Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Austos Cuma  2018
Babakan Yargnn Kendi Talimatlar Dorultusunda altn tiraf Etti

06.09.2012


Babakan'n Geniletilmi l Bakanlar toplants'nda BDP'li vekillerin PKK ile kucaklamasn eletirirken 'yargya talimat' verildiini söylemesi üzerine, yargnn yürütme erkinin talimatyla m hareket ettiini soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:

''Partinizin 5 Eylül 2012 tarihli "Geniletilmi Grup Toplantsnda yaptnz konumada, Bar ve Demokrasi Partisi mensubu 9 milletvekilinin, 18 Austos 2012 günü, emdinli'ye 20 km'deki Balar köyü mevkiindeki karayolunda PKK teröristleriyle kucaklamalarna yönelik tepkinizi dile getirirken:

"Eer kendilerine çok daha rahat yer aryorlarsa kendilerine adres verdim, Kandil'e gitsinler, ama bu Parlamentonun içinde mücadele edeceklerse Anayasa ne emrediyorsa, hukuk neyi emrediyorsa o çerçevede hareket etmeye mecburlar" dedikten sonra sözlerinize öyle devam ettiiniz tüm medya organlar tarafndan kamuoyuna duyuruldu:

"Etmedikleri taktirde de u anda kendileri... Yargya zaten gerekenleri söyledik, yarg da gereini yapyor. Biz de Parlamento'da gerei neyse onu yapacaz."


  1. Babakan olarak "yargya" ne söylediniz?
  2. Yargya "gerekeni söylemek" le "yargya talimat verdim'' demi olmuyor musunuz?
  3. Yargy siyasi iktidarnzn talimatn yerine getirmekle görevli bir kurum gibi gördüünüzü itiraf eden bu durumu, savunuyor göründüünüz "hukuk devleti, hukukun üstünlüü, yargnn bamszl" ve hepsinin birletii temel kavram olan "demokrasi" île nasl badatrabiliyorsunuz?
  4. Daha önce kendinizi "Ergenekon davasnn Savcs ilan ederek yarg erkinin bamszln zihninize yerletiremediinizi göstermitiniz. imdi "yargya gerekeni söylediinizi" itiraf ederek bir adm daha ileri girmi olmuyor musunuz? Böyle bir tablonun ancak despotik rejimlerde görülebileceini bilmiyor musunuz?
  5. Sizce Türkiye'de yürütme erkinin (pratikte ahsnzn) hükmetmedii kurum varsa, hangileridir?''
YANITLAR:

Babakan adna Adalet Bakan Sadullah Ergin tarafndan verilen yant aadadr:

''Sayn Babakan'a yöneltilip Bakanlmz koordinatörlüünde cevaplandrlmas tensip olunan 7/10394 Esas Nolu som önergesinin cevab aada sunulmutur.

I- A) Anayasann 9. maddesinde, yarg yetkisinin Türk Milleti adna bamsz mahkemelerce kullanlaca; 138. maddesinde, hâkimlerin görevlerinde bamsz olduklar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verecekleri; hiçbir organ, makam, merci veya kiinin, yarg yetkisinin kullanlmasnda mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremeyecei; genelge gönderemeyecei; tavsiye ve telkinde bulunamayaca; görülmekte olan bir dava hakknda Yasama Meclisinde yarg yetkisinin kullanlmas ile ilgili soru soalamayaca, görüme yaplamayaca veya herhangi bir beyanda bulunulamayaca;

B) 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununun;
1- 158. maddesinde, suça ilikin ihbar ve ikâyetin Cumhuriyet Basavclna veya kolluk makamlarna yaplabilei; valilik veya kaymakamla ya da mahkemeye yaplan ihbar veya ikâyetin ilgili Cumhuriyet Basavclna gönderilecei; bir kamu görevinin yürütülmesiyle balantl olarak ilendii iddia edilen bir suç nedeniyle, ilgili kurum ve kurulu idaresine yaplan ihbar veya ikâyetin gecikmeksizin ilgili Cumhuriyet Basavclna gönderilecei;
2- 160. maddesinde, Cumhuriyet savcsnn ihbar veya baka bir suretle bir suçun ilendii örendiinde kamu davas açmaya yer olup olmadna karar vermek üzere iin gerçeini aratrmaya balayaca;
3- 161. maddesinde, Cumhuriyet savcsnn dorudan doruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracl ile her türlü aratrmay yapabilecei; suçla ilgili olarak kamu davas açmaya yer olup olmad hususunda bir sonuca varabilmek için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilecei;
4- 170. maddesinde, kamu davas açma görevinin Cumhuriyet savcs tarafndan yerine getirilecei hükümlerinin yer ald;

C) 04/04/1929 tarihli ve 1412 sayl mülga Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 148. maddesinde düzenlenen "Kamu davasn açmak için Adalet Bakan Cumhuriyet savcsna emir verebilir." hükmünün 14/07/2004 tarihli ve 5219 sayl Çeitli Kanunlarda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunun 3. maddesi ile yürürlükten kaldrld ve benzer bir hükmün 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayl Ceza Muhakemesi Kanununda yer almad,

Malûmlardr.

Yukarda yazl hükümler uyarnca sonturmann balatlmas, yürütülmesi ve kamu davasnn açlmas konusunda görevli ve yetkili klnan makam Cumhuriyet savclklar olup, herhangi bir makam, organ, merci veya kii tarafndan müdahalede bulunulmas söz konusu olamaz. Soruturma sonucunda kamu davasnn açlmas hâlinde ise dava bamsz mahkemelerce sonuçlandrlacaktr.

II- Bar ve Demokrasi Partisi'nden baz milletvekillerinin silahl terör örgütü mensuplaryla görüntülenmesi 17 Austos 2012 tarihinde cereyan eden bir hadisedir. Van Cumhuriyet Basavclnca, 18 Austos 2012 tarihinde yani olayn gerçeklemesini takip eden 24 saat içinde, bu konuyla ilgili soruturma balatlm ve soruturma balatld bilgisi kamuoyuyla da paylalmtr. Sayn Babakan'n soru önergesine konu edilen konumas 5 Eylül 2012 tarihinde, Van Cumhuriyet Basavclnn soruturma balattn deklare ettii tarihin üzerinden yaklak 17-18 gün geçtikten sonra yaplmtr.

Öte yandan, herkesin Cumhuriyet basavclklarna suç duyurusunda bulunma, birtakm konularda yargnn o konuyla ilgili inisiyatif almasn isteme hakk bulunmaktadr. Sayn Babakan'n sözleri de Bar ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin silahl terör örgütü mensuplaryla görüntülenmesi bakmndan yarg mercilerinin mevzuat çerçevesinde gerekli ilemleri yapt anlamndadr.

Bilgilerinize sunulur.

Sadullah Ergin

Adalet Bakan''


Gelen yantta sorularnn tam anlamyla yantlanmamas üzerine Oktay Eki'nin 22 ubat 2013 tarihinde 2. kez sorduu sorular öyleydi:


''TBMM Bakanlna,


Bakanlnza 6 Eylül 2012 tarihinde takdim edilen ve 7/10394 Numarayla ileme konduu anlalan "Yazl Soru Önergeme", Babakanln tensipleriyle Adalet Bakan Sadullah Ergin tarafndan verilen 20 ubat 2013 tarih ve 4235/9340 sayl yaz, bir -muhalefet- milletvekili olarak yerine getirmem gerekli olan DENETLEME görev ve ilevimi alav edercesine hafife alan SORUMSUZ bir zihniyet örneidir. Çünkü yazl soruma karlk gönderilen yaznn yönelttiim sorularla ilgisi neredeyse s frdr. Adalet Bakan Sadullah Ergin imzal yazda örnein:

a) Anayasann "yargnn bamsz olduu ve k mseden emir ve talimat almayaca" gibi, herkes tarafndan bilinen ama Adalet ve Kalknma Partisi iktidarnn hiçbir ekilde sayg göstermedii, gereklerini yerine getirmedii bilinen hükümleriyle, Ceza Muhakemesi Kanununun çeitli maddeleri aktarlmaktadr.

Ben soru önergemde Anayasann ve Ceza Muhakemesi yasasnn herhangi bir hükmünün metnini örenme ihtiyacm dile getirmedim. Kald ki böyle bir talebim olsa Adalet Bakannn yant, TBMM çtüzüüne göre "u u numaral yasalarn u hükümlerini Resmi Gazetenin u u saylarnda bulabilirsiniz" eklinde olabilir ve ben de herhangi bir ekilde itirazda bulunamazdm.

b) Adalet Bakan sorularmla ilgili imi gibi görünen satrlarnda da sorduklarma cevap vermemektedir. O nedenle söz konusu önergemdeki sorular aada tekrarlyor, bu sorulara Sayn Babakann YAZILI olarak yant vermesi için gereinin yaplmasna emirlerini diliyorum.''

 ''Partinizin 5 Eylül 2012 tarihli "Geniletilmi Grup Toplantsnda yaptnz konumada, Bar ve Demokrasi Partisi mensubu 9 milletvekilinin, 18 Austos 2012 günü, emdinli'ye 20 km'deki Balar köyü mevkiindeki karayolunda PKK teröristleriyle kucaklamalarna yönelik tepkinizi dile getirirken:

"Eer kendilerine çok daha rahat yer aryorlarsa kendilerine adres verdim, Kandil'e gitsinler, ama bu Parlamentonun içinde mücadele edeceklerse Anayasa ne emrediyorsa, hukuk neyi emrediyorsa o çerçevede hareket etmeye mecburlar" dedikten sonra sözlerinize öyle devam ettiiniz tüm medya organlar tarafndan kamuoyuna duyuruldu:

"Etmedikleri taktirde de u anda kendileri... Yargya zaten gerekenleri söyledik, yarg da gereini yapyor. Biz de Parlamento'da gerei neyse onu yapacaz."

1- Babakan olarak "yargya" ne söylediniz?

2- Yargya "gerekeni söylemek" le "yargya talimat verdim" demi olmuyor musunuz?

3- Yargy siyasi iktidarnzn talimatn yerine getirmekle görevli bir kurum gibi gördüünüzü itiraf eden bu durumu, savunuyor göründüünüz "hukuk devleti, hukukun üstünlüü, yargnn bamszl" ve hepsinin birletii temel kavram olan "demokrasi" ile nasl badatrabiliyorsunuz?

4- Daha önce kendinizi "Ergenekon davasnn Savcs" ilan ederek yarg erkinin bamszln zihninize yerletiremediinizi göstermitiniz. imdi "yargya gerekeni söylediinizi" itiraf ederek bir ad T daha ileri girmi olmuyor musunuz? Böyle bir tablonun ancak despotik rejimlerde görülebileceini bilmiyor musunuz?

5- Sizce Türkiye'de yürütme erkinin (pratikte ahsnzn) hükmetmedii kurum varsa, hangileridir?''


YANITLAR:


Babakan adna Adalet Bakan Sadullah Ergin tarafndan ikinci kez sorulan sorulara verilen yant aadadr:


''Sayn Babakan'a yöneltilip Bakanlmz koordinatörlüünde yazl olarak cevaplandrlmas tensip olunan 7/19136 Esas Nolu soru önergesinin cevab aada sunulmutur.


Sayn Babakan'a yöneltilip yazl olarak cevaplandrlmas istenilen ayn mahiyetteki 7/10293 Esas Nolu soru önergesine 20/02/2013 tarihli ve 4233/9338 sayl yazmzla cevap verilmi olup, bu cevaba eklenecek herhangi bir husus bulunmamaktadr.

Bilgilerinize sunulur. 

Sadullah Ergin
Adalet Bakan''