Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Oktay Eki'nin 5651 Sayl Kanunda Deiiklik ngren Yasann 87. Maddesi zerinde Genel Kurul Konumas (Tutanak Metinlerinden Alnmtr)

05.02.2014

 

 

''Sayn Bakan, saygdeer arkadalar; konumakta olduumuz, görümekte olduumuz kanun tasars aslnda iletiim özgürlüü ve iletiim dünyas açsndan saysz yanllarla dolu bir kanun tasars. Bir defa esprisi itibaryla fevkalade antidemokratik. Daha önce, benden önce konuan sevgili arkadamz Rza Türmen, Avrupa nsan Haklar Mahkemesinin bu konuyla ilgili, daha dorusu u anda yürürlükte bulunan ama sizin daha da kötületirmeye çaltnz 5651 sayl Yasa'nn antidemokratik hükümleri nedeniyle mahkûm edildiini ve bunun demokratikleme dorultusunda deitirilmesinin de Avrupa nsan Haklar Mahkemesi tarafndan Türkiye'ye tavsiye edildiini anmsatt. Siz buraya onun tam tersi nitelikte bir kanun tasars getirdiniz ve ayrca ifade edeyim ki sadece tersi, aksi yönde deil, demokratikleme açsndan, antidemokratikleme anlamnda ei az bulanacak kadar kötü bir yasa tasars getirdiniz. 

     Benden önceki baz arkadalarm baz noktalara deindiler. Örnein, bir savcdan alnmas gereken bir kararn Telekomünikasyon letiim Bakan isimli bir devlet memurundan alnmasnn bu tasarya ve bir öncekinden daha da kötületirerek, yetkisi artrlarak bu tasarya konduuna deindiler. Bu sözünü ettiim "Telekomünikasyon letiim Bakanl" ifadesi de -az önce söylediim gibi- pek çok yanltan biri. Niçin? Sevgili dostlarm, telekomünikasyon, eer lügatlere bakarsanz veya baka kaynaklara bakarsanz, telefonla, radyoyla, telgrafla ve televizyonla iletiim anlamna gelen, bunlar kapsayan bir kavram. "Telekomünikasyon letiim Bakanl" dediiniz zaman "iletiim" kavramn ayn ismin içine iki kere sokmu oluyorsunuz, yani bir anlamda "radyo, televizyon, telgraf ve telefon iletiim, iletiim bakanl" demi oluyorsunuz. Bunun Türkçe açsndan kabul edilebilir hiçbir taraf olduuna ahsen kani deilim. O nedenle, önergemizde arz ettiim gibi, buna eer "teknolojik iletiim bakanl" denir ise hem radyoyu, televizyonu, telgraf, telefonu ve hem de iletiim dünyasn içine alan bir kavram ve doru bir isim konmu olur. Sizlerin dikkatine sunmak istediim birinci husus bu. 

     kincisi: Aziz dostlarm, bu tasar "eriim salayc birlii" diye bir birliin kurulmasn istiyor. Bu birliin örnei -ayrntya girecek kadar vaktim olmad için girmiyorum ama- 1928 tarihinde talya'da var. talya'da Mussolini döneminde "Aleo Professionale" ad ile kurulmu ve aynen bizdeki gibi sektör mensuplarnn üye olmasn sektörde çalabilmenin art olarak koymu bir birliktir. Bizde bunun bir benzeri 1938 ylnda "Basn Birlii" adyla kurulmutur ve dönemin medya dünyasn -tabii, o zaman "medya" kavram yok- basn dünyasn tam manas ile tek parti döneminin baskc anlaynn içine sokmu ve en sonunda 1946'da gazetecilerin isyanyla bu birlik tarihe karmtr.

     Sizlerin imdi yapmakta olduunuz bilerek veya bilmeyerek, Mussolini döneminin Aleo Professionale'siyle, Türkiye'de yaanm olan ve fevkalade kötü anlarla tarihe geçmi olan Basn Birliini geriye getirmektir. Bunun bu yasada yer almas hepimiz için ayp olur.

     Hepinize sayglar sunuyorum.''