Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl AB lerleme Raporundaki Eletiriler in Ne Yapacak?

01.11.2013


AB 2013 lerleme Raporunda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl hakkndaki eksikliklerin ve eletirilerin nasl giderileceine dair sorularn Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan'na yönelten Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''AB 2013 lerleme Raporunda Bakanlnz ilgilendiren ve bugüne kadar ilerleme kaydedilmeyen hususlar tespit edilmi olup bu balamda;


1. Tarm istatistikleri alanndaki strateji çalmalarnn sonuçlandrlmad doru mudur?

2. Ortak Pazar düzenlemesi alannda, kalite politikas konusunda, Tarm ve Krsal Kalknma konusunda ilerleme kaydedilmedii doru mudur?

3. AB Balkçlk müktesebatna uyum salama çalmalarnn yetersiz olduu, sektörün yapsna yönelik eylemler piyasa politikas ve devlet yardmlar konularnda ilerleme salanamad doru mudur?

4. Türkiye’nin AB Ortak Balkçlk Politikas kapsamnda hükümleri uygulanan Birlemi Milletler Deniz Hukuku Sözlemesini onaylamas, Balkçlk ve Denizcilik politikasnda AB ile ibirliinin gelimesini salayacaktr tespitine katlyor musunuz?

5. Eer katlyor iseniz bugüne dein bunlarn yaplamamasnn nedenleri nelerdir?''


YANITLAR:


Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan Mehdi Eker tarafndan 13 Aralk 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''AB 2013 lerleme Raporunda Bakanlnz ilgilendiren ve bugüne kadar ilerleme kaydedilmeyen hususlar tespit edilmi olup bu balamda;


SORU 1) Tarm statistikleri alanndaki strateji çalmalarnn sonuçlandrlmad doru mudur?


CEVAP 1) Tarm ve Krsal Kalknma konusunu içeren 11. Fasl'n açl kriteri ve statistik konusunu içeren 18. Fasl'n kapan kriteri olan "Tarm statistiklerinin yiletirilmesine Yönelik bir Strateji Hazrlanmas" kapsamnda, tarmsal istatistik sisteminin gelitirilmesine yönelik öncelikleri belirlemek ve yaplacak faaliyetleri planlamak amacyla, Türkiye statistik Kurumu'nun koordinasyonunda, ilgili kurum ve kurulularn ibirlii ile Türk Tarm statistik Sistemini yiletirme Stratejisi hazrlanmtr. AB Komisyonu'nun görü ve önerileri dorultusunda belge üzerindeki revizyon çalmalar devam etmektedir.


SORU 2) Ortak Pazar düzenlemesi alannda, kalite politikas konusunda, Tarm ve Krsal Kalknma konusunda ilerleme kaydedilmedii doru mudur?


CEVAP 2) Ortak Piyasa Düzenlerine, uyum, ancak tam üyelikle birlikte mümkün ' olabilecektir. Bununla birlikte, gerekli alt yapnn hazrlanmas amacyla TAIEX faaliyetleri & devam etmekte ve bu alanda çeitli teknik yardm projeleri hazrlanmaktadr.


Kalite politikas kapsamnda Bakanlmz ilgilendiren konu, corafî iaretlere uygunluk denetimleridir. Söz konusu denetim yetkisi 5996 sayl Kanun ile Bakanlmza verilmi olup, konuyla ilgili eitimler ve incelemeler devam etmektedir.


Tarm ve Krsal Kalknma ise bir müzakere fasl olup, bahse konu faslm siyasî nedenlerle askya alnm olmas ve AB'nin Ortak Tarm Politikas'mn (OTP) reform sürecinin devam etmesi sebebiyle uyum çalmalarnn çok hzl ilerleme göstermesi doas itibaryla mümkün deildir. Buna ramen Bakanlmzca, sorumlu olduu fasllarn müzakereye açlp açlmadna veya askya alnp alnmadna bakmakszn, Ülke öncelikleri dorultusunda ve daha önce ortaya koyulan Müktesebata Uyum Program ve Katlm Ortakl Belgesi paralelinde hazrlanan Ulusal Program'a göre, ilgili fasllarda uyum çalmalarn devam ettirmektedir.


Bu dorultudaki en önemli gelime, "IPARD Ajans 'mn kurulup akredite edilmese nin yerine getirilmi olmasdr. IPARD (Krsal Kalknma için Katlm Öncesi Mali Yardm Arac) Program hazrlanm ve AB tarafndan onaylanm olup, merkezi Ankara'da olan Tarm ve Krsal Kalknmay Destekleme Kurumu (TKDK) ve l Koordinatörlükleri kurulmu ve Bakanlmzda bir Yönetim Otoritesi oluturulmutur. Söz konusu kurum araclyla, Ülkemize tahsis edilen AB krsal kalknma fonlar 2011 yl itibaryla kullanma balanmtr.


SORU 3) AB Balkçlk müktesebatna uyum salama çalmalarnn yetersiz olduu, sektörün yapsna yönelik eylemler piyasa politikas ve devlet yardmlar konularnda ilerleme salanamad doru mudur?


SORU 4) Türkiye'nin AB Ortak Balkçlk Politikas kapsamnda hükümleri uygulanan Birlemi Milletler Deniz Hukuku Sözlemesini onaylamas, Balkçlk ve Denizcilik politikasnda AB ile ibirliinin gelimesini salayacaktr tespitine katlyor musunuz?


SORU 5) Eer katlyor iseniz, bugüne dein bunlarn yaplamamasnn nedenleri nelerdir?


CEVAP 3-4-5) 13 No'lu Balkçlk Fasl altndaki müktesebat, kaynaklarn korunmas ve av filosunun yönetimi, sektöre yönelik yapsal tedbirler ile devlet yardmlar, ortak piyasa düzeni ve d ilikiler ile ilgili bölümlerden olumaktadr. Söz konusu faslda müzakereler henüz erken bir aamadadr. lgili ulusal mevzuatmz ve AB müktesebatnn karlatnlmasnm yapld tarama toplantlar 2006 ylnda tamamlanmtr. Ancak, hâlen tarama sonu raporu AB Komisyonu tarafndan Ülkemize iletilmemi ve uyum ile ilgili bir yol haritas ortaya konmamtr. Ancak, AB'de meydana gelen gelimeler Bakanlmz tarafndan yakndan takip edilmekte, uyum ve kapasite gelitirme çalmalarna devam edilmektedir.


Hâlihazrda her yl düzenli olarak tertip edilen Türkiye-AB Balkçlk Diyalog Toplantlar araclyla gerek balkçlk denetimi, gerekse üyesi olunan uluslararas balkçlk kurulularnda ortak tutumun belirlenmesi konularnda Bakanlmz, Deniz Kuvvetleri Komutanl ve çileri Bakanl'nn da katlmlar ile AB ile istiareler sürdürülmektedir.


Bilgilerinize arz ederim.


Mehdi Eker

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan''