Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Dileke Komisyonu Kararlar Neden Datlmyor?

22.10.2013


Dilekçe Komisyonu kararlarnn datlp datlmad konusunu TBMM Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- çtüzüün 116’inci maddesinin:

“Komisyon Bakanlk Divan, bu (Komisyon Bakanlk Divan tarafndan verilen) kararlarn bastrr ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine datr” eklindeki hükmünün ve 118’inci maddesinin:

“Komisyon Bakanlk Divan, Komisyon Genel Kurulunca alnan kararlar bastrr, bütün milletvekillerine ve bakanlara datr” eklindeki hükmünün  gerei yaplmakta mdr?

2- Yaplmyorsa çtüzüün bu hükümlerinin gerei hangi tarihten beri ve hangi merciin, hangi karar sonucu uygulamadan kalkmtr?

3- çtüzükte “bastrlp datlmas” emredildii halde bunun gereince yaplmad baka uygulamalar var mdr?

4- Var ise bu uygulamann, çtüzük hükmünü koyan iradeyi tanmayan bir tasarruf olduunu düünüyor musunuz?

5- Bu uygulamalarn dourabilecei hukuki sonuçlarn muhatab Bakanlnz deilse kim veya hangi mercidir?

6- 24.Yasama Dönemi bandan 1 Ekim 2013 tarihine kadar TBMM Genel Kuruluna intikal etmi Dilekçe Komisyonu kararlarnn says nedir?''


YANITLAR:


TBMM Bakan adna TBMM Bakanvekili Sadk Yakut tarafndan 4 Aralk 2013 tarihinde gelen yant aadadr:


''Cevap 1, 2, 3, 4 ve 5.- Dilekçe Komisyonu dilekçe hakknn muhatab olarak vatandalarn ve karlkllk esas gözetilmek kaydyla Türkiye'de ikamet eden yabanclarn kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve ikâyetleri içeren dilekçelerini inceleyerek karara balayan bir ihtisas komisyonudur. Komisyon, çtüzük'ün 116 ilâ 120'nci maddelerinde belirtilen hükümler çerçevesinde bahse konu dilekçeleri öncelikle Komisyon Bakanlk Divan marifetiyle incelemekte, dilekçe konularnn kiisel veya kamusal alana ilikin olma ölçütünü gözeterek Komisyon Bakanlk Divannca ya da Komisyon Genel Kurulunca karara balamaktadr. Bu kararlar itiraz haklarn kullanabilmeleri için milletvekillerine bildirilmekte ve kesinlemesini müteakip alnan kararlarn birer sureti dilekçe sahiplerinin adreslerine gönderilmektedir.

Dilekçe Komisyonu, 23'üncü Yasama Döneminde 03.02.2010 tarihinden itibaren karar cetvellerinin TBMM yerel a üzerinden yaymlanmas ve milletvekillerine karar cetvellerinin yerel a üzerinde yaymlandna ilikin karar tebli yazlarnn gönderilmesi uygulamasna geçmitir.

Bilindii üzere Bakanlmzn balatt "Katsz Parlamento" projesi kapsamnda bir ksm metinler dorudan baslmak yerine hzl ve etkin biçimde internetten yaymlanmakta ve isteyen milletvekilleri için teknolojinin yeni imkânlaryla basklar yaplp ulatrlabilmektedir.

Bu konu Bakanlmzn 01.11.2013 tarihli ve 60172018-805.99-147796 sayl yazsyla milletvekillerimize bildirilmitir. Bu çerçevede isteyen milletvekilleri için Dilekçe Komisyonu Bakanlk Divan karar cetvellerinin yaymland bilgisi SMS yolu ile iletilmekte ve karar cetvelleri basl olarak, CD, DVD ortamnda veya elektronik posta yoluyla gönderilmektedir.

Cevap 6.- Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun, 24'üncü Yasama Dönemi bandan 01.10.2013 tarihine kadar çtüzük'ün 119'uncu ve 120'nci maddelerine istinaden TBMM Bakanlna sunduu ve hâlen TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan iki karar bulunmaktadr.

Bilgilerinizi rica ederim.

Sadk Yakut
TBMM Bakanvekili''