Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 25 Haziran Pazartesi  2018
SESS Sistemi Hakkndaki aibe ddialar in Ne Yaplacak?

28.10.2013SEÇSS Sistemi ile ilgili aibeleri Adalet Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''Anayasann 79’uncu maddesi bilindii gibi:

“Seçimler, yarg organlarnn genel yönetim ve denetimi altnda yaplr.

Seçimlerin balamasndan bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüü ile ilgili bütün ilemleri yapma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularyla ilgili bütün yolsuzluklar, ikâyet ve itirazlar inceleme ve kesin karara balama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarn ve Cumhurbakanl seçimi tutanaklarn kabul etme görevi Yüksek Seçim Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulu kararlar aleyhine baka bir mercie bavurulamaz. 

Yüksek Seçim Kurulunun ve dier seçim kurullarnn görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. (…)” demektedir.

Bu hükme göre Yüksek Seçim Kurulu:

a) Seçimin balamasndan bitimine kadar olmak kaydyla “;seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüü ile ilgili bütün ilemleri yapma” yetkisine sahiptir.

b) Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularyla ilgili bütün yolsuzluklar, ikâyet ve itirazlar inceleme ve kesin karara balamakla yükümlüdür.

Anayasa ayrca “Yüksek Seçim Kurulunun kararlar aleyhine baka bir mercie bavurulamaz” demektedir.

Bunlardan anlalan udur:

Yüksek Seçim Kurulu seçimin balamasndan bitimine kadar olan süre içinde olmak kouluyla seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüü ile ilgili bir karar verirse, bunun aleyhine hiçbir mercie bavurup o kararn yanlln, düzeltilmesi veya iptal edilmesi gerektiini ileri süremezsiniz. 


Ama, bu hüküm “Siyasi sorumlu olan Adalet Bakanndan o karar hakknda bilgi talep edemezsiniz” anlamna gelmez. Çünkü Yüksek Seçim Kurulunun karar, örnein kamu kaynaklarndan harcama yaplmasn gerektiriyorsa, Adalet Bakanna “bu harcamann miktar ve kayna nedir?” diye sorabilirsiniz. 


Adalet Bakanna bir milletvekili tarafndan böyle bir soru sorulduu zaman Bakann ii, soru önergesini Yüksek Seçim Kuruluna gönderip oradan gelecek olan “bizim yaptmz i yargsaldr, kararlarmz kesindir, kimseye hesap vermeyiz” anlamndaki cevab ilgili milletvekiline iletmek deil, görevinin gerektirdii sorumluluu üstlenmek ve kendi yant ne ise onu ifade etmektir.

Bu gerçeklere ramen, elimdeki belgelere göre o tarihte MHP Adana Milletvekili olan Sayn Ylmaz Tankut’un SEÇSS sisteminin, 

a) “Güvenilirliini” sorgulayan ve

b) Bu sistemin “hangi Avrupa Birlii ülkelerinde yasaklandn”;

c)  “Hangi yazlm dilini” ve 

d)  “Hangi veri tabann” kullandnn bildirilmesini isteyen;

Ayrca,

“SEÇSS sistemi ile ilgili aibe ve iddialar ortadan kaldrabilmek için, uzmanlardan kurulu siyasi parti temsilcilerinin de katlaca BAIMSIZ  bir Biliim Heyetine, projenin inceletilerek güvenlik testlerinin yaplmas hakknda ne düündüünüzü?” soran 7/12055 Esas No’lu soru önergesine 

yant olarak, Yüksek Seçim Kurulunun:


“Kurulun görev alanna giren konular hakknda Babakan ve Bakanlardan yazl soru yoluyla bilgi istenmesinin YSK’nn yargsal nitelii ve konumu ile badar görünmedii ve önergede sorulan hususlara cevap verilmesine ilikin istemin uygun bulunmad deerlendirilerek istemin oy birliiyle reddine karar verildii” yolundaki yazsn söz konusu milletvekiline iletmekle yetindiiniz görülmektedir. 

Bu gerçekler nda soruyorum:

1) Yüksek Seçim Kurulu’nun yukarda özetlenen yantn soru sahibi milletvekiline aktarmak, TBMM’ne kar sorumlu bir bakan olarak görevinizi tam yaptnz anlamna gelir mi?

2) SEÇSS hakknda Yüksek Seçim Kurulunun ald karar, Anayasann 79’uncu maddesine göre “hangi seçimin balamasndan bitimine kadar olan süre içinde” ve “hangi tarihte” alnmtr?

3) Yüksek Seçim Kurulunun kararlar hakknda ilgili bakandan “bilgi” istemek, sizce “Yüksek Seçim Kurulunun bamszlna müdahale” anlamna gelir mi?

4) SEÇSS sistemi ile ilgili aibe ve iddialar ortadan kaldrabilmek için, uzmanlardan kurulu, siyasi parti temsilcilerinin de katlaca BAIMSIZ  bir Biliim Heyetine, projenin ve geçmi uygulamalarn inceletilerek güvenlik testlerinin yaplmas hakknda ne düünmektesiniz?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 tarihi itibari ile halen yantlanmamtr.