Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Hangi Kamu Grevlileri 'Avanta'dan Yayor?

10.09.2012


 'Kamu görevlilerinin yararlandklar ayrcalklar' Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorduu sorular öyleydi:

''1-           Kamu görevlilerinden hangileri, Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bal kurulularn ehir içi veya ehir dnda ilettikleri tarifeli tatlardan indirimli veya parasz olarak yararlanmaktadr?

2-           Kimler kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum, hipodrom ve benzeri yerlere ücretsiz girme hakkna/imtiyazna sahiptir?

3-           Tatlardan parasz veya indirimli olarak yararlananlarn, müze ve benzeri yerlere ücret ödemeden girenlerin says (net rakam yoksa tahmini olarak) nedir?

4-           Kamu görevlisi olmad halde baka kimler 1 ve 2'ncl sorularda sözü edilen ödünlerden/ayrcalklardan yararlanmaktadr? Bunlarn saylar nedir?

5-           Kamu sektörünün baka hangi imkân, kurum veya tarifesinden kimler ne ekilde yararlanmaktadr? Bunlarn says nedir?

    6-           Bu uygulamann kamu sektörüne maliyeti nedir?

    7-           Bizdeki uygulamann benzeri hangi ülkelerde ne ölçüde vardr?''

 

YANITLAR:


Babakan adna 29 Ocak 2013 tarihinde çileri Bakan dris Naim ahin tarafndan önergeye verilen yant aadadr:


 

''stanbul Milletvekili Oktay EK' nin 7/10426 sayl yazl soru önergesi ile ilgili olarak yaplan incelemede;

4736 sayl Kamu Kurum ve Kurulularnn Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanunun 1 inci maddesinde; "Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bal döner sermayeli kurulular, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandklar, sosyal güvenlik kurulular, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardm alan kurulular, kamu iktisadi teebbüsleri ve bal ortaklklar ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlarn kurduklar birlik, müessese ve iletmeler, özel bütçeli kurulular, özelletirme ilemleri tamamlanncaya kadar, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Kanuna tâbi kurulular ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çounluk hissesine sahip olduu kurulular, kamu banka ve kurulular ile bunlara bal i yerleri ve dier kamu kurum ve kurulularnca üretilen mal ve hizmet bedellerinde iletmecilik gerei yaplmas gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kii veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz. Belediyeler ile bunlarn kurduklar birlik, müessese ve iletmeler, toplu tam hizmetlerinde malûl, yal, örenci ve basn kimlik kart sahiplerine indirim uygulamaya yetkilidirler... Bakanlar Kurulu birinci fkra hükmünden muaf tutulacak kii veya kurumlar tespit etmeye yetkilidir..." hükmünün yer ald,

Bu hüküm çerçevesinde; 8.02.2002 tarihli Resmi Gazete'de yaymlanan 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile; Gaziler, ehit ve gazi, dul ve yetimleri, özürlüler, örenciler ve 2022 sayl 65 Yam Doldurmu Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanun kapsamndaki kiilerin 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayl Kanunun 1 inci maddesinin birinci fkras hükmünden muaf tutulduu,

21 ubat 2002 tarih ve 24678 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 11/02/2002 tarih ve 2002/3700 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile; belediyeler ile bunlarn kurduklar birlik, müessese ve iletmelerce yürütülen toplu tama hizmetlerinden faydalanmayla snrl olmak üzere eitim ve öretim hizmetleri snf personeli, Emniyet Hizmetleri Snf personeli, T.C. Posta ve Telgraf Tekilat Genel Müdürlüü bünyesinde görev yapan postac ve datclar ile basn kimlik kart sahipleri bu konuda yeni düzenleme yaplncaya kadar 08.01.2002 tarihli ve 4736 sayl Kanun'un 1 inci maddesinin 1 inci fkras hükmünden muaf tutulduklar, 24/4/2002 tarihli ve 2002/4109 sayl Bakanlar Kurulu Karan 2002/3654 sayl Kararnamenin eki Kararn 3 üncü maddesinde yer alan "basn kimlik kart sahipleri" ibaresinden sonra gelmek üzere "belediye zabtas kadrosunda görev yapan personel" ibaresi eklenmi ve belediye zabta personelinin de ücretsiz seyahat etme hakkm kazand, ayrca 4688 sayl Kamu Görevlileri Sendikalar ve Toplu Sözleme Kanunu hükümleri uyarnca 2012 - 2013 yllarn kapsayan ve 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 29/05/2012 tarih ve 2012/1 sayl Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararnn 61 nci maddesinde yer alan "01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere, Orman ve Su leri

Bakanl ile Orman Genel Müdürlüü orman muhafaza memurlar, resmi üniformal olduklar sürece belediyeler tarafndan iletilen toplu tama araçlarndan ücretsiz yararlanrlar" hükmünün eklendii ve durumun 29/06/2012 tarihli ve 17459 sayl Genelgemiz ile valilikler vastasyla belediyelere bildirildii,

Kültür ve Turizm Bakanl'nm merkez - tara tekilatnda ve bal kurulularnda 6245 sayl Harcrah Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen kamu görevlilerine seyahat kart verilmekte olduu, 60 Bakanlk çalannn görev gerei seyahat kart kulland,

Bakanla bal müze ve ören yerlerine ücretsiz girilerin esas itibariyle, "Müze ve Ören Yelerine Girilerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakknda Yönergenin 3 üncü maddesi" gereince;

18 ya ve altndaki Türkiye Cumhuriyeti vatanda gençler ve çocuklar ile bu ya grubundaki örenci gruplarna refakat eden öretmenler, 65 ya ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandalar, Gaziler, ehit ve gazilerin e ve çocuklar, T.C. vatanda engelliler ile bir refakatçileri, Er ve erbalar,

- ICOM, ICOMOS ve UNESCO kart sahipleri, Basn kimlik kart sahipleri,

Seyahat acentesi sahip veya sorumlu müdürleri,

Kültür ve Turizm Bakanl kokartm haiz profesyonel turist rehberleri,

Kültür ve Turizm Bakanl personeli ve emeklileri ile refakatindeki e ve çocuklar,

0-12 ya aras yabanc uyruklu çocuklar ile

- Hayatboyu Örenme Program çerçevesinde Comenius Okul Ortaklklar ile Erasmus Örenci Deiim Program kapsamndaki örenci gruplarnn Bakanla bal müze ve ören yerlerini ziyaretlerinde ülkemizdeki muhataplar tarafndan sözlemelerini ibraz etmeleri kaydyla ilgili müze müdürlüklerince ücretsiz giri olana saland,

- Yönergenin anlan maddesi gereince, 2012 yl müze ve ören yerlerini (ilk 9 ay) 4.893.245 kiinin ücretsiz ziyaret etmekle birlikte, bu rakamn önemli bir ksmnn 18 ya gurubu ve altndaki vatandalarn oluturduu,

Devlet tiyatrolarnda sahnelenen oyunlarda, örenciler, toplu satlarda en az 40 kiilik gruplar, Bakanlmz ve bal kurulularnda görev yapan tüm personel kimliklerini ibraz etmeleri durumunda indirimli biletten faydaland, gaziler, ehit ve gazilerin dul - yetimleri, bedensel engelliler 2022 sayl 65 yam Doldurmu Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanun kapsamndaki kiilerden ücret alnmad, ayrca Bakanln Devlet Tiyatrolar Genel Müdürlüünün sosyal sorumluluk projesi gerei, hiç tiyatro izlememi çocuklarmzn tiyatro izlemelerini salad, dier kamu kurum ve kurulularnn çalanlar için oyun talebi halinde ücretsiz temsil verildii,

ndirimli tarifeden yararlananlarn saysnn 2011 - 2012 sanat sezonunda 629.602 kii, 2012 - 2013 sanat sezonu için 01/10/2012 tarihi itibariyle 3053 kii olduu,

Ücretsiz yaralananlarn saysnn 2011 - 2012 sanat sezonunda 18.752 kii, 2012 -2013 sanat sezonu için 01/10/2012 tarihi itibariyle 2413 kii olduu,

01/10/2011 -01/10/2012 tarihleri arasnda indirimli ve ücretsiz biletlerin toplam maliyetinin 2.778,906 TL olduu,

Bakanln Devlet Opera ve Balesinde sahnelenen oyunlarda örenciler, toplu satlarda en az 50 kiilik gruplar, Bakanlk ve bal kurulularnda görev yapan tüm personel e ve çocuklar ile emeklilerin biletlerden % 50 indirimli yararland, gaziler, ehit ve gazilerin dul - yetimleri, bedensel engelliler ile 2022 sayl 65 yan Doldurmu Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandalarna Aylk Balanmas Hakknda Kanun kapsamndaki kiilerden ücret alnmad, Bakanln Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüü ve l Müdürlüklerince düzenlenecek eitici ve çocuk etkinlikleri Genel Müdürlük Onay ile ücretsiz sahnelendii, çeitli kurum, kurulular, dernek, vakf, snna evleri, üniversitelerin vb. ücretsiz koltuk tahsis taleplerinin ise Genel Müdürlükten alman Onay ile belirlendii,

ndirimli tarifeden yararlananlarn saysnn 2011 - 2012 sanat sezonunda 128.601 kii, 2012 - 2013 sanat sezonu için 06/11/2012 tarihi itibariyle 17.109 kii olduu,

Ücretsiz yararlananlarn saysnn 2011 - 2012 sanat sezonunda 124.378 kii, 2012 -2013 sanat sezonu için 06/11/2012 tarihi itibariyle 7484 kii olduu,

01/10/2011 - 06/11/2012 tarihleri arasnda indirimli ve ücretsiz biletlerin toplam maliyetinin 4.094.340 TL olduu anlalmtr.

Bilgilerinize arz ederim.


dris Naim ahin

çileri Bakan''