ilkesine aykr deil midir?

3- Aratrmac yaplmak suretiyle madur olduklarn ifade eden hastane müdürlerinden stanbul’da görev yapanlarn bir de sabit ödemeden ötürü madur edildikleri ve ayda net 372,75 TL hak kaybna uradklar doru mudur?  stanbul’da ayr dier illerde ayr yaplan bu uygulamaya son vermeyi düünüyor musunuz?

4- Bahse konu iddialarla ilgili bir iyiletirme yapmay düünüyor musunuz?''    


  YANITLAR:

Salk Bakan Mehmet Müezzinolu'nun 23 Ocak 2014 tarihinde verdii yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan verilen "Aratrmac kadrolarna atanan hastane müdürlerinin maduriyetine ilikin" 7-14398 esas numaral yazl soru önergesinin cevabdr.


SORULAR:


663 sayl KHK ile 2 Kasm 2012 tarihinde aratrmac olarak atanan hastane müdürlerinin müktesep haklarn kaybettikleri ve birçok açdan maddi ve manevi hak kaybna uradklar ifade edilmektedir.


SORU 1- Hastane müdürlerinin görevlerinden alnarak aratrmac olarak atand, bu nedenle hem yeni statülerinde çalrken hem de emekliliklerinde büyük maddi zararlara uratld iddialar doru mudur?


SORU 2- Eer doru ise ayn Bakanla bal i yerlerinde ayn kadroda bulunan ve ayn ii yapan kiilere dönük farkl uygulamann gerekçesi nedir ve bu uygulama, ayn ii yapanlara ayn ücret ödemeyi gerektiren eitlik ilkesine aykr deil midir?


SORU 3- Aratrmac yaplmak suretiyle madur olduklarn ifade eden hastane müdürlerinden stanbul'da görev yapanlarn bir de sabit ödemeden ötürü madur edildikleri ve ayda net 372,75 TL hak kaybna uradklar doru mudur? stanbul'da ayr dier illerde ayr yaplan bu uygulamaya son vermeyi düünüyor musunuz?


SORU 4- Bahse konu iddialarla ilgili bir iyiletirme yapmay düünüyor musunuz?


CEVAP 1.2.3.4- 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Görevleri Hakknda KHK'nn geçici 5 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca, kamu hastane birliklerinin kurulmas sebebiyle aratrmac kadrosuna atanm saylan personelin eski görevlerine ilikin en son ayda hesaplanan ücretlerinin (ilgili mevzuat uyarnca fiili çalmaya bal fazla mesai ücreti ve performansa bal döner sermaye ek ödemesi hariç) dondurulmas ve aratrmac kadrosuna ilikin aylk ve özlük haklarnn veya sözleme ücretlerinin önceki görevde aldklar haklarna eriinceye kadar aradaki farkn ilgililere "Fark Tazminat" olarak ödenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, 02/11/2012 öncesi hastane müdürü ve hastane müdür yardmcs unvanl kadrolarda bulunup, 02/11/2012 tarihi itibariyle aratrmac kadrosuna atanm saylan personelin en son aldklar maalar ve 02/11/2012 tarihinde geçerli olan 375 sayl Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 9 uncu maddesi uyarnca önceki kadrolar için belirlenen oran üzerinden hesaplanan ek ödeme net tutar sabit deer olarak dondurulmutur.

Dier taraftan E-2 ve E-3 grubu lçe Entegre Hastaneleri Türkiye Halk Sal Kurumu Bakanl bünyesinde olup, Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde yer almadklar için söz konusu kurumlarda görev yapan hastane müdürleri "müdürlük" mükteseplerini koruyarak ayn görevlerini sürdüklerinden herhangi bir kayba uramamlardr.


Konuya gösterilen ilgiye teekkür ederim.


Mehmet Müezzinolu

Salk Bakan''