Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
AA Devlet Kurumu Haline Gelirse, Kemal ztrk'n Hisseleri Ne Olacak?

08.01.2014


Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Tekilat Yasas içerisine dahil edilen Anadolu Ajans hisseleri ile ilgili çerçeve madde nedeniyle daha önce de birkaç defa yineledii sorularn tekrar Basn ve Yayndan Sorumlu Babakan Yardmcsna soran Eki'nin sorular öyleydi:“ALE VE SOSYAL POLTKALAR BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME LE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEKLK YAPILMASINA DAR KANUN TASARISI”n görümek üzere Plan-Bütçe Komisyonu tarafndan kurulan ALT KOMSYONUN hazrlad raporda, ele alnan  “Torba Yasa” balamnda aadaki ifadeler yer almaktadr: 

Çerçeve Madde 3

Tasarnn çerçeve 6 nc maddesi; sektörün gerekleri dikkate alnarak, Anadolu Ajansnn ulusal ve uluslararas rekabet artlar altnda esnek ve etkin çalabilmesini teminen Ajansn, Kamu ktisadi Teebbüsleri mevzuat, kamu personel rejimi, Kamu hale Kanunu ve Saytay Kanunu gibi genel kamu idaresini ilgilendiren mevzuatn dnda tutulmasna yönelik bir hükmün maddeye yeni fkra olarak eklenmesi suretiyle çerçeve 3 üncü madde olarak kabul edilmitir


MADDE 3- 12/8/1960 tarihli ve 57 sayl Anadolu Ajansnn Mallar ve Personeli Hakknda Kanuna aadaki ek madde eklenmitir.


“EK MADDE 1- Anadolu Ajans Türk Anonim irketi, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin birinci fkrasndaki oran snrlamasna tabi olmakszn, kendi paylarn, dorudan veya dolayl bir ekilde, ivazl veya ivazsz olarak iktisap edebilir ya da rehin olarak kabul edebilir. Anadolu Ajans Türk Anonim irketi tarafndan kendi paylar iktisap edilirken, Türk Ticaret Kanununun 379 uncu maddesinin üçüncü fkrasndaki art aranmaz. Anadolu Ajans Türk Anonim irketi sermaye artrmna katlabilecei gibi, Ajans yönetim kurulu sermaye artrm neticesinde kullanlmayan rüçhan haklarnn Anadolu Ajans Türk Anonim irketinin kendisi tarafndan kullanabileceine de karar verebilir. 


Bu madde kapsamnda Anadolu Ajans Türk Anonim irketi tarafndan iktisap edilen paylar üzerinde Hazinenin intifa hakk vardr. Söz konusu intifa hakk, Hazine Müstearl tarafndan kullanlr. ntifa hakk, paylar Anadolu Ajans Türk Anonim irketi tarafndan iktisap edildikçe iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde irket pay defterine ilenir ve tescil edilir.


Anadolu Ajans Türk Anonim irketi tarafndan iktisap edilen paylar, genel kurul toplant nisabnn hesaplanmasnda ve kâr pay gibi haklarn datmnda dikkate alnr. irketin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde söz konusu paylara ait mülkiyete bal haklar intifa hakk sahibi olan Hazineye geçer.


Anadolu Ajans Türk Anonim irketi tarafndan iktisap edilen paylarn halka arz veya sair yöntemlerle sat, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayl Özelletirme Uygulamalar Hakknda Kanun çerçevesinde gerçekletirilir. 


Anadolu Ajans Türk Anonim irketi tarafndan iktisap edilen veya rehin olarak alnan paylar hakknda Türk Ticaret Kanununun 384 üncü ve 385 inci maddeleri uygulanmaz.


233 sayl Kanun Hükmünde Kararname, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kamu ktisadi Teebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Maddelerinin Yürürlükten Kaldrlmasna Dair Kanun Hükmünde Kararname, 657 sayl Kanun, 4/7/2001 tarihli ve 631 sayl Memurlar ve Dier Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Haklarnda Düzenlemeler ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanun Hükmünde Kararname, 190 sayl Kanun Hükmünde Kararname, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayl Harcrah Kanunu, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayl Saytay Kanunu, 2/4/1987 tarihli ve 3346 sayl Kamu ktisadi Teebbüsleri ile Fonlarn Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakknda Kanun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayl Kamu hale Sözlemeleri Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayl Devlet hale Kanunu, 5018 sayl Kanun, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayl Tat Kanunu, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayl Kamu Konutlar Kanunu ile bunlarn ek ve deiikliklerine ilikin hükümler Anadolu Ajans Anonim irketinin dorudan veya dolayl olarak pay sahiplii nedeniyle bunlara tabi hâle gelen bal ortaklklar ve itirakleri hakknda uygulanmaz.”


1- Yukardaki hükmün yasalamas halinde Anadolu Ajans her bakmdan devletin kurumu haline gelmi olmayacak mdr?

2- Böyle bir gelime halinde Anadolu Ajans Genel Müdürü Kemal Öztürk tarafndan 12 bin 400 TL. ödenmek suretiyle edinildii bir baka Yazl Soruma cevaben bildirilen yüzde (yaklak) 25 oranndaki hissenin akbeti ne olacaktr?

3- Anadolu Ajansn devletle genel müdür ortakl haline getiren gelime, söz konusu Ajansn devletten bamsz bir yap tarafndan kurulmasn ve yönetilmesini öngören kurucu iradeye aykr deil midir?''YANITLAR:


Basn Yayndan Sorumlu Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 12 ubat 2014 tarihinde verilen yant aadadr:


''Bakanlnza intikal eden stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/37574 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.

Anadolu Ajans'nm kurulduu günden bugüne kadar kamu kuruluu haline gelmemesi için gerekli önlemler alnmtr. Lozan Bar Antlamas'nn imzalanmasndan ve Cumhuriyet'in ilânndan sonra Anadolu Ajans, normal zamanlarn koullarna ve yapt ilerin özelliklerine uygun bir hareket serbestliine, ksacas belirli bir özerklie kavuturulmak istenmi ve 1341 Senesi Muvazene-î Umumiye Kanunu (1925 Yl Bütçe Kanunu) ile Ajans'n bir özel kurum tarafndan "idare ettirilmesine" Dileri Bakan yetkili klnmtr (m. 33). Böylece Anadolu Ajans, Devletin idarî yaps dna çkarlm ve 1 Mart 1925 de 20.000 TL sermayeli ve 44 ortakl bir Anonim irket durumuna getirilmitir.

Kurtulu Sava sonrasnda Anadolu Ajans'nm anonim irket statüsüne getirilmesindeki amaç, Ajansa editöryal bamszlk ve özerklik kazandrmaktr. 1950 ylnda, gerçek kiilerden Maliye Bakanl'na yaplan hisse devri ile irketteki kamu pay %50'nin üzerine çkm, ancak özerkliin kaybedileceinin anlalmas üzerine hemen söz konusu paylar yöneticilere devredilerek kamu pay yeniden %50'nin altna düürülmütür.

Anadolu Ajans, Kanunun çkarlmasndan sonra da, önceden olduu gibi Türk Ticaret Kanunu'na tabi özel Anonim irket statüsünü muhafaza edecektir.


Kanunun çkmasnn ardndan, Genel Müdürlük uhdesinde bulunan Anadolu Ajans hisseleri, ayn nominal deer üzerinden Ajans tüzel kiiliine devredilecektir. Dolaysyla kanunun çkarlma amacna uygun ekilde hisselerin irket tüzel kiiliinde toplanmas imkân ortaya çkacaktr.


Kanunun çkarlmas ile Ajans sermayesi Hazineye, irket tüzel kiiliine ve özel ahslara ait olacaktr. Böylece Ajans, kendisini kuran iradeye uygun ekilde hareket etme imkân bulabilecektir.


Bigi ve gereini arz ederim.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''