Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Kamu Grevlilerinin Hangilerine Ne Tr mtiyazlar Tannyor?

10.09.2012


Kamu görevlilerine ne tür imtiyazlar tanndn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Devlet tarafndan, hangi kamu görevlilerine, tad sfat nedeniyle, ne tür imtiyazlar tannmaktadr?

2- Hangi kamu görevlileri "özel soruturma/yarglama" usulüne tabidir? Bunlarn says nedir?

3- Kaç kamu görevlisine devlet tarafndan "makam arac" ve kaç "oför" tahsis edilmitir?

4- Kaç kamu görevlisi devletin salad lojmanlarda ikamet etmektedir?

5- Kaç kamu görevlisi devlet tarafndan "koruma" altndadr?

6- Kamu görevlisi sfat tamad halde devlet tarafndan "koruma" altna alnanlarn says nedir?''


YANITLAR:


Babakan adna Maliye Bakan Mehmet imek tarafndan 7 ubat 2012 tarihinde gelen yant aadadr:''lgide kaytl yaz ekinde alman stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK' nin Sayn Babakanmz Recep Tayyip ERDOAN' a yönelttii ancak Babakanlk makamnn koordinatörlüümde cevap verilmesini tensip ettii 7/10425 esas numaral yazl soru önergesinde yer alan hususlar Bakanlmdaki bilgiler çerçevesinde aada deerlendirilmitir.

Bilindii üzere, Anayasamzn 10 uncu maddesinin dördüncü fkrasnda, hiçbir kiiye, aileye, zümreye veya snfa imtiyaz tannamayaca, 129 uncu maddesinin altnc fkrasnda ise, memurlar ve dier kamu görevlileri hakknda iledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuturmas açlmasnn, kanunla belirlenen istisnalar dnda, kanunun gösterdii idari merciin iznine bal olaca hükmüne yer verilmitir.

Dier yandan, Hakimler ve Savclar Yüksek Kurulunun 18/10/2011 tarihli ve B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-145-2011 sayl "Özel Soruturma Usulleri" ne ilikin 11 No'lu Genelgesinde özel soruturma usulüne tabi memurlar ve dier kamu görevlilerinin kimler olduu ve bunlarn tabi olacaklar özel soruturma usullerine ilikin düzenlemelere ayrntl olarak yer verilmi bulunmaktadr.

Ayrca, kamu görevlileri için. Kamu Konutlar Yönetmelii uyarnca lojman ve 237 sayl Tat Kanununa ekli cetvel uyarnca tat tahsisi yaplmaktadr. Bu kapsamda, kamu görevlilerine 401 adet tat tahsisi yaplmakta olup, 30/06/2012 tarihi itibaryla, genel bütçe kapsamndaki kamu idarelerinde 205.102 adet, özel bütçeli dier idarelerde 20.346 adet, yükseköretim kurumlarnda 9.735 adet ve düzenleyici ve denetleyici kurumlarda ise toplam 390 adet olmak üzere toplam 235.573 adet lojman mevcuttur.

Yine, ülkemizde koruma hizmetleri 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 3713 sayl Terörle Mücadele Kanununun 20 nci maddesine istinaden çkarlan Koruma Hizmetleri Yönetmelii kapsamnda yerine getirilmektedir. Bu kapsamda ülkemiz genelinde (2.454) kii koruma altnda bulunmaktadr.


Sayglarmla,


Mehmet imek

Maliye Bakan''