Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Mesudiye Grup Yolu Siyasi Eilim Nedeniyle mi Yaplmyor?

24.07.2012


Ordu Mesudiye lçesine bal köy muhtarlarnn ikayet dilekçesinden hareketle ilçeyi köylere balayan Grup Yolu'nun tamamen kullanlamaz hale gelmesi nedeniyle yaanan skntlar için yaplacak ilemleri soran Oktay Eki'nin önergesi öyleydi:


''Ordu'nun Mesudiye ilçesine bal Yardede köyü muhtar Metin Özyurt, Aa Gökçe köyü muhtar Aslan Eki, Bebyk köyü muhtar Cemal Erdoan, Güvenli köyü muhtar Rafet Özcan, Arkmusa köyü muhtar (okunamad), Yavan köyü muhtar amil Yldrm, Herközü köyü muhtar Fikri Demir, Karacaören köyü muhtar Sefahattin Çamlca, Musal köyü muhtar Zekeriya ahin imzasyla 01 Kasm 2011; Aa Gökçe köyü muhtar Aslan fcki tarafndan biri 27 Eylül 2011, dieri 21 Aralk 2011 tarihlerinde olmak üzere yöre halknn ikâyetini dile getirerek:


1- lçe merkezi ile ad geçen köyleri balayan Grup Yolu'nun tamamen kullanlamaz hale gelen asfaltnn 2012 ylnda programa alnmas ve onarlmas amacyla Mesudiye Kaymakamlna yaptklar bavurunun gerei yaplm mdr?


2- Söz konusu yolun yaplmamasnn burada yaayan insanlarn siyasi eilimleri ile bir balants var mdr?

 

3- Yöre halknn bu tür taleplerinin karlanmasnda uygulanan ölçüt nedir?''


YANITLAR:

çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan 16 Ocak 2013 tarihinde yantlanan önergenin cevab aadadr:


''stanbul Milletvekili Oktay EK' nin 7/9548 sayl yazl soru önergesi ile ilgili olarak yaplan incelemede;

Mesudiye lçesi Yardere, Aa Gökçe, Musal, Bebyk, Güvenli, Arkmusa, Yavan, Herközü ve Karacaören Köylerinin taleplerine esas olmak üzere l Özel daresince; 2010 ylnda toplamda 12 km bakm onarm, 28,40 km stabilize yol, 11 km asfalt yol, 2011 ylnda toplamda 15,40 km bakm onarm, 28 km stabilize yol, 17,50 km asfalt yol ile 2012 ylnda toplamda 12,30 km bakm onarm, 22,50 km stabilize yol, 9 km asfalt yol yapmnn gerçekletirildii,

KÖYDE projesi kapsamnda; 2006 ylnda toplamda 36,4 km stabilize yol, 300 m beton yol, 16 adet menfez imalat ve 1 adet içme suyu projesi, 2007 ylnda toplamda 25,2 km asfalt yol ve 3 adet menfez imalat, 2009 ylnda toplamda 415,000 m3 ta duvar, 80 m yol onarm ve 15 adet menfez imalat, 2010 ylnda toplamda 280,000 m3 ta duvar, 1,20 km stabilize yol, 0,24 km beton yol ve 5,5 km asfalt yol imalat, 2011 ylnda toplamda 520 m beton yol imalat, 2012 ylnda toplamda 400 m beton yol, 5 km asfalt bakm onarm yapld, 2000 m2 parke yol malzemesi alnd ve kullanlmak üzere Mesudiye Belediyesine teslim edildii, 1 adet içme suyu projesinin gerçekletirildii, KÖYDE Projesi kapsamnda 2007 yl içerisinde programa alnan Yardere - Arkmusa grup yolunda 16 km asfalt, 3 adet menfez imalat ve Kavakldere - Doancam - Yukar Gökçe grup yolunda 8 km asfalt imalatnn yükleniciye verildii, ancak daha sonra yüklenicinin ii artnamesine uygun yapmad tespit edildiinden 2008 ylnda yükleniciye dava açld ve dava sürecinin devam ettii, bu nedenle mahkemelik olan yerleim yerine herhangi bir yatrm çalmasnn yaplamad,

Yürütülen tüm i ve ilemlerde mevzuat hükümlerine göre hareket edildii,

 

Yüksek Planlama Kurulunun, KÖYDE projesi ödeneine ilikin 18.04.2012 tarih ve 2012/3 sayl karar ile; 2012 ylnda köylere yönelik hizmetlerde il özel idaresi ve KÖYDE programnn birlikte bir koordinasyon içerisinde yürütülmesinin esas olduu, yöre halknn köylere yönelik hizmet taleplerinin ise, ilçelerde kurulu bulunan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri karar organlarnn (ilçenin seçilmi 2 il genel meclis üyesi, 2 köy muhtar) aldktan kararlar dikkate alnarak, teknik zorunluluk ve ödenek imkanlar dahilinde karland anlalmtr.

Bilgilerinize arz ederim.

dris Naim ahin

çileri Bakan''


Verilen yant  sorulan sorular karlamad için önergeyi yenileyen Eki'nin 30 Oak 2013 tarihinde sorduu ikinci sorular ise öyledir:


''çileri Bakan tarafndan yantlanmas istemiyle 24 Temmuz 2012 tarihinde TBMM Bakanlna takdim ettiim, ancak Bakanln yanl uygulamas sonucu ancak 1 Ekim 2012 tarihinde ileme konan 7-9548 sayl Yazl Soru Önergeme dönemin çileri Bakan dris Naim ahin imzasyla tam anlamyla batan savma yantlar verilmitir. Örnein önergemde Mesudiye Kaymakamlna 27 Eylül 2011 ve 1 Kasm 2011 tarihlerinde yöredeki muhtelif köyler muhtarlarnn müterek imza ile  yaptklar bavuruya atfta bulunulmu ve söz konusu dilekçelerde belirtilen köy yollarnn 2012 yl programna alnm olup olmad; alnmsa ne yapld sorulmu, ilgili Bakan ise  yantnda 2006 yl ile 2011 yl arasnda yaplan köy yollarn saymtr. TBMM üyelerinin “denetim” hak ve yetkisi ile alay eder nitelikteki bu yant kabul etmiyor ve aadaki sorularma yant istiyorum:

 

1- Ordu’nun Mesudiye ilçesine bal Yardere köyü muhtar Metin Özyurt, Aa Gökçe muhtar Aslan Eki, Bebyk köyü muhtar Cemal Erdoan, Güvenli köyü muhtar Rafet Özcan, Arkmusa köyü muhtar (imza okunamad), Yavan köyü muhtar amil Yldrm, Herközü köyü muhtar Fikri Demir, Karacaören köyü muhtar Selahattin Çamlca, Musal köyü muhtar Zekeriya ahin imzasyla 01 Kasm 2011; Aa Gökçe köyü muhtar Aslan Eki imzasyla  biri 27 Eylül 2011, dieri  21 Aralk 2011 tarihlerinde olmak üzere Kaymakamla verilen dilekçelerde:

lçe merkezi ile ad geçen köyleri balayan Grup Yolu’nun tamamen kullanlmaz hale gelen asfaltnn 2012 yl programna alnmas ve yaplmas istenmise de talep tamamen yok saylmtr.

2- Söz konusu talebi “yok” sayan merci neresidir?

3- Yukarda tarihi verilen ve özeti bildirilen dilekçelerdeki talepler 2013 ylnda yerine getirilecek midir? 

4- Yaplan bavurularn dikkate alnmam olmasn, kendi siyasi eilimlerinin idarece cezalandrld anlamna geldiini iddia eden yöre halk haksz mdr?''

 

2. ÖNERGEYE GELEN YANITLAR:

 

çileri Bakan Muammer Güler tarafndan verilen yant aadadr:

 

''stanbul Milletvekili Oktay EK'nin 7/17316 sayl yazl soru önergesi ile ilgili olarak yaplan incelemede;

Ordu li Mesudiye Belediyesi snrlar içinde balayp Aa Gökçe Köy merkezine kadar olan yaklak 9 km.lik yolda geçmi yllarda il özel idaresince sathi asfalt kaplama çalmas yapld, alt yap yetersizlii nedeniyle uygulanan asfalt kaplamasnn deforme olduu, ayrca Aa Gökçe Köyü yol sapandan itibaren balayp Bebyk, Güvenli, Yavan, Herközü, Karacaören ve Musal Köylerine ulam salayan asfalt olan ksmlarn Mesudiye Köylere Hizmet Götürme Birliince ihale edilerek yaptrld, bu ksmlarn kabul ilemleri tamamlanmadndan il özel idaresince yatrm programna alnmad,

Mesudiye Belediyesi snrlar içinde balayp Aa Gökçe Köy merkezine kadar olan yaklak 9 km.lik yolun 2013 yl yatrm program kapsamnda altyap eksikliklerinin tamamlanmas yönünde çalmalar yaplmas, 2014 ylnda da stratejik plan ve ekonomik imkanlar dahilinde asfalt kaplamasnn yemden yaplmas planland,

21.11.2012 tarihli dilekçede Mesudiye Belediyesi Gerdier Mahallesi Sarkaya mevkisinden geçen yolda heyelan olutuu, can ve mal güvenlii açsndan tehlike arz ettii beyan edilmi olup mevcut yolun Eksere Mahallesi üzerinden yaplmas talep edilmektedir. Yaplan incelemeler neticesinde: Grup yolu üzerinde trafik akn olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir heyelann olumad tespit edilmi olup, ayrca Eksere Mahallesi üzerinden yapm talep edilen yolun Ordu l Özel daresi yol a kapsam dnda olduu,

l özel idaresince yürütülen tüm i ve ilemlerin, mevzuat hükümlerine göre yürütüldüü, talepleri yok sayan herhangi bir merci bulunmad,

Dilekçelerdeki talepler yerinde incelenerek eksikliklerin tespit edildii, çözüm odakl çalma programlar oluturulmakta ve aciliyet srasna göre yatrm yapld, bahsi geçen dilekçelerdeki taleplerin yerinde incelendii ve gerekli alt yap çalmalarnn 2013 yl içinde irnkânlar dâhilinde yaplmasnn planland,

l Özel daresi tarafndan köy yollarnda yaplan çalmalarda herhangi bir suretle siyasi karar verilmedii, ödenek imkanlar dahilinde hizmetlerin karland anlalmtr. Bilgilerinizi arz ederim.

 

Muammer Güler

çileri Bakan''