Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Avclar'daki Orta Hasarl Binalara Neden kamet zni Veriliyor?

04.01.2013Avclar'daki orta hasarl binalar ile ilgili Çevre ve ehircilik Bakan'na sorular yönelten Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''stanbul Avclar ilçesinde kendileriyle yüz yüze görütüüm esnaftan, yetkililer tarafndan "orta hasarl" olduu saptanm binalarda i yeri (dükkan, atölye vb.) bulunanlar, kendilerine "derhal bu binay terk edip bir baka yerde i yeri açmalar" hususunun tebli edildiini ve hatta i yerlerinin mühürlendiini bildirdikten sonra, "Ancak bizim iyerimizin bulunduu binalarn üst katlar halen ikametgâh olarak kullanlyor. Oralarda oturan insanlara ne evlerini terk etmeleri tebli ediliyor ne de kaplar mühürleniyor. Eer bir bina çürükse, üst kattakilerin de bulunduklar yeri boaltmalar gerekmez mi?" diyorlar. Bununla da kalmayp, bu çelikiyi söyledikleri yetkililerin, "Madem öyle, siz de mühürleri söküp iinize devam edin" dediklerini ifade ediyorlar.

Yaygn ekilde dile getirilen bu ikâyet karsnda soruyorum:


  1. Avclar lçesi snrlar içindeki "orta hasarl" bina says nedir?
  2. Bunlardan kaç "ikametgâh", kaç "iyeri" olarak kullanlmaktadr?
  3. Orta Hasarl binalardan onarlp depreme dayanacak güce kavuturulanlarn says nedir?
  4. Onarlmad halde halen kullanlan ikametgâh ve i yeri says nedir?
  5. Orta Hasarl binalarda ikamet etmesine göz yumulan insanlar ykc bir deprem sonunda canlarn mallarn kaybedince sorumlu kim olacaktr?
  6. Kendilerine yeni iyeri gösterilmeden i yeri mühürlenen insanlarn sorunlarnn çözümü için ne düünülmektedir?''

YANITLAR:
Çevre ve ehircilik  Bakan adna önergeyi yantlayan Babakan Yardmcs Beir Atalay'n verdii yantlar aadadr:

''stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan verilen (7/9970) esas numaral soru önergesi incelenmi olup, cevaba esas tekil edecek bilgiler ekte gönderilmitir.

Bilgilerinize arz ederim.

Sinan Yldz

stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan verilen (7/9970) esas numaral soru önergesine verilen cevap;

Avclar lçesi snrlarnda orta hasarl bina says 464"tür.Bunlardan 3160' konut, 309"u iyeridir. 146 adet binann güçlendirilmesi tamamlanm olup,318 adet binadan ise bavurusu yaplanlarnn onarm devam etmektedir.
7269 Sayl "Umumi Hayata Müessir Afetler dolaysyla alnacak tedbirlerle yaplacak yardmlara dair" Kanunun 13 maddesinde konu ile ilgili olarak "Arazinin tehlikeli durumu ve binalarn gördüü hasar bakmndan yktrlmas ve boaltlmas gerekenler hakknda, o il ve ilçenin en büyük mülkiye amirine ayr bir rapor verilir. Bu makamlarca böyle binalar derhal boalttrlr. Yklmas gerekenler için en çok 3 gün süre verilerek tehlikenin giderilmesi sahiplerine bildirilir. Mahallinde sahibi bulunmad takdirde durum, mahalli vastalarla ilan edilmek suretiyle, bildiri yaplm saylr.
Hasar görmü, fakat slah mümkün olan binalarn fen kurullarnn gösterecei artlara göre tamiri yaplncaya kadar içine girilmesine ve oturulmasna izin verilemez. Bu binalar 1 yl içinde tamir ettirilmedii ve itiraz da olmad takdirde yukardaki esaslar dahilinde yktrlr.tiraz halinde, bu itiraz yukardaki mahalli idare kurullarnca 5 gün içinde incelenir ve karara balanr. tiraz sebepleri yerinde görüldüü takdirde süre 6 ay daha uzatlr. " denilmektedir. Buna göre orta hasarl binalar hakknda yaplacak i ve ilemler hakknda ilgili il ve ilçenin en büyük mülkiye amiri yetkilidir.''


Gelen yantn sorularn tam karlamad için önergesini yenileyen Oktay Eki'nin 4 Ocak 2013'te verdii ikinci önerge öyleydi:

''Sayn Çevre ve ehircilik Bakannn YAZILI olarak yantlamas istemiyle takdim ettiim ve 7/9970 Esas Numarasyla ileme konulduu anlalan 16 Austos 2012 tarihli soru önergeme, Sayn Babakan Yardmcs Beir Atalay imzasyla gönderilen 12 Aralk 2012 tarih ve Bö02.0.003/010-1613 sayl yaz, soru önergemde deinilen ve yant istenen konulardan çok azna deinmekle yetinmektedir. Bunun dndaki beyanlar, hangi yasada hangi hükmün var olduu gibi soruyla ilgisiz bilgilerden ibarettir. 
Öte yandan Sayn Bakann, Babakanlk Afet ve Acil  Durum Yönetimi Bakan Vekili Mehmet Sinan Yldz imzal söz konusu yazy aktarmas, Anayasann ve TBMM çtüzüünün, “soru” müessesesiyle ilgili hükümlerine eklen bile uygun denemeyecek bir uygulamadr. Bu nedenle 16 Austos 2012 tarihli soru önergemin deinilmemi ksmlarn CEVAPLANDIRILMASI dileiyle aada tekrar sunuyor, gereinin yaplmasna emirlerini diliyorum.

1- Yukarda belirtildii gibi, 7/9970 Esas Numarasyla ileme konulan soru önergemde, aadaki tespit yaplmaktadr: 

“stanbul Avclar ilçesinde kendileriyle yüz yüze görütüüm esnaftan, yetkililer tarafndan “orta hasarl” olduu saptanm binalarda i yeri (dükkan, atölye vb.) bulunanlar, kendilerine “derhal bu binay terk edip bir baka yerde i yeri açmalar” hususunun tebli edildiini ve hatta i yerlerinin mühürlendiini 
bildirdikten sonra, “Ancak bizim iyerimizin bulunduu binalarn üst katlar halen ikametgâh olarak kullanlyor. Oralarda oturan insanlara ne evlerini terk etmeleri tebli ediliyor ne de kaplar mühürleniyor. Eer bir bina çürükse, üst kattakilerin de bulunduklar yeri boaltmalar gerekmez mi?” diyorlar. Bununla da kalmayp, bu çelikiyi söyledikleri yetkililerin, ”Madem öyle, siz de mühürleri söküp iinize devam edin” dediklerini ifade ediyorlar.”
Bu tespitin karlnda sorumlu bakann verdii yant nedir?

2- Onarlmad halde halen kullanlan ikametgâh ve i yeri says nedir?

3- Orta Hasarl binalarda ikamet etmesine göz yumulan insanlar ykc bir deprem sonunda canlarn mallarn kaybedince sorumlu kim olacaktr?

4- Kendilerine yeni iyeri gösterilmeden i yeri mühürlenen insanlarn sorunlarnn çözümü için ne düünülmektedir?''


YANITLAR:


Çevre ve ehircilik Bakanna yöneltilen ama Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanl'ndan sorumlu Babakan Yardmcs Beir Atalay tarafndan verilen yant aadadr:

''CEVAP-1: Avclar lçesi snrlarnda snrlan içindeki "orta hasarl bina says 515'dir,


CEVAP-2: Hasar tespit raporlarnda orta hasarl olarak tesit edilen 515 binada toplam 7091 bamsz bölüm bulunmakta olup bunlarn 6005'i konut, 1085'i iyeri olarak kaydedilmitir. Aynca 1 tane de cami bulunmaktadr,

CEVAP-3: Orta hasarl olarak tespit edilen 515 binadan, 225 bina için kredi bavurusu yaplmamtr. 154 bina %100 seviyesinde kredi kullanarak güçlendirmelerini tamamlamtr. 40 bina % 80 seviyesinde kredi kullanm olup, 96 bina ise %10 seviyesinde kredi kullanmtr,

Bilgilerinize arz ederim.

Beir Atalay

Babakan Yardmcs''