Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
st rtlen Olaylarn Aklanmasn stiyoruz...

20.06.2012


Hürriyet Gazetesi yazar Mehmet Y. Ylmaz'n köesinde yllardr dile getirdii baz sorular meclis gündemine tayan Oktay Eki'nin Babakan'a sorduu sorular öyleydi:''Hürriyet gazetesi yazar Mehmet Y.Ylmaz, -bu sütunu izleyenlerin de bildii gibi- yllardan beri aadaki sorularna yant alamamaktan yaknmaktadr.

Mehmet Y.Ylmaz'n, kamuoyunun bilgi edinme hakk yönünden son derece makul ve meru görünen sorularn aaya aktaryor ve yantlanmasn rica ediyorum:

1- KPSS sorularn çalp, Türkiye'nin deiik yerlerindeki belirlenmi kiilere datan suç örgütü neden bir türlü ortaya çkarlamyor?

2- Bu örgütü adaletin elinden kurtaracak kadar güçlü olan bir merkez veya bir yaplanma var mdr? Var ise devletin bu yaplanma ile ilgili tutumu nedir?

3- KPSS sorularnn çalnmas konusu Devlet Denetleme Kurulu tarafndan incelenmi midir? ncelendi ise, varlan sonuç nedir?

4- Babakan Yardmcs Bülent Arnç'a suikast iddias, kamuoyunu oyalamak için ortaya atlm bir "palavra" deilse, konuyla ilgili soruturmann vard sonuç nedir?

5- Suudi Arabistan Kralnn Cumhurbakan Abdullah Gül'e ve Babakan Tayyip Erdoan'a verdii hediyelerin cinsi, deeri, says nedir?

6- Adalet ve Kalknma Partisinin iktidara geldii 3 Kasm 2002 tarihinden bugüne kadar, yabanc devlet erkân tarafndan devlet büyüklerine (Cumhurbakanna, TBMM Bakanna, Babakana, Genelkurmay Bakanna) verilen hediyelerden, yürürlükteki yasa hükümlerine göre hangileri devlete teslim edilmitir? Edilmeyenler hakknda ne gibi bir ilem yaplmtr?''


YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Bekir Bozda'dan 19 Aralk 2012 tarihinde gelen yant aadadr:


''Soru önergesinde yer akn 1., 2., 3. ve 4. somlara ilikin olarak Adalet Bakanl ile Ölçme Seçme ve Yerletirme Merkezi Bakanl'ndan alnan yazlar ekte sunulmutur.


Önergede yer alan 5. ve 6. sorulara ilikin olarak ise:

3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas. Rüvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesine göre: kamu görevlileri, milletleraras protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarnca veya dier herhangi bir sebeple, yabanc devletlerden, milletleraras kurululardan, sair milletleraras hukuk tüzelkiiliklerinden. '1 ürk uyruunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkii veya kurulutan; aldklar tarihteki deeri on aylk net asgari ücret toplamn aan hediye veya hibe niteliindeki eyay aldklar tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarna teslim etmek zorundadrlar.


Bu nedenle: Tanr Mal Yönetmelii hükümleri dorultusunda çeitli nedenlerle Sayn Babakana verilen hediye veya ödüllerin kaytlar ile ilgili ilemler 3628 sayl Kanunun bu hükmü çerçevesinde kayt altna alnmaktadr.


istanbul Milletvekili Oktay Eki tarafndan Sayn Babakan'a yöneltilip Babakan Yardmclnz koordinatörlüünde cevaplandrlmas tensip olunan 7/8558 Esas Nolu yazl soru önergesinde yer alan ve Bakanlmz görev alanna giren hususlara ilikin cevaplarn bildirilmesine dair ilgi yaznz ve ekindeki soru önergesi incelenmi olup, Bakanlmzla ilgili cevaplar aada sunulmutur.

Ankara Cumhuriyet Basavclnn 02/07 2012 tarihli ve 2012-3/20067 sayl yazs ile 17/07/2012 tarihli ve B.M. 2012/290 sayl yazlaryla, som önergesine konu olaylarla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Basavcl tarafndan yüitüSen soruturmalarda gizlilik karan bulunduu, inceleme ve aratrmalarn devam ettii, soruturmalarn ayrnt lan hakknda bilgi verilemeyecei, soruturma tamamlandnda yaplan incelemeler sonucunda elde edilen delillere göre dosyann karara balanaca bildirilmitir.


1.2.3. Merkezimizce 10-11/07/2010 tarihlerinde uygulanan Kamu Personel Seçme Snav (2010-KPSS) Eitim Bilimleri Testi somlarnn snavdan önce ele geçirildii iddialar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Basavcl. Cumhurbakanl Devlet Denetleme Kumlu ve Yükseköretim Kurulunca soruturma ve inceleme balatlmtr.


Ankara Cumhuriyet Basavclnca yürütülen soruturma dosyasnda "Gizlilik Karan1' bulunduundan soruturmann safahat ve sonucu ile ilgili olarak henüz Merkezimize ulam bir bilgi bulunmamaktadr.


Soruturma ve inceleme sonucuna göre sorumluluklar tespit edilenler hakknda gerekli yasal ilemler uygulanacaktr.


Bilgilerinize arz ederim.

Bekir Bozda

Babakan Yardmcs''