Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 19 Haziran Salı  2018
Alfabeye Eklenecek Harfler Anayasaya Uygun Mu?

22.10.2013Alfabeye eklenecek 'Q, W, X' harflerinin Anayasa ve yasalara uygunluğunu Başbakan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:


''1- Sayın Başbakan tarafından 30 Eylül 2013 günü kamuoyuna “4’üncü Demokratikleşme Paketi” adı altında açıklanan politikalara göre 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı yasa ile kabul edilen “Türk Alfabesi”nde ne gibi değişiklik veya bu kanunla uygulamaya giren “Alfabe”ye ne gibi harflerin ilavesi söz konusudur?


2- Söz konusu alfabeye harf ilavesi, 1353 sayılı yasaya ek cetvelde değişiklik yapılmasını bu kanunun değiştirilmesini gerektirmemekte midir?


3- “Türk Alfabesi”ne  Q,X,W harflerinin ilavesi, 1353 Sayılı yasanın “Bu Kanunun neşri tarihinden itibaren Devletin bütün daire ve müesseselerinde ve bilcümle şirket, cemiyet ve hususi müesseselerde Türk harfleriyle yazılmış olan yazıların kabulü ve muameleye konulması mecburidir” şeklindeki 2’nci maddesine göre nasıl uygulanabilecektir?


4- Anayasanın 174’üncü maddesinin, “Anayasanın hiçbir hükmü, Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkarma ve Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini koruma amacını güden, aşağıda gösterilen inkılâp kanunlarının, Anayasanın halkoyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin, Anayasaya aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz” diyen hükmü karşısında, 1353 sayılı yasada yapılacak herhangi bir değişiklik, söz konusu yasanın yeni şekliyle Anayasaya aykırı olduğu iddiasını tahrik etmeyecek midir?''


NOT: Bu önerge TBMM İçtüzüğü gereği 15 gün içerisinde yanıtlanması gerekirken Şubat 2014 tarihi itibari ile halen yanıtlanmamıştır.