Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin 11 Aralk 2012 Gn Basn Yayn Enformasyon Genel Mdrl Btesi zerinde Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

11.12.2012

 

37’inci BRLEM

 

11 Aralk 2012 Sal

 

CHP GRUBU ADINA OSMAN OKTAY EK(stanbul) – Saygdeer arkadalar, size, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubunun, Basn ve Enformasyon Genel Müdürlüü 2013 yl bütçesi hakkndaki görülerini sunmak için huzurunuza geldim. 

O nedenle, konuya izninizle Genel Müdürlüünün aynaya düen görüntüsünden balayarak gireceim. Basn-Yayn Genel Müdürlüünün, resmî web sitesinde “Geçen yl dünyada gerçekçi bir Türkiye algsnn yerlemesine ve bir de güçlü ve özgür basn ortamnn salanmasna katkda bulunan referans kurum olmay amaçladklar…” yazlyd. Referans yani güvenilir kaynak olma iddiasndaymlar. Baktm, bu yl o ifadeyi kaldrmlar, herhâlde gerçekçi bir Türkiye algsnn kendilerini utandracan düünmü olmallar dedim. 

kincisini yani güçlü ve özgür basn ortamnn salanmasna katkda bulunamayacaklarn anlaynca siteden onu da kaldrmlar. Dorusu, bu gerçekçi tavrlar nedeniyle genel müdürlüün yetkililerini kutlamak gerek. Öyle ya gerçekçi bir Türkiye algsndan söz edince, dünyada en çok gazetecinin bu ülkede hapsedildiini söylemek lazm. Gerçi yetkilileriniz, 70 küsur insan arasnda birkaç isim gösterip “Onlar teröristtir, cinsel taciz suçlusudur.” diyorlar ama yetkililerin bu sözlerini dinleyenler, sonra bizimle konuuyor ve kendilerini aptal yerine koyanlarla alay ediyorlar. Gerçekçi Türkiye algsndan söz mü ediyorduk? Gerçekçi Türkiye’yi anlatabilmek için, henüz bilgisayarndan çkmam kitap tasla yüzünden bir insann bir yl hapiste nasl tutulabildiini izah etmek lazm. Srf Babakann karsna “Parasz üniversite eitimi istiyoruz.” diye afile çktklar için üniversite gençlerinin on dokuz ay tutuklu kalmasn, ifade özgürlüü yönünden açklamak lazm. 

Bu örnekler ortada iken siz, Babakan Erdoan’n Corriere Della Sera gazetesine “Benim için fikir özgürlüü dokunulmaz bir haktr.” eklindeki demeciyle kimi inandracaksnz? Sayn Babakann sözleri gerçei yanstsa idi, kendisi dünyada gazeteciler hakknda en çok dava açan siyasetçi unvann kazanr myd? Provokatif saylsa da sonuç itibaryla bir iir okuduu için dört ay –bence haksz yere- hapis yatan bir siyasi liderin iktidar döneminde…

MEHMET METNER (Adyaman) – Bir de “Provokatif.” demitiniz.

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Yazdm, bakarsan yazdm.

…Ömer Hayyam’n bir iirini Twitter’da bakasna ileten tannm sanatç Fazl Say hakknda bir buçuk yl hapis istemiyle dava açlr myd?

Bugünkü Cumhuriyet’te de vard, ifade özgürlüünü sizin istediiniz gibi kullanmad için srf 2012 ylnda 301kiiye verilen hapis cezalar toplam 908 yl bulur muydu? Devam edeyim mi? Türk basnnn özgürlük düzeyi 178 ülke arasnda 148’incilie düer miydi? 

Muhterem arkadalar, Meclis kütüphanesinde bir süre önce bir aratrma yaptrdm. 3 Kasm 2002 tarihinden-yani Adalet ve Kalknma Partisinin iktidara geldii günden- geçen yln 13Kasm gününe kadar -yani 9 ylda- Sayn Babakan medyaya saldr niteliinde tam 185 konuma yapm. Zaten, o yüzden Sayn Babakan gerçek bir medya düman olarak tannyor. Bunu dikkate alnca, insann aklna ister istemez gazetecilerin ypranma paynn, bir dier deile fiili hizmet zammnn, yoksa, Sayn Babakann gazetecilere olan husumeti yüzünden mi kaldrld sorusu geliyor. 

Hafzalarnzdan henüz silinmediini umduum birkaç örnek vereyim: Gazetecilerin ypranma payn kaldranlar, Van depreminde görev yaparken ölen Sebahattin Ylmaz ile Cem Emir’in, merhum MuhsinYazcolu’nun kazasnda ölen smail Güne’in, Suriye’de kaçrldktan seksen gün sonra özgürlüüne kavuan Cüneyt Ünal’n, her tehlikeli olaya koan, her toplumsal olayda itilen kaklan, kimi yerde srf görevini yapt için saldrya urayan; saat, zaman, mahrumiyet dinlemeden sizlere haber ulatran gazetecilerin ypranma payn hak etmediklerini mi düünüyorsunuz? 

Daha vahimi u muhterem arkadalarm: Bugün, Türkiye’de 80 bin kadar bilfiil gazetecilik yapan var. Birkaç ciddi yayn kuruluunu ayrarak söylüyorum, bu gazetecilerin pek çou ypranma pay bir yana, i sözlemesiyle bile çalmyor. Bunlar, yani 80 bin gazetecinin yaklak 20 de 1’i hariç, 70 küsur bini iverenin elinde esirdir. Bu gazetecilerin görevlerini bihakkn yapabilmeleri için, önce iverenle 212 sayl Yasa’ya göre yaplm bir sözlemeye dayal olarak çalmalar lazm. Oysa 212 sayl Yasa uygulanmyor çünkü uygulamayan ivereni hizaya çekecek arlkta yaptrm yok. veren, kalitesi düük fakat ucuz insan gücüyle iini yürütmeye çalyor. Sonra siz de medyann kalitesizliinden yaknyorsunuz. Oysa 212 sayl Yasa’nn deitirilmesi için Meclise sunulmu önerileri raftan indirseniz, eksiklerini giderip yanllarn düzelterek tekrar yürürlüe koysanz kendi ikâyetlerinizin pek çou ortadan kalkacak. Ama ne bu ilerle megul olmas gereken Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü sizi uyaryor ne de siz gözünüzün önündeki çözümü çok kolay olan probleme ilgi gösteriyorsunuz. Zaten Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüünün medya dünyasna hizmeti, gazetecilere basn kart vermek, birkaç yerde seminer, toplant ve benzeri etkinlik düzenleyip onlar buluturmak, yabanc gazeteci gelince ona sahip çkyormu gibi yaparak yönlendirmekle snrl desem fazla hakszlk yapm saylmam. Oysa yaplmas gereken pek çok ey var; vaktim dar, ayrntlara girmiyorum. 

Özellikle yerel medyann içinde bulunduu vahim durumun sorumlusu, bence, dorudan doruya Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüüdür. Yerel medya bugün youn bakmdaki hasta gibidir. Kulland teknoloji geridir, yenilenmesi için ithal ettikleri makine vesaireye vergi, resim, harç muafiyeti salanmas gerekir. Düük faizli, uzun vadeli kredilerle iletme ve finansman yaps güçlendirilmelidir. Mali gücü zayf gazetelerden ayn kesime hitap edenleri birletirmeye yönelik tevik önlemleri uygulanmaldr. Tevik önlemleri en zayfa en çok, en güçlüye en az verilecek ekilde düzenlenmelidir. Yerel basn için bir yerel medya destekleme fonu oluturulmal, gazete kâd bir ekilde sübvanse edilmelidir. Enerji, iletiim, posta giderlerinde özel tarife uygulanmaldr. Basn, Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü yerel medyayla ilikilerini göstermelik törenler, seminerler, ödüllerle götürmek yerine, yerel medya mensuplarna yönelik ciddi eitim süreçlerini devreye sokmaldr. 

Muhterem arkadalar, bu konular dikkatinize sunduktan sonra baa dönmek istiyorum. 

Türkiye'nin gerçekleri Basn, Yayn Genel Müdürlüü yüzünden deil, siyasi iktidarnz yüzünden maalesef vahimdir. Gazeteciler, aydnlar, i dünyas, ksaca herkesin ifade özgürlüü kstl da, sizin, yani Türk ulusu adna egemenlik yetkisini kullanan Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ifade özgürlüü geni mi? Sayn Babakan bugünlerde çok kzd Bar ve Demokrasi Partisine mensup milletvekillerine “Yeri geldii zaman haddini herkese yine bu Parlamento, Parlamento diliyle bildirir.” Demiyor muydu? O hâlde bana açklayabilir misiniz, bu kadar güçlü olan Büyük Millet Meclisinin gücü TRT’nin topu topu bir fskiyelik fiyakas olan TRT Genel Müdürüne neden yetmiyor? Bu zata haddini Parlamento diliyle bildirmeye cesaretiniz mi yok? Neden sizin millet meselelerini tarttnz bu saatlerde…

(Süre yetmedii için aktarlamayan bölüm)

Neden siz millet meselelerini tarttnz saatlerde, TRT ekranlarndan milletin vekillerinin deil de futbol maç yorumcularnn görüleri kamuoyuna sunuluyor?

Saygdeer arkadalar,

Dünyada bugün demokrasiyi, hukuk devleti kavramn bilip de 'Türkiye'de basn özgür deil. fade özgürlüü çok kstl. Babakan Tayyip Erdoan, ülkeyi tek adam yönetimine (bunun öteki ad biliyorsunuz diktatörlüktür) götürüyor.' demeyen kalmad. Adn koyalm. Buna dünyann her yerinde tek kelimeyle faizm denir.

Bu gerçei artk görün!

(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Sizlere sayg sunmaktan baka benim de sözüm kalmad. Sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar) 

BAKAN – Teekkürler Sayn Eki.