Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Babakan'n Gazeteciler ve Medya ile Alp Veremedii Nedir?

15.06.2012

Babakan tarafndan gazeteci ve medya organlar aleyhine açlan dava says ve davalarn sonucunu Adalet Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:
''Adalet ve Kalknma Partisinin iktidara geldii 3 Kasm 2002 tarihinden bu önergenin verildii tarihe kadar, Babakan R. Tayyip Erdoan tarafndan:

  1. Kaç gazeteci ve kaç medya organ (gazete, dergi, TV ve Radyo kanal, internet sitesi) hakknda "kiilik haklarna tecavüz edildii" iddiasyla dava açlmtr?
  2. Bu davalardan kaç hangi yönde karara balanmtr?
  3. Babakan R. Tayyip Erdoan'n bu davalar sonucu olarak ald TOPLAM tazminat miktar nedir?
  4. Babakan R. Tayyip Erdoan'n "kiilik haklarna tecavüz edildii" iddiasyla açt CEZA davas says nedir?
  5. Bu davalar sonucu "hapis" cezasna mahkûm edilen gazeteci says nedir?
  6. Cumhuriyet tarihimiz boyunca medya mensuplar ve medya organlar hakknda en çok dava açan Babakan kimdir?''
YANITLAR:

Adalet Bakan tarafndan 13 Aralk 2012 tarihinde gelen yant aadadr:

''Bakanlmza yöneltilip yazl olarak cevaplandrlmas istenilen 7/8585 Esas Nolu soru önergesinin cevab aada sunulmutur.

Anayasann 98. maddesinin ikinci fkrasnda, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetim yollarndan biri olan "soru’nun. Bakanlar Kurulu adna, sözlü veya yazl olarak cevaplandrlmak üzere Babakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibaret olduu; ayn maddenin son fkrasnda da soru ile ilgili önergelerin verilme sekli, içerii ve kapsam ile cevaplandrlma, görüme ve aratrma yöntemlerinin Meclis çtüzüü ile düzenleneceinin öngörüldüü;

Türkiye Büyük Millet Meclisi çtüzüünün, "Soru’’ kenar balkl 96. maddesinde "sorunun ksa, gerekçesiz ve kiisel görü ileri sürülmeksizin; kiilik ve özel yaama ilikin konular içermeyen bir önerge ile Hükümet adna sözlü veya yazl olarak cevaplandrlmak üzere, Babakan veya bir bakandan açk ve belli konular hakknda "bilgi istemek’ten ibaret olduunun belirtildii;

Malûmlardr.

Anayasann ve Türkiye Büyük Millet Meclisi içtüzüünün yukarda belirtilen hükümleri karsnda, kiilik ve özel yaama ilikin konular içeren önergede yer alan sorulara cevap verilmesi yasal olarak mümkün görülmemitir.

Öte yandan, Bakanlmz Adli Sicil ve statistik Genel Müdürlüünce, açlan ve karara balanan davalara ilikin bilgiler derlenmekle birlikte, davac, daval, sank ve madurlarn kiisel ve mesleki bilgilerine ilikin istatistik veri bulunmadndan dier sorulara da cevap verilememitir.

Bilgilerinize sunulur.

Sadullah Ergin
Adalet Bakan''