Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Neden Atatrk ve Arkadalarnn Ruhuna Fatiha Okutulmad?

18.08.2012


Atatürk'ün son manevi kz Ülkü Adatepe'nin cenaze namaznda mam'n vatandalarn tepkisi olmasa, Atatürk ve silah arkadalar ile ebediyete intikal etmi TSK mensuplarnn ruhuna Fatiha okutmayacak olmasnn son zamanlarda ortaya konan bir uygulama olup olmadn  ve Diyanet leri Bakanl'nda son zamanlarda görev ve yetkilerinde bilinenin dnda bir deiiklik yaplp yaplmadn örenmek isteyen Oktay Eki'nin Babakan'a sorduu sorular öyleydi:

  1. ''Atatürk'ün son manevi kz Ülkü Adatepe'nin Tevikiye (stanbul) camiinde yaplan cenaze töreni srasnda cenaze namazn kldran mam'n, "Atatürk ve silah arkadalar ile ebediyete intikal etmi Türk Silahl Kuvvetleri mensuplarnn ruhuna Fatiha okunmas için'' cemaate çarda bulunmad doru mudur?
  2. Namaz kldran mamn bu eksiinin, cenaze için oraya gelmi insanlarn uyars ve ardndan topluca "yuh" çekmesi üzerine giderildii doru mudur?
  3. Atatürk ve silah arkadalar ile Türk Silahl Kuvvetlerinin kahraman mensuplarndan ebediyete ntikal edenlerin ruhlarna Fatiha okunmasna ilikin çarnn, iktidarnzn özellikle son yllarnda terk edilmesinin nedeni nedir?
  4. Diyanet ileri Bakanl, Anayasamzn 136'nc maddesine göre "Genel idare içinde yer alan, laiklik ilkesi dorultusunda "görev yapmas gereken, "bütün siyasi görü ve düünülerin dnda kalarak ve milletçe dayanma ve bütünlemeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmek" üzere kurulan bir kamu kurumu olduuna göre, yukarda sözü edilen uygulama, milletçe ihtiyacmz olan dayanma ve bütünlemeye katk m salar, zarar m verir?
  5. Diyanet leri Bakanl’nn "Atatürk ve Silah Arkadalar ile Kahraman Silahl Kuvvetleri mensuplarmzdan ebediyete intikal edenlerin ruhlar için Fatiha okunmasna gerek olmadna" ilikin bir genelgesi var mdr? Varsa gönderilme nedeni ve tarihi nedir?
  6. Diyanet leri Bakanl’nn veya baka bir otoritenin böyle bir genelgesi yahut ifahi talebi olmadan bu uygulama yaama sokulmu ise, eski duruma avdet için ne yapmay düünmektesiniz?'' 


YANITLAR:


Babakan adna Babakan Yardmcs Bekir Bozda tarafndan 11 Mart 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Diyanet leri Bakanl Görev ve Çalma Yönergesinin 107. maddesinde imam hatiplerin görevleri tadat edilmi olup, buna göre Belediye tekilat bulunan yerlerde cenaze teçhiz ve tekfin i ve ilemleri belediyelerdeki görevliler tarafndan yaplmaktadr.

Nitekim Atatürk'ün manevi kz Ülkü Adatepe'nin cenazesine ilikin i ve ilemler, yetkili kurum olan stanbul Büyükehir Belediyesi Mezarlklar Müdürlüü tarafndan yaplmtr. ili Tevikiye Camii'nde klnan merhumenin cenaze namaz da Mezarlklar Müdürlüü görevlilerince kldrlm olup, Bakanlmz personeli tarafndan kldrlmamtr.

Anayasal bir kurum olan Diyanet leri Bakanl, Anayasa'mn 136'nc maddesindeki, "Genel idare içinde yer alan Diyanet leri Bakanl, laiklik ilkesi dorultusunda, bütün siyasi görü ve düünülerin dnda kalarak ve milletçe dayanma ve bütünlemeyi amaç edinerek, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirir." ve 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Görevleri Hakknda Kanun'un l'inci maddesindeki "slam Dininin inançlar, ibadet ve ahlak esaslar ile ilgili ileri yürütmek, din konusunda toplumu aydnlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere... " görev ve yetkilerini Anayasa ve Yasalarda belirtilen ekilde yerine getirmektedir.

Diyanet leri Bakanl'nn "Atatürk ve Silah Arkadalar ile Kahraman Silahl Kuvvetleri mensuplarmzdan ebediyete intikal edenlerin ruhlar için Fatiha okunmasna gerek olmadna" ilikin bir genelgesi de yoktur uygulama da yoktur. Cenaze namazlarna katlan ve dua edenler iyi bilirler ki cenaze merasimlerinin üç önemli boyutu vardr: taziye, namaz klmak ve tezkiye. Acy paylama ve cenaze yaknlarna basal dileme taziyeyi; cenaze için namaz klp dua ederek son dini görevi yerine getirmek namaz; mevtaya haklarn helal için helallik istenmesi ve mevtann iyi bir insan olduuna dair ahitlik alnmas da tezkiyeyi ifade eder.

Dua; snrl, sonlu ve aciz olan insann bütün benliiyle snrsz ve sonsuz kudret sahibi olan yüce Allah'a yönelip O'ndan yardm dilemesi; O'nunla arasnda bir köprü ve iletiim kurmasdr. Dua eden kimse, Allah ve Peygamberin emrine uymu, "mahza ibadet etmi", Allah' anm ve sevgisini kazanm olur. Dua, bir ibadet olup yalmzca Allah'n rzasn kazanmak amacyla yaplmaldr.

Her eyden önce duada asl olan ihlas ve samimiyettir. Belli kalplarla dua yerine kiinin gönlünden geçeni söz ve kalple, fiil ve hâl ile dile getirmesidir. Dua, insann kendisine veya bakasna yönelik yapld gibi maddî veya manevî isteklere; dünyevî ve uhrevî isteklere yönelik de yaplabilir. Dua, ne için yapldna bal olarak da deiebilir. Ezandan sonra okunacak dua ile hastalk ve skntlar için edilecek dua farkl; cenaze için yaplacak dua daha da farkldr. Bu noktada Hz Peygamber'in (s.a.s) yapm olduu dualar ile Kur'ân- Kerim'de geçen dualar, Müslüman bireylere yol göstermek için verilen önemli örnekler olarak zikredilebilir.

Kur'an- Kerim'de geçen dua örnekleri ile Sevgili Peygamberimizden (s.a.s.) gelen dua metinleri incelendiinde bu dualarn, salt kiisel dualar deil; ayn zamanda tüm zamanlan içine alan genel ve evrensel nitelikli olduu müahede edilecektir.

 

Bu balamda din görevlilerimiz, yalnzca cenaze namazlarnda deil bulunduklar her ortamda milletimize hizmet eden herkese, ehitlerimize, gazilerimize ve vatanmzn düman igalinden kurtarlmasnda emei geçenlere dua etmektedir.


Bilgilerinize arz ederim.

Bekir Bozda
Babakan Yardmcs''