Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 17 Temmuz Sal  2018
Oktay Eki'nin Yunus Emre Vakflar le lgili Genel Kurul Konumas (Tutanak Metinlerinden Alnmtr.)

18.11.2014

''Sayn Bakan, saygdeer milletvekilleri; huzurunuza gelen kanun tasarsn, Dileri Komisyonu üyesi olarak, o sradaki görümelerde izleyenlerden biriyim. Biz buna esas itibaryla yani Makedonya’yla Türkiye arasnda kültürel i birliinin artmas açsndan baktmz zaman, elbette, sizler gibi, bunun artmasnn gerekliliinin yannda olan insanlarz, öyle baktk. Ama az önce Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adna huzurunuza gelen Sayn Öner’in ifade ettii gibi anlamada teknik olarak bizi rahatsz eden ve muhalefet erhi vermemizi zorunlu klan bir hüküm vard. Hüküm “Bu anlamayla burada tadat edilmemi hususlar da yaplabilir, taraflar bunu da yapabilir.” diyordu. Tabii, böyle ucu açk hükümler keyfî tasarrufa son derece müsait olduu için bu ikili anlamann huzurunuza gelen metnine muhalefet erhi verdik. 

Sevgili arkadalarm, bu anlamann bugün onaylanmas ihtiyac, hepimizin bildii gibi, Kurunlu Han’n orada Yunus Emre Vakf tarafndan ele alnmas ve kullanlmas ihtiyac taraflar zorlad için, bu vakf tarafndan kurulan Yunus Emre Enstitüsü Bakan Profesör Doktor Hayati Develi’nin “Anlamann bir an önce onaylanmas mümkün olursa bu Han da tarafnza tevdi edilecektir. O nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisinin öne almasn istiyoruz.” diye bir bavurusundan kaynaklanyor. Yani, biz bugün bu konuyu bu sayede öne alm durumdayz ve görümekteyiz. 

imdi, bu vesileyle, bendeniz baz hususlar sizin dikkatinize sunmak ihtiyacn duyuyorum. Söz konusu anlamann uygulamas, arz ettiim gibi, Yunus Emre Vakf tarafndan yaplacak. Yunus Emre Vakf ne zaman kuruldu? 2007 ylnda, iktidarnzn oylaryla, bir özel kanunla kuruldu. Bu Yunus Emre Vakfnn görevi ne? Türkiye'nin, Türk kültür mirasnn ve Türk kültürünün yabanc ülkelerde tantlmasna katkda bulunmak veya bunu salamak. 

Sizin iktidarnz ibana geldikten hemen sonra -sanyorum, en az benim kadar net bir ekilde anmsayacaksnzdr- bir tasarruf ilkesi ilan etti icra planyla birlikte. Dedi ki: “Bizden önce bu memleketi idare edenler o kadar müsrif bir anlayla bu memleketi idare etmiler ki Hariciye Vekâletinin darda tekilat var -kaçnlmaz bir ey- Kültür Bakanlnn var, Diyanetin var, onun var, bunun var. Biz hemen bunlar azaltacaz ve Türkiye’nin ihtiyacna, gerçek fonksiyonlara uygun bir ekilde bu kadrolar da küçülteceiz.”

imdi gelelim buraya. 2007 ylnda bu vakf kuruyorsunuz. Niye kuruyorsunuz? Türk kültürünün darda tantlmasn –ayrntlara girmiyorum- salamak için. Peki, Kültür Bakanl nerede? Sevgili arkadalarm, Kültür Bakanlnn yurt dnda hâlen müavirlik konumunda, bu konumda tam 43 ülkede ofisi var yani dairesi var, birimi var. Peki, arkasndan bu kurduunuz vakfn ne kadar darda uzants var? Onlar da kültür merkezleri. Bunlarn da says 36. Üstelik bunlarn bir ksm yani daha dorusu 16’s Kültür Bakanlnn müavirliinin bulunduu ülkelerde kurulmu. sterseniz bunlarn rakamlarnn yannda isimlerini de verebilirim.

Bu vakf nereden kaynak alacak bu ileri yapmak için? Hazineden, bütçeden kaynak alacak. Sadece onunla kalsa… Diyelim ki u kadar tahsisat verildi. Bu memleketin bir de o ihtiyacn karlamak için bu vakf o faaliyeti yerine getirecek. Baknz arz edeyim: “Vakf tarafndan Kültür Merkezlerinin kurulduu yerlerde kamu kurum ve kurulularna ait olup, bu Kanunun amaçlarna uygun faaliyet gösteren birimler, -yani Kültür Bakanlnn ofisleri mofisleri her neyse onlar- araç ve gereçleri, alacak ve borçlar ile birlikte bu ülkede faaliyet göstermek üzere Vakf tarafndan kurulan Kültür Merkezlerine devredilir. Devredilen birimlere ait tanmazlar ise Vakf tarafndan kurulan Kültür Merkezlerinin bedelsiz kullanmna braklr.” Ne oldu? Ayn i için devletin kurduu ofisin bütün imkânlarn, dairelerin bütün imkânlarn bu vakfa devrettiniz. Yani, ne yaptnz? Devletin iini bu vakf ad altnda taeron –trnak içinde söylüyorum- bir kurulua aktardnz. Peki, bu devletin görevini yapacak olan arkadalarn ii ne olacak? Getirdiiniz kanunun yaratt vakf, Türk kültürünü tantan faaliyetler yapacak. Peki, bu Türk kültürünü tantmak için neler yapm? Bakyorsunuz ki Osmanl arivleriyle ilgili bir sergi açm, bir de Kâtip Çelebi’yle ilgili bir etkinlik yapm. 

Saygdeer dostlarm, peki, Türk kültürü sadece geriye doru bakp cetlerimizden, Osmanldan, undan bundan bizlere kalm olan kültürel mirastan ibaret midir? Modern Türkiye'nin, ileriye doru bakan, Bat’yla bütünlemeyi kendi temel felsefesi hâline getirmi olan bu cumhuriyetin ürettii kültür yok mu? Onlarla ilgili herhangi bir faaliyeti bu vakf yapar m? Hayr, yapmaz. Çünkü onun ilevi, felsefesi hiçbir eyi buna müsait deil. O zaman ne oluyor? Kamu kaynaklarn tutuyorsunuz, “Türkiye'nin tantm” adyla tamamen ayr bir açdan her eye bakan bir vakfa emanet ediyorsunuz. E, bu israf deilse bunun ad baka nedir?

Saygdeer arkadalarm, imdi, devletin daireleri, daha dorusu bakanl, birimleri, aaya doru var. Onun yanna bu vakf kuruyorsunuz. Vakf 36 ülkede  paralel bir örgütlenme modelini de o yerine getiriyor. O zaman ben sorsam: Bu paralel devlet kavramn bizzat yaratan siz olmuyor musunuz? Yani bu yaplan, devletin yanna, devletin imkânlaryla, devletin arabasn, arazini, binasn, usunu, busunu bir vakfa vermek suretiyle ve devletin yapmas gereken görevi ona devretmek suretiyle yarattnz ey paralel devlet iddianzn oradaki somut örnei deil mi? imdi, bu gerçekleri dikkate aldmz zaman o konunun içinde bir saklanan, samimi olmadn düünmeye bizi zorlayan bir gerçek var. O gerçein ne olduunu bilmiyorum, daha dorusu hepimiz biliyoruz, ben söylemiyorum ama sizlere huzurunuzda unu arz etmek istiyorum ki: Artk bu dünyada hiçbir gerçek saklanabilir durumda deildir. 

Hepinize sayglar sunuyorum.''