Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Trk Telekom'un Gayrmenkul Satlarndaki Bilinmeyenler...

03.08.2012

 


Türk Telekom'un gerçekletirdii gayrmenkul satlar ve sat ilanlarnn ardndaki gizli kalan bilgileri Ulatrm, Denizcilik ve Haberleme Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''22 Temmuz 2012 tarihlî Hürriyet gazetesinde yaymlanan bir ilandan anlaldna göre, Düzce, Adyaman, Zonguldak, Edirne, Bursa, Elaz, Balkesir, Kayseri, Konya, Çanakkale (2 adet), Erzincan, Nevehir, Smak ve Tekirda illerindeki 15 gayrimenkul (tanmaz mal) kapal zarf-açk artrma usulüyle sata çkarlm bulunmaktadr. lan metninde' ayrca ihale artnamelerinin Türk Telekom ¡l Müdürlükleri ve Bölge Müdürlüklerinden temin edilebilecei belirtilmektedir.

1- Bu gaynmenkullerin sahibi Türk Telekom mudur?

2- Türk Telekom bugüne kadar baka gayrimenkul salm mdr?

3- Türk Telekomun "satlmam" mal varl varsa, nerededir? Ne kadardr? Deeri nedir?

4- Türk Telekoma ait deerlerin (mamelekin) bugüne kadar yüzde kaç, kaç TL. bedelle satlm, bundan Devlet Hazinesi kasasna kaç TL girmitir? Hazineye intikal etmesi gereken para varsa, vadesi ve tutar nedir?

5- Türk Telekom'a ait iken 25 yllna devredilen "iletme hakk" dnda baka -devredilmi- bir hak söz konusu mudur? Varsa nedir?

6- Türk Teiekomun devir sözlemesinde, 25 yllk süre: dolduu zaman iletmenin Türk Telekoma teslim edilmesi srasnda tüm tanr ve tanmaz (menkul ve gayrimenkul) malvarlnn da aynen iade edilmesini zorunlu klan hüküm var mdr? Yoksa sebebi nedir?

7- Türk Telekomu halen ileten irketin Dantay tarafndan verilmi kararlara uymad doru mudur? Doru ise Anayasann 138'nci maddesi karsnda bu durumun açklamas nedir?

8- Yukarda sözü edilen ilanla sata çkarlan gaynmenkullerin sat bedelini hangi kurum alacaktr?

9- Bu sat devir sözlemesinin hangi maddesine göre yaplmaktadr?''

 

 

NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.