Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin Basn Yayn Enformasyon Genel Mdrl 2014 Btesi zerine TBMM Genel Kurul Konumas

11.12.2013

CHP GRUBU ADINA OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, saygdeer milletvekilleri; sözlerimin banda, izin verirseniz, buraya sadece “Saytay raporu” ad, bal altnda belge sunan ama Saytay Raporu’nu sunmayan siyasi iktidarnzn bu tavrn protesto ederek balamak zorundaym. Buna ihtiyaç duyuyorum çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisine sizden de beklediim saygyla bu gerçein uyumadnn farkndaym. Bunu özellikle dikkatinize sunmak ihtiyacn duydum ve bu nedenle de maalesef sizin az önce burada görümelerine balanm olan Basn-Yayn Genel Müdürlüü bütçesine olumsuz oy verecek arkadalarnzdan biriyim. 

Saygdeer milletvekilleri, Saytay Raporu’nu buraya getirmemenin somut örneini arkadamz Kamer Genç sizlere açk açk ifade etti. Bodrum’da 680 dönüm arazinin bir kurulua, bir irkete 150 milyon liraya…

KAMER GENÇ (Tunceli) – Dolar, dolar, 150 milyon dolar. 

CHP GRUBU ADINA OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Özür dilerim, 150 milyon dolara. Haklsnz efendim. 

150 milyon dolara braklmasn ve bu, 700 milyon dolarlk deere sahip arazinin 150 milyon dolar karlnda alan irket tarafndan üç gün sonra bir bankadan 163 milyon…

KAMER GENÇ (Tunceli) – 180, üç gün sonra 180 milyon…

CHP GRUBU ADINA OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Fark etmez 180 de etse. Teekkür ederim Kamer Bey.

180 milyon dolar kredi almaya vasta edilmesini, zannediyorum ki az önce deindiim konunun somut örneklerinden biri olarak hem zabtlara hem de tarihe geçirmek gerekli oldu. 

O nedenle, sizlere bata ifade ettiim gibi, bu bütçede olumlu oy vermenin vicdanen de, ahlaken de, siyaseten de mümkün olmadn ifade etmek istiyorum. 

Saygdeer dostlar, burada, bir önceki bölümde Sayn Babakan Yardmcs Bülent Arnç Türkiye Büyük Millet Meclisindeki dilin beklenmeyecek kadar, arzu edilmeyecek kadar düük düzeyde olmasndan ikayetlerini ifade etti.  Sayn Bülent Arnç -hepinizin bildii gibi- bu Türkiye Büyük Millet Meclisine 2002 ylndan, 2007 ylna kadar Bakan olarak hizmet vermi arkadalarnzdan biri, çok da deneyimli bir parlamenter. Biliyorsunuz ki, Meclisteki dilin düzeyi hepimiz kadar onu da ilgilendiren bir husus. Sizin dikkatinize sunmak istiyorum: Be  yl süreyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanl sfat gibi en üst düzeyde bir sorumluluk ve sfat tam olan arkadamz, bu dil düzeyinin düzelmesi, yükselmesi veya Parlamento dilinin Parlamentoya yakan bir noktaya gelmesi hususunda acaba ne yapt? Zannediyorum ki Sayn Arnç, o dönemde pek çok ülkeye yapt ziyaretler srasnda umarm o ülkelerin parlamentolarnda bu konu nasl bir ekilde çözülmütür ona en azndan bir ksa süre vakit ayrp örenmitir. Dilerdim ki, kendisinin o be yllk görev süresi içinde bu konuda da bir çözüm üretme çabasn da göstermi olsun. Umuyorum, benim bu konumamdan sonra kendileri size hitap ederken bu konuda yaptklarn  bizlere anlatr; eer baarl olmadysa da onun sorumluluunu üstlenir.

Saygdeer dostlarm, Basn Yayn Genel Müdürlüünün bütçesi üzerindeki görülerimi sizlerle paylamak istiyorum konunun özüne gelmek düüncesiyle. 

Yasal görevi bildiiniz gibi güçlü ve özgür bir basn ortamnn salanmasna katkda bulunmak olan ama bu görevinin yanndan bile geçmeyen Babakanlk Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü bütçesi -az önce ifade ettiim gibi- mensubu olduum grup  tarafndan olumsuz bir oyla karlanacaktr. 

Gerçekten, söz konusu Genel Müdürlük, aada deineceim konularda görevini yapsayd huzurunuza çkma ansn kullanrken hem bu Genel Müdürlüe hem de ona yön veren Hükûmete teekkürlerimi sunmay tercih ederdim ama öyle bir ansm yok sevgili dostlarm. Çünkü, Türkiye’de özgür bir basn yok. Tabii, bendeniz dâhil çok yaygn bir kesimin, hatta dünyada bu konuyla ilgilenen herkesin örnein, Avrupa Birliinin, Avrupa Konseyinin, Amerika Birleik Devletleri Dileri Bakanlnn, Avrupa Parlamentosunun, Freedom House’un, Gazetecileri Koruma Komitesinin, Dünya Basn Konseyleri Birliinin, Uluslararas Basn Enstitüsünün, Carnegie Vakfnn, Avrupa Güvenlik ve birlii Tekilatnn, Snr Tanmayan Gazeteciler Örgütünün, Avrupa Gazeteciler Federasyonun da kanaati bu yani Türkiye’de özgür bir basn yok. Ama, bugünkü Avrupa Birlii Bakan Sayn Egemen Ba’a göre kim ne dersin bugün Türk medyamz tarihin en özgür dönemini yaamaktadr. Babakan Yardmcs Sayn Bülent Arnç da geçen yl Plan Bütçe Komisyonundaki görümeler srasnda aynen u görüü dile getirmiti: “Türkiye’de basn özgürlüü var ki bizim hakkmzda da, Hükûmetimiz hakknda da, AK PART hakknda da her gün az dolusu hakaretler yazlabiliyor, yanl, çarptc haberler gelebiliyor.” Sayn Arnç basnn ne kadar özgür olduunu, kendilerine yaplan hakaretlere -öyle bir ey var m, yok mu bu ayr konu- bakarak deerlendirmektedir. Oysa akl banda hiçbir gazeteci ve hiçbir hukukçu özgürlüü bakalarna hakaret etme hakk olarak anlamaz. Özgürlük bata siyasi iktidar olmak üzere gazetecinin gördüü, eletirmeye deer bulduu her eyi kimseden korkmadan yazmas, kamuoyuna duyurmasyla ölçülür. 

“Hakaret” demiken deinmezsem olmaz sevgili dostlarm. Bu ülke maalesef “Medyada da akbabalar var. Daha düne kadar üniformallar yazdklarnzdan dolay azarlyordu. Onlarn o tasmalarn biz çkardk. imdi ise boyunlarna uluslararas tasmalar taktlar.” diyen yani medya mensuplarn “boyunlar tasmal köpek” olarak niteleyen bir Babakan tarafndan yönetilmektedir. Bakalarna hakareti kendisinin en tabii hakk sayan ama bir gazetede, bir televizyon programnda “Havada bulut var.” diyen biri çksa “Vay, bana sen nasl ördek dersin?” diye kyameti koparan bir Babakan. 

Nitekim, bugün Türkiye’de, gazeteciler, en masum haber balklarn dahi Babakann beenmemesi ihtimali olabilir korkusuyla atmaktadrlar çünkü hafazanallah, Babakan kzarsa en yakn ve en maruf danmann o gazetenin patronuna veya genel yayn yönetmenine zlgt çekmesi, onun ardndan da Sayn Babakan kzdran gazetecinin iinden atlmas, Türk medyasnn en sk görülen olaydr. Yeri gelmiken belirteyim, iten atlmak, talihli gazetecilerin urad muameledir. O kadar ansl olmayanlarn adresi ise en yakn hapishanedir. (CHP sralarndan alklar) 

Sevgili dostlarm, böyle bir gerçein Türkiye’nin karsna çkacan 2005 ylnda u anda yürürlükte bulunan Ceza Kanunu daha yürürlüe girmeden Hükûmete duyurmak istedik. Banda bulunduum Basn Konseyi, Adalet Bakann, Sayn Babakan ziyaret etti, durumu anlatt. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) - “Türkiye, böyle giderse dünyann en büyük gazeteci hapishanesi olacak.” dedik, dikkatlerini çektik, hiçbir yere varmad. Böyle bir ülke sizin veya Sayn Babakann belki özlemlerine ve beklentilerine uygun bir ülke ama bu ülke büyük Türkiye milletine yakmayan bir ülke oldu sizin sayenizde.

Hepinize sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar)