Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Vergi Daireleri Artk Vergi Tahsilatlarn Tarihsiz ve Saysz Mektuplarla m Yapyor?

25.07.2012stanbul Vergi Dairesi Bakanlnn tarihsiz, saysz bir mektup göndererek vergi tahsili salamay amaçlamas üzerine bunun nasl bir usul ve yöntem olduunu, Babakan'n her vesile ile dile getirdii 'vatandan yanndayz, hizmetindeyiz' söylemleri ile bu uygulamann ne kadar badatn Maliye Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- stanbul Vergi Dairesi Bakanl adna vergi mükelleflerine tarihsiz ve saysz bir mektup gönderilerek aynen:

"Gelir daresi Bakanl (...) vergilerin tahsilini salamak yönünde çalmalar yapmaktadr.

Yaplmakta olan bu çalmalar kapsamnda Bilgi lem Merkezi kaytlarmza göre; vadesi geçtii halde ödenmeyen borçlarnzn bulunduu tespit edilmi olup söz konusu borçlarnza yönelik tahsilat çatmalar balatlmtr.

Bu kapsamda vadesi gelmi borcunuzu ödemek, bilgi) almak ya da taksitlendirmek; vergi dairesi kaytlarmzn hatal olduunu düünmeniz halinde ise ödendiine ilikin makbuzun ya da mahsup talebinde bulunmu olmanz gibi durumlarda itirazlarnz tevsik edici bilgi ve belgelerle en ksa sürede bizzat veya vekiliniz vastas ile aada adres bilgileri verilen Vergi Dairesi Müdürlüümüze müracaat etmenizi dileriz.

Aksi takdirde 6182 sayl Kanun gereince ödenmemi kamu alacaklarnn takibi bir zorunluluk olduundan, bu kapsamda Vergi Dairemizce banka hesaplarnz, gayrimenkullerini2 ve tatnz dahil olmak üzere malvarlnda haciz konulmas kaçnlmaz hale gelecektir.

Bu çarmza gereken lgiyi göstereceinize inanyor, esenlikler diliyoruz" denildii doru mudur?

2- Doru ise, bu mektubun vergi mükellefine:

a- Nereden doan, hangi vergi borcunun tahsil edilmek istendii bildirilmeden:

i) "Vadesi geçtii halde ödenmeyen borçlarnzn bulunduu tespit edilmi olup" gibi yuvarlak ve vuzuhsuz bir fade ile mektup yazlmas;

ii) Sebebi, kayna, vadesi, miktar belli olmayan bir "borç* iddiasn mükellefin önüne koyup, "borcunuzu ödemek, bilgi almak ya da taksitlendirmek; vergi dairesi kaytlarmzn hatal olduunu düünmeniz halinde ise ödendiin» ilikin makbuzun yada mahsup talebinde bulunmu olmanz gibi durumlarda itirazlarnz tevsik edici bilgi ve belgelerle en ksa sürede bizzat veya vekiliniz vastas ile aada adres bilgileri verilen Vergi Dairesi Müdürlüümüze müracaat ediniz" demek, hangi "hukuk devleti" kavramyla uyumlu bir tavrdr?

iü)     Kayna, sebebi, miktar, vadesi bildirilmemi -tamamen afaki- bir borç iddiasn devlet adna mükellefin önüne koyup sonra da "gel aksini ispat et" demek "zorbalk" deilse nedir?

iv)      Nedeni bilinmeyen, miktar ifade edilmeyen, daha önce hangi tarihte istendii belirtilmeyen, bu "afaki" borç iddias çin mükellefi "banka hesaplarnza, gayri menkullerinize., tatnza ve bunlar dnda kalan mal varlnza haciz koyarz" diye tehdit etmek, kide bir "Biz vatandan hizmetkâryz" diyen Babakan Tayyip Erdoan'n beyanlar ile ne ölçüde uyumludur?

3- Bu mektup ve bu uygulama Gelir daresi Bakanl’nn m, yoksa Bakanlnzn m zihniyetini göstermektedir?''


YANITLAR:


Maliye Bakan Mehmet imek tarafndan 1 Kasm 2012 tarihinde verilen yant aadadr:


''stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK'nin tarafma tevcih ettii 7/9617 esas no.lu yazl soru önergesinde yer alan hususlar aada açklanmtr.


Türkiye genelinde, Bakanlmza bal bulunan vergi dairesi bakanlklar tarafndan kendi yetki alanlarndaki vergi dairesi müdürlüklerine vadesi geçtii halde ödenmemi borcu bulunan mükelleflere, söz konusu borçlar hatrlatmak maksatl bilgilendirme mektuplar gönderilmektedir.


Usulüne uygun olarak tarh ve tahakkuk eden kamu alacaklarnn süresinde ödenmemesi durumunda söz konusu alacaklarn 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmesi gerekmekte olup, takibat ilemlerine anlan Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenen ödeme emrinin teblii suretiyle balanlmas, ödeme emri tebli edildii halde borcunu ödemeyen borçlular hakknda da amme alacann tahsilini salamak amacyla ayn Kanunun 62 nci maddesine istinaden amme borçlusunun mal, hak ve alacaklarna amme alacan karlayacak oranda haciz tatbik edilmesi gerekmektedir.


Bu nedenle, 6183 sayl Kanun hükümlerine göre yürütülen takibat ilemlerinde borçlulara öncelikle ödeme *emri tebli edilmesi, borcun ödeme emrinde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde borçlunun mal, hak ve alacaklarna haciz tatbik edilerek borçlarn tahsili yoluna gidilmesi gerekmektedir.


Dier taraftan, yukardaki süreç tamamlanm olmakla birlikte vergi dairesi müdürlüklerince mükellefler nezdinde haciz ilemlerine balanlmadan önce bir kez daha borçlarn hatrlatmak ve mükellefin vergi dairesi ile iletiime geçerek borcu ne ekilde tasfiye edebilecei hususlarnda görümeye davet etmek amacyla söz konusu mektuplar gönderilmitir.


Söz konusu mektuplar, mükellefin vergi dairesi kaytlarnda yer alan adres bilgileri yerine MERNÎS kaytlarnda yer alan güncel adres bilgileri dikkate alnarak adi posta ile gönderildiinden, mektuplarn üçüncü kiilerin eline geçmesi ihtimaline karlk bilgilendirme mektuplarnda mükelleflerin borçlarna ilikin bilgiler (borcun türü, vadesi, tutan vb), 213 sayl Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" balkl 5 inci maddesi gereince yer almamaktadr.


Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet imek
Maliye Bakan''