Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Kamu hale Kanunu 2002-2013 Yllar Arasnda Ka Kere Deitirildi?

08.11.2013


Kamu hale Kanunu'nda yaplan deiiklikler ve bu deiikliklerin önümüzdeki seçimlere etkisi ile ilgili sorularn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. 04.01.2002 Tarihli ve 4734 sayl Kamu hale kanunu iktidara geldiiniz tarihten, bu soru önergesinin verildii tarihe kadar kaç kez deitirilmitir? Bu deiiklikler kaç maddeyi kapsamaktadr?

2. 4734 Sayl Kamu hale Kanunun 22 maddesinin (i) bendinde Yüksek Seçim Kurulu ve l Seçim Kurulu bakanlklarna; Erken Seçim, Ara Seçim ve Anayasa deiikliklerinin halkoyuna sunulmas ile snrl olarak tannan DORUDAN TEMN yöntemiyle ilgili kanun maddesinin bütün seçim süreci içerisinde yaplacak ihaleleri kapsayacak ekilde geniletilerek deitirilmek istenmesine neden ihtiyaç duyulmutur?

3. 4734 Sayl Kamu hale Kanunun 5. maddesinin birinci fkrasna göre ‘’ihalelerde saydamln, rekabetin eit muamelenin, güvenliin, gizliliin kamuoyu denetiminin, ihtiyaçlara uygun artlarla ve zamannda karlanmasnn salanmas’’ kanunun temel ilkeleridir. Dorudan temin ise ihtiyaçlarn bu temel ilkelere uymadan karlanmas demektir. Dorudan temin yönteminin bütün seçimleri kapsamas sizce yukarda belirtilen ilkelere tezat oluturmuyor mu? 

4. Seçimlerle ilgili her türlü takvim belli iken hem kapsamn geniletilmesi hem de TBMM de bütçe görümelerinin balad bir döneme denk getirilmesi sizce de manidar deil midir?

5. Süresinden önce yaplan seçimlerde sadece filigranl oy oy pusulas, kâd ve filigranl oy zarf kâd alm ile oy pusulas basm hizmeti alm ile snrl olarak dorudan temin yolu ile hizmet alnabilmektedir. imdi öngörülen deiiklik, bütün seçimleri kapsayacana göre seçim de kullanlan bütün malzemeleri (oy sand, oy verme kabini, oy verme mühürleri, seçimlerde kullanlan her türlü krtasiye, yurt dnda yaayan yurttalarmzn temsilcilikler haricinde oy kullanmalarnn temini amacyla kiralanacak mahaller ile dier yurtd ve yurt içi seçim harcamalarn) kapsamakta mdr? 

6. Geçmi seçim harcamalar göz önüne alndnda Mart 2014’de yaplacak yerel seçimlerle, Austos 2014’te yaplacak Cumhurbakanl seçimi ve yl içinde karmza çkabilecek ‘’referandum’’ ihtiyac nedeniyle ne kadar harcama yaplmas öngörülmektedir?''


YANITLAR:

 

Babakan adna Maliye Bakan Mehmet imek tarafndan 20 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:

 

''01.01.2003 tarihinde yürürlüe giren 4734 sayl Kamu hale Kanunu'nda 2'si Anayasa Mahkemesi tarafndan verilen iptal karar gerei olmak üzere toplam 30 kez deiiklik yaplm olup, bu deiiklikler 113 maddeyi kapsamaktadr.


Dier taraftan, 28.11.2013 tarih ve 28835 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan 6504 sayl Kanunla 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendi,


"i) Cumhurbakannn halk tarafndan seçilmesi, Anayasa deiikliklerine ilikin kanunlarn halkoyuna sunulmas, milletvekili genel ve ara seçimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarlklar ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seçimi dönemlerinde Yüksek Seçim Kurulunun ihtiyac için yaplacak filigranl oy pusulas kâd ile filigranl oy zarf kâd alm, oy pusulas basm, oy zarf yapm hizmetleri ile bu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin alm ile yurt d seçim harcamalar, il seçim kurulu bakanlklar tarafndan alnacak oy pusulas basm hizmeti alm. "


eklinde deitirilmitir.


Söz konusu deiiklik öncesinde, sadece süresinden önce yaplan seçimlerde filigranl oy pusulas kad ve filigranl oy zarf kad alm ile oy pusulas basm hizmeti alm, mahalli seçimlerde ise l Seçim Kurulu bakanlklar tarafndan alnacak oy pusulas basm hizmeti için dorudan temin yöntemine bavurulabilmesine karn, söz konusu seçimlere yönelik her türlü seçim malzemelerinin örnein oy sand, oy verme kabini, oy verme mühürleri ve seçimlerde kullanlan her türlü krtasiye malzemesi almnn 4734 sayl Kanun hükümleri gerei açk ihale ya da belli istekliler arasnda ihale usulü ile gerçekletirilmesi zorunluluu bulunmaktayd.


Ancak, açk ihale usulüne bavurulduunda, ihale ilan süresi, sözlemenin imzalanmas için bekleme süresi, ikayet ve itirazen ikayet bavuru süreleri dikkate alndnda, ihalenin sonuçlandrlmas asgari 90-120 gün sürmekte, itirazen ikayet bavurusunda bulunulmas halinde ise bu süre 180 günü aabilmektedir. Belli istekliler arasnda ihale usulünde bu süreler çok daha uzundur.


Süresinde yaplan seçimlerde seçim tarihi çok önceden belli olmasna ramen, seçim takvimine göre siyasi parti ve aday isimleri seçimden 20-22 gün öncesinde kesinletiinden, filigranl oy zarf kad alm, oy pusulas basm, oy zarf basm hizmetleri için listelerin kesinletii tarihten itibaren seçimlerin yaplaca tarihe kadar kalan bu 20-22 günlük süre içinde açk ya da belli istekliler arasnda ihale usulüne bavurulmas halinde, söz konusu hizmetlerin temin edilemeyecei, hatta seçim tarihine kadar ihalenin dahi sonuçlandrlamayaca ortaya çkmaktadr.


Dolaysyla, seçimlerin öngörülen takvime uygun ve sorunsuz olarak gerçekletirilebilmesini teminen, seçimler için gerekli filigranl oy pusulas kad ve filigranl oy zarf kad ile oy pusulas basm hizmetinin yannda, bu seçimlere yönelik oy sand, oy verme kabini, oy verme mühürleri gibi her türlü seçim malzemeleri ile krtasiye malzemelerinin almnn süratle gerçekletirilmesini salayacak her türlü tedbirin alnmasnda fayda olduu tartmaszdr.


Bu itibarla, 4734 sayl Kanunun 22 nci maddesinin birinci fkrasnn (i) bendinde yaplan deiiklik, mahalli idareler genel seçimleri ile Cumhurbakanl seçimi ve devamnda yaplacak dier seçimlerde beklenmeyen durumlarla karlalmamasn teminen, söz konusu seçimler için gerekli olan hizmet ve malzemelerin ivedilikle almnn salanmas amacyla öngörülmütür.


Öte yandan, Mart 2014'de yaplacak yerel seçimler ve Austos 2014'te yaplacak Cumhurbakanl seçimi gibi seçimler nedeniyle yaplacak harcamalarn miktarlar bu konulardaki çalmalar tamamlannca ortaya çkacaktr.

Bilgilerinize arz ederim.

Mehmet imek

Maliye Bakan''