Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
TRT Ynetim Kurulu Toplants'nda Neler Oldu?

27.06.2013


TRT'nin Yönetim Kurulu toplantsna Babakan Yardmcs Bülent Arnç'n katlmas ile Gezi Park olaylar nedeniyle herhangi bir bask yapldnn söz konusu olmasnn gündeme gelmesiyle konuyu meclise tayan Oktay Eki'nin Babakan'a sorduu sorular öyleydi:


''1-Babakan Yardmcs Sayn Bülent Arnç’n TRT Yönetim Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarihli toplantsna katld (ve anlaldna göre Bakanlk yapt) doru mudur?

2-Anaysamzn 133’üncü maddesinde “Devletçe kamu tüzelkiilii olarak kurulan tek radyo ve televizyon kurumu ile kamu tüzelkiiliinden yardm gören haber ajanslarnn ÖZERKL ve yaynlarnn TARAFSIZLII esastr” denildiine göre bir Babakan Yardmcsnn ÖZERK ve TARAFSIZ olmas gereken bir kurumun Yönetim Kurulu toplantsna katlmas, Anayasa hükmüne aykr bir durum deil midir?

3-TRT’nin kurulu tarihi olan 1964’den beri Yönetim Kurulu toplantsna katlm herhangi bir bakan var mdr? Kimdir? Hangi tarihli toplantya katlmtr?

4-GEZ PARKI ve TAKSM olaylarna destek amaçl tweet atan TRT sanatçlarnn i ilikilerinin kesilmesi yolunda sizin bir talimatnz var mdr? Bu talimat Sn. Bülent Arnç araclyla TRT yönetimine ilettiiniz doru mudur?

5-TRT’nin GEZ PARKI ve TAKSM olaylarn “tarafsz gazetecilik” anlayyla kamuoyuna yanstmamas için yaplan siyasi bask nedeniyle baz yöneticilerin istifa ettii doru mudur? 27 Mays 2013’ten 27 Haziran 2013’e kadar olan bir aylk dönemde TRT’den kimler istifa ederek ayrlmtr?

6-MT, Emniyet Genel Müdürlüü ve Bilgi Teknolojileri letiim Kurumu’nun GEZ PARKI  ve TAKSM  olaylar srasnda kullanlan sosyal medya iletiimlerini inceledii doru mudur?

7-Doru ise amaç nedir?

8-Sosyal medya üzerinde sansür amac tayan çalmalar yapld iddias doru mudur? Çalma var fakat “sansür amaçl” deilse, yaplan çalmann öngördüü kriterler nelerdir?''


YANITLAR:


Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 6 Eylül 2013 tarihinde önergeye verilen yant aadadr:


''9/10/1984 Tarih ve 18540 sayl Resmi Gazetede yaymlanan 3046 sayl Bakanlklarn Kurulu ve Görev Esaslar Hakknda 174 Sayl Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 Gün ve 174 Sayl Bakanlklarn Kurulu ve Görev Esaslar Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin Baz Maddelerinin Kaldrlmas ve Baz Maddelerinin Deitirilmesi Hakknda 202 Sayl Kanun Hükmünde Kararnamenin Deitirilerek Kabulü Hakknda Kanunun;

5'nci maddesinin; "Bakanlklar, merkez tekilat ile ihtiyaca göre kurulan tara ve yurt d tekilatndan ve bal ve ilgili kurululardan meydana gelir. " hükmüyle,

21'nci maddesinin; "Bakan, bakanlk kuruluunun en üst amiridir.

Bakanlar, bakanlk hizmetlerini mevzuata, Hükümetin genel siyasetine, milli güvenlik siyasetine, kalknma planlarna ve yllk programlara uygun olarak yürütmekle ve bakanln faaliyet alanna giren konularda dier bakanlklarla ibirlii ve koordinasyonu salamakla görevli ve Babakana kar sorumludur.

Her bakan, ayrca emri altndakilerin faaliyet ve ilemlerinden de sorumlu olup, bakanlk merkez, tara ve yurt d tekilat ile bal ve ilgili kurulularn faaliyetlerini, ilemlerini ve hesaplarn denetlemekle görevli ve yetkilidir. " hükmü uyarnca;

Babakan Yardmcs Sayn Bülent Armç 13 Haziran 2013 tarihinde TRT'ye bir çalma ziyareti gerçekletirmi, yukarda belirtilen görev ve yetkisi dahilinde ilgililerden ksa bir brifing aldktan sonra Kurumdan ayrlmtr.

Sayn Bakan TRT'den ayrldktan sonra, 2954 Sayl Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 11 inci maddesine göre Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Bakan Sayn brahim AHÎN Bakanlnda bütün üyelerin katlmyla 2013/14 sayl TRT Yönetim Kurulu toplants gerçekletirilmitir.

Anayasann 133 ve 2954 sayl Kanunun 8'nci maddesine göre özerk olarak kurulan ve tarafsz kamu tüzel kiiliine sahip bir yayn kuruluu olan TRT Yönetim Kurulu toplantlarna itirak eden herhangi bir Bakan bulunmamaktadr.

TRT'de Gezi Park olaylaryla ilgili olarafc-görevine son verilen bir sanatç bulunmad gibi, 27 Mays 2013 tarihinden 27 Haziran fOl^rmine kadar olan bir aylk dönemde istifa ederek Kurumdan ayrlan bir yönetici de bulunmamaktadr.

MT, Emniyet Genel Müdürlüü ye Bilgi Teknolojileri letiim Kurumumun Gezi Park ve Taksim Olaylar srasnda kullanlan sosyal medya iletiimlerini incelediine dair Bakanlma intikal eden herhangi bir bilgi ya{da belge bulunmamaktadr.

Sosyal medya üzerinde sansür amac tayan-çalmalar yapld iddias hiçbir ekilde gercesi yanstmamaktadr.


Bilgilerinize arz ederim.
Bülent Arnç
Babakan Yardmcs''