Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Kazakistan le mzalanan Protokolle Kullanlmasna zin Verilen Tanmaz zerine ''Usulsz'' Otel Mi Yapld?

08.03.2013


Kazakistan’la Türkiye arasnda 13 Aralk 1993 tarihinde imzalanan “Antalya linin Kemer lçesindeki Tanmazn Kazakistan Cumhuriyetine Kullandrlmasna likin Protokol” gereince Kazakistan'a tahsis edilen tanmaz ile ilgili iddialar Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Kazakistan’la Türkiye arasnda 13 Aralk 1993 tarihinde imzalanan “Antalya linin Kemer lçesindeki Tanmazn Kazakistan Cumhuriyetine Kullandrlmasna likin Protokol” gereince söz konusu devlete tahsis edilen tanmazn yüzölçümü kaç metre karedir?

2- Söz konusu tanmazn 44 bin 954 metre karelik bölümü üzerinde bir “otel” ina edilmi midir? 

3- Otelin Türkiye Cumhuriyeti yasalarna aykr bir ekilde ina edildii fakat hiçbir yetkili/sorumlu hakknda ilem yaplmad iddias doru mudur? 

4- Söz konusu tanmazn kullanm vesilesiyle Kazakistan Cumhuriyetine diplomatik ayrcalklar tannm mdr?

5- Kazakistan Cumhuriyeti bu tanmazn kullanmnda diplomatik ayrcalklardan yararlanm ise, orada ina edilen otelin iletmesi, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarna m, Kazakistan kanunlarna m tabi olmutur?

6- Otel eer Türkiye Cumhuriyeti kanunlarna tabi bir iletmeyle yönetildiyse, muhatap firma hangi yllarda ne kadar kurumlar vergisi, çalan personelinin sosyal güvencelerini salamak için yetkili kamu kurumuna ne kadar sigorta primi ödemitir?

7- Türkiye Cumhuriyeti kanunlarna göre tahakkuk ettirildii halde mükellef tarafndan süresinde ödenmeyen vergi borçlarnn toplam nedir? Bu 

nedenle hangi tarihten itibaren ne kadar ceza tahakkuk ettirilmi, bunun ne kadar hangi tarihte tahsil edilmitir?  

8- Otelin iletmesi “diplomatik ayrcalk”lardan yararlanmsa bu hangi tarihte balam, ne zaman sonlandrlmtr?

9- Söz konusu otelin ina edildii alann, 13 Aralk 1993 tarihli protokolle Kazakistan Cumhuriyetine tahsis edilen tanmazn tamamn kapsad iddias doru mudur?

10- Kemer lçesi Beldibi Beldesi snrlar içinde olduu Protokol metninden anlalan otelin ve iletmecisi firmann ad nedir?  

11- Sayn Babakan söz konusu otelde “resmi” bir nedenle (devlet kaynaklarn kullanarak) hiç kalm mdr? Kalmsa bunun tarihi/tarihleri nedir? Devlet kaynaklarndan bu vesileyle yaplan ödeme miktar nedir?''YANITLAR:


Babakan adna Maliye Bakan Mehmet imek tarafndan 18 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:''stanbul Milletvekili Sayn Osman Oktay EK tarafndan yazl olarak cevaplandrlmas istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlna verilen ve Babakanlk tarafndan Sayn Bakanmz Mehmet MEK'e hitaben yazlan ilgi yaz ekinde Bakanlmza gönderilmek suretiyle Sayn Bakanmzn koordinatörlüünde cevap verilmesi istenilen 7/20102 esas numaral yazl soru önergesinde belirtilen hususlara ilikin olarak, ilgili kamu kurum ve kurulularndan alman görü yazlar da dikkate alnmak suretiyle hazrlanan cevaplar aada sunulmaktadr:

Antalya li, Kemer lçesi, Beldibi Köyünde bulunan orman vasfl tanmazn, münhasran salk ve dinlenme amaçl kullanlmak (üzerinde Devlet konukevi yaplmak) üzere, 13.12.1993 tarihinde Dileri Bakanl ile Kazakistan Büyük Elçisi arasnda imzalanan Protokolün onaylanmasnn uygun bulunduuna dair 31.07.1996 tarihli ve 22713 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe giren 4157 sayl Kanun kapsamnda 6831 sayl Orman Kanununun 17/3 maddesi uyarnca mülga Orman Bakanl (Orman Genel Müdürlüü) tarafndan Dileri Bakanl adna izin verilmitir.

Söz konusu Protokolde Dileri Bakanlna tahsisi öngörülen arazinin yüzölçümünün 44.370 m2 olarak belirlenmesine ramen, daha sonra mülga Orman Bakanl (Orman Genel Müdürlüü) tarafndan yeniden yaplan hesaplanma sonucunda arazinin büyüklüü 67.256 m2 olarak tespit edilmitir.

Anlan tanmazn 44.954 m2'lik ksm üzerinde ina edilen turistik tesise, söz konusu Protokolün 6 nc maddesi uyarnca herhangi bir diplomatik ayrcalk tannmamtr. Tanmazn üzerinde yer alan tesis diplomatik statüye haiz olmayp, hiçbir diplomatik baklktan faydalanmamtr.

213 sayl Vergi Usul Kanununun "Vergi Mahremiyeti" balkl 5 inci maddesi ile 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usulü Hakknda Kanunun "Srrn fas" balkl 107 nci maddesi hükmü uyarnca, tanmazn üzerinde yer alan otel tesisinin iletilmesiyle ilgili olarak tahakkuk eden ve tahsil edilen vergi borcu ve/veya vergi cezalarna ilikin olarak bilgi paylalmas mümkün bulunmamaktadr.

Ayrca, 13.12.1993 tarihli Protokolde deiikliklerin ve eklemelerin yaplmasna ilikin olarak, Ülkemiz adna Dileri Bakan Yardmcmz tarafndan, Kazakistan Cumhuriyeti adna da Maliye Bakan Yardmclar tarafndan 16.04.2012 tarihinde imzalanan Protokolün 1 inci maddesinde; Antalya li, Kemer lçesi, Beldibi Beldesi snrlar içerisinde bulunan 67.256 m2 yüzölçümlü orman vasfl tanmazn Kazakistan Cumhuriyetinin kullanmna braklaca düzenlenmi ve 2 nci maddesinde de Kazak tarafna kullandrlacak söz konusu arazinin;

-22.302 m2'lik ksmnn münhasran salk ve dinlenme amaçlaryla kullanlaca, bu amaçlara uygun olmak kaydyla Kazakistan Cumhuriyetinin kullanmna verilen bu ksmn Kazak Devlet ricali ile resmi kurulularn istifadesine sunulaca,

-44.954 m2'lik dier ksmnn ise 31.12.2010 tarihine kadar bedelsiz ve 01.01.2011 tarihinden itibaren turizm amaçl kullanlabilecei, arazinin 01.01.2011 tarihinden itibaren turizm amaçl kullanmna ilikin vergi, resim ve baka zorunlu harçlarn ödenmesinin Türkiye Cumhuriyeti yasalarnda ve dier ilgili mevzuatnda öngörülen esaslar çerçevesinde düzenlenecei,

-Turizm amaçl kullanm için ayrlan bahse konu 44.954 m2Tik ksmn, Kazak tarafnca üçüncü kiilere turizm amaçl olarak iletilmek üzere tahsis edilebilecei,

-Verilen alan snrlar içerisinde, her türlü gideri Kazakistan Cumhuriyeti tarafndan karlanmak ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarna ve dier ilgili mevzuat hükümlerine uyulmak kaydyla onayl projesi dahilinde inaat yaplabilecei,

-Kazakistan tarafnn, turizm amaçl ticari faaliyette kullanlmak üzere tahsis edilen alanlarla ilgili olarak 16.02.2001-31.12.2010 tarihleri arasnda birikmi bulunan aaçlandrma bedeli, orman köylüleri kalkndrma geliri, aaçlandrma ve erozyon kontrolü geliri, arazi izin bedeli, gayrisaf yllk gelir pay bedeli ile vergi, resim ve baka zorunlu harçlarn karlnda, Türk tarafna kamu binalar ina etmek üzere Aktau'da 7.000 m2 ve Almat'da 1.500-2.000 m2 büyüklüünde iki arsay 49 yllna tahsis edilecei ve tahsis ilemlerinin Protokolün yürürlüe girmesinden itibaren bir yl içerisinde sonuçlandrlaca,

Hüküm altna alnmtr.

Bahsi geçen Protokolün onaylanmas, 2709 sayl 1982 Anayasamzn 87 ve 90 nc maddeleri uyarnca Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen milletleraras antlamalarn onaylanmasn uygun bulmak görev ve yetkisi kapsamnda, Yüce Meclisimiz tarafndan 6445 sayl Kanunla uygun görülmü ve söz konusu Kanun 22.03.2013 tarihli ve 28595 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe girmitir.


Bilgilerine arz ederim.


Mehmet imek

Maliye Bakan''