Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
SGK'nn Kiisel Verileri Satmasnn Yasal Dayana Nedir?

04.08.2013


SGK tarafndan insanlarn tüm bilgilerinin özel bir firmaya satlmas iddialarn Babakan'a soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bakanlnn, vatandalarmzn her birinin salk durumu hakknda çeitli salk kurumlarndan, muayenehanelerden ve dier kaynaklardan elde ettii bilgileri DATA MED isimli bir firmaya satt doru mudur?

2- Sat yapldysa bunun “yasal dayana” nedir?

3- Böyle bir satn yaplmas “yasal” ise, sat ilemi yasal gerekler yerine getirilerek (örnein ihale açlarak) mi yaplmtr? 

4- Yasal gerekler yerine getirilmediyse sorumlular hakknda ne ilem yaplmtr?

5- Anayasann 20’nci maddesinin:

“Herkes, kendisiyle ilgili kiisel verilerin korunmasn isteme hakkna sahiptir. Bu hak; kiinin kendisiyle ilgili kiisel veriler hakknda bilgilendirilme, bu verilere erime, bunlarn düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçlar dorultusunda kullanlp kullanlmadn örenmeyi de kapsar. Kiisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kiinin açk rzasyla ilenebilir. Kiisel verilerin korunmasna ilikin esas ve usuller kanunla düzenlenir” eklindeki hükmü karsnda, bu bilgilerin sat konusu olmas Anayasann ve Türk Ceza Kanununun ayn amaçla konulmu hükümlerinin ar bir ekilde ihlali anlamna gelmemekte midir?

6- Salk Bakanlnn “Salk Veri Bankas” adyla uygulamaya koyduu “Salk-NET” projesi kapsamnda tüm salk kurulularndan, muayenehanelerden ve dier kaynaklardan toplad “salk verileri”nin yukarda sözü edilen ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan –veri sahiplerinin rzas alnmadan, hatta kendilerine hiç bilgi verilmeden- ortalk mal haline getirilen salk verileriyle ilgisi var mdr?

7- Anayasann yukardaki hükmü ve dier yasalar tarafndan koruma altna alnm olmasna ramen, bireylerin hiç kimseye açk olmayan “salk durumu verilerinin” sat konusu yaplmasndaki srar ve kamusal yararn açklamas nedir?

8- Sizin gibi “salk durumu” kamusal ilgi alan içinde olan bir yetkilinin salk durumuyla ilgili bilgiler de, SGK tarafndan satlanlar arasnda var mdr? Var ise bu sat sizin bilgi ve rzanz altnda m gerçeklemitir?

9- Anayasann ve dier yasalarn koruduu “kiisel veriler” arasnda bulunan “salk durumu” konulu bilgilerin, ister bir kamu otoritesinden, ister özel kii ve kurululardan kaynaklansn, herhangi bir saldrya  hedef olmamas için alnan önlemler varsa bunlar nedir?

10- Sosyal Güvenlik Kurumu tarafndan satlan, aslnda kiilerin “çok özel gerçeklerini” içeren bilgiler gibi Salk Bakanlnn toplad bilgiler de satlabilir mi?

11- Böyle bir ihtimal var ise, yasal dayana nedir?''


NOT: Bu önerge TBMM çtüzüü gerei 15 gün içerisinde yantlanmas gerekirken ubat 2014 itibari ile halen yantlanmamtr.