Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
Oktay Eki'nin Gvenlik Paketinin 65. Maddesi zerinde Yapt Genel Kurul Konumas (Tutanak Metinlerinden Alnmtr.)

12.03.2015

''Sayn Bakan, saygdeer arkadalarm; görüülmekte olan tasarnn 65’inci maddesiyle ilgili önerge üzerinde söz aldm. Biliyorum, o konuda konumam gerekir çünkü ç Tüzük bunu emrediyor ama dört yl boyunca gördük ki Bakanlk Divan ç Tüzük’ün birçok baka hükmü gibi bunu da uygulamyor. O nedenle izninizle ben de bugün konu dna çkacam. 

Sevgili arkadalarm, Allah’n büyük bir lütfudur, elli dört yl önce en genç üyelerinden biri olarak görev aldm yasama organnn 24’üncü Yasama Dönemini en yal üye olarak açtm. (Alklar) Bugün de o yal üyenin veda konumasn yapmak için huzurunuzdaym.

Sevgili arkadalarm, dört yl önce buraya gelirken ben sanyordum ki Parlamentoya üye oluyorum çünkü kart görü sahibi insanlarn birbirini ikna etmek için medeni bir dille tartlacaklar bir kurumda görev yapacam düünüyordum. Pek çounuz gibi, üzgünüm ki, aradm bulamadm. Onun yerine, hepiniz gibi, ben de demagojik içerikli, düük düzeyli, saldrgan dilli, hatta bol kavgal bir yasama döneminin orta oldum. Bunun temelde buradan deil, siyasi ikbalini herkesle kavgada arayan despotik bir anlaytan kaynaklandn biliyorum ama asl baka bir yanla dikkatinizi çekmek istiyorum: Özellikle siz iktidar mensubu arkadalarm, partinizin ald yanl bir karar sonucu içinizdeki yetimi, parlamenterlii örenmi arkadalarnz tasfiye edip yerlerine ham politikaclar koyacaksnz. Baknz, buradaki varln kavgac kimliiyle açklayan birkaç kii hariç, 2’nci, 3’üncü dönem milletvekillerini ne kavga içinde görürsünüz ne de kaba bir dil kullandklarna tank olursunuz. 

Sevgili arkadalarm, ben burada yürütme denetlenir biliyordum. Meclisin bu ilevini neredeyse hiçe sayan bir ç Tüzük buldum. ç Tüzük’te olana da sayg duymayan bir yürütmenin tan oldum. kisini de hiçbir zaman içime sindiremedim. Dahas, muhalefet gruplarnn da ç Tüzük’ün bu antidemokratik hükümlerini, yürütmenin saygszln bir kadermi gibi kabullenip sineye çekmelerini hiç anlayamadm. 

Keza, sanyordum ki Meclis Bakanlk Divannn bizlere saygs vardr ve burada görüülecek olan konular en az bir hafta öncesinden milletvekillerine bildirilir. Sizlerle yaplan bir anket ortaya koydu ki milletvekillerinin üçte 2’si o gün Genel Kurulda ne konuulacan bilmeden bu salona girmektedir. 5 milletvekilinden 4’ü Meclis çalmalarn verimsiz bulmaktadr. Nitekim, hem vaktimizi heba ediyor hem de bir tasary yasalatrmak için üç haftadan beri gece gündüz burada havanda su dövüyoruz. 

Sevgili arkadalarm, konumaya gelince hepimiz demokrasinin savunucusuyuz. Burada siyasi partiler var ama siyasi partilerde yönetimler parti içi demokrasiyi istemiyor, dahas bunu talep edene kimse sahip çkmyor. 

Bir parlamenter demokrasinin en önemli kurumlarndan biri bütçe görümeleridir, deil mi? Bu Genel Kurulda, iyi ileyen hiçbir demokraside görülmemi komiklikte bir bütçe görümesi yaplyor. Çünkü, siyasi iktidarn bir yllk uygulamalarn ve politikalarn irdelemeyi amaçlayan bütçe görümesi tam bir ortaokul müsameresi düzeyine indirgeniyor; üstelik, bu, grup bakan vekillerinin mutabakatyla yaplyor. Grup bakan vekillerinin hegemonyas milletvekillerinin özgürce söz almalarna bile engel olduu hâlde buna kimse itiraz edemiyor.

Özetle, yasa önerisi veriyoruz, gündeme aldramyoruz; soru önergesi veriyoruz, yantn alamyoruz; konumak istiyoruz, grup bakan vekillerinin icazetine taklyoruz. 

Sonuçta, milletin bize verdii görevi de hakkyla yapamadan dört yl dolduruyoruz.

Bakan eer yarm dakika izin verirse gerisini de okuyaym yoksa brakacam.

Ben, ite bu nedenle 7 Haziran gününden itibaren aranzdan ayrlacaklardan biriyim. Ama, altn çizeyim ki bu dört yl boyunca çok deerli, donanml, zarif insanlar, iyi hatipler, ciddi hukuk adamlar, nitelikli politikaclar ve gerçek dostlar tandm; bundan son derece mutluyum, onlara baarlar diliyorum. Buraya tekrar gelecek arkadalarmn yanllardan arnm bir parlamentoda çalmasn dileyerek hepinize sayglar sunuyorum. ''