Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Anadolu Ajans'nn Hisse Yaps Ne Ynde Deiti?

25.06.2013


Anadolu Ajans'nn hisse yapsndaki deiimleri Basndan Sorumlu Babakan Yardmcs'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- Anadolu Ajans’nn hisse yaps 1 Nisan 2013 itibariyle ne idi, 25 Haziran 2013 itibariyle nedir?

2- Anadolu Ajans hisseleri 1 Nisan 2013’den sonra el deitirdiyse, bu hangi nedenle meydana gelmitir?

3- Anadolu Ajans hisselerinin halen Ajansn Genel Müdürü olan Kemal Öztürk’e satld veya devredildii iddialar doru mudur?

4- Hisse senetlerinin satld iddias doru ise, bunlarn deerini en üst noktaya çkarma amacyla ne yaplmtr?''


YANITLAR:

Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan verilen yant aadadr:


''Bakanlm sorumluluundaki Anadolu Ajans Genel Müdürlüünden alnan bilgilere

göre;

Anadolu Ajans T.A.. hisseleri 1920 ylndan beri karmak ve dank halde bulunmaktadr. irketin çounluk hissesi yüzde 47,75 ile Hazine Müstearlma aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42,25'nin kimde olduu belli deildir. Hissedarlarn bulunmas için son 40 yldr yaplan tüm çalmalar sonuçsuz kalmtr.

Yeni Türk Ticaret Kanunumun yürürlüe girmesi nedeniyle irkette sermaye miktarnn 50 bin Türk Lirasna çkartlmas zorunlu hale gelmitir. Kurulduu günden itibaren hisselerinin yüzde ellisinden fazlas dorudan devlette ait olmamasna özen gösterildiinden sermaye artrmnda hisseler Hazine Müstearl tarafndan alnmamtr. Arttrlan hisseler Anadolu Ajans A. tüzel kiilii üzerine alnmak istenmi, ancak kanunen bu mümkün olmamtr. Bunun üzerine arttrlan hisseler Genel Müdürlük makam üzerine alnm ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kar pay haklan, her türlü idari ve mali haklar, Hazine Müstearlma devredilmitir. Ayrca hisselerin her Genel Müdür deiiminde yeni Genel Müdürlük makamna devredilmesi taahhüt altna alnmtr.

Hisselerin bir ahsa devredilmesi iddialar doruyu yanstmamaktadr. Konu kanuni zorunluluun yerine getirilmesi ve hukuki bir belirsizliin ortadan kaldrlmasndan ibarettir. Yaplan tüm ilemler ve düzenlemeler kanunlara uygun bir ekilde ve ilgili taraflarla istiare edilerek gerçekletirilmitir. 

Anadolu Ajans'nn 93 yldr devam eden hisse sorununun kökten çözümü için gereken kanuni düzenlemeler için çalmalar devam ettirilmektedir.

Bilgi ve gereini arz ederim.


Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''


2. SORULAR


Gelen yantlarn sorular tam yantlamamas nedeniyle sorularn 2 Austos 2013 tarihinde yenileyen Oktay Eki'nin ikinci sorular öyleydi:


''Babakan Yardmcs Sayn Bülent Arnç tarafndan 7/27407 esas numaral "Yazl Soru"ma, "Anadolu Ajans Genel Müdürlüünden alnan bilgilere göre" kaydyla verilen (tarihsiz) yantta aynen:

"Anadolu Ajans T.A.. hisseleri 1920 ylndan beri karmak ve dank halde bulunmaktadr. irketin çounluk hissesi yüzde 47.75 ile Hazine Müstearlna aittir. Yüzde 10 hisse sahibi bilinirken, hisselerin yüzde 42.25'inin kimde olduu belli deildir. Hissedarlarn bulunmas için son 40 yldr yaplan tüm çalmalar sonuçsuz kalmtr.

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun yürürlüe girmesi nedeniyle irkette sermaye miktarnn 50 bin Türk Lirasna çkartlmas zorunlu hale gelmitir. Kurulduu günden itibaren hisselerinin yüzde ellisinden fazlas dorudan devlete ait olmamasna özen gösterildiinden sermaye artrmnda hisseler Hazine Müstearl tarafndan alnmamtr. Arttrlan hisseler Anadolu Ajans A.. tüzel kiilii üzerine alnmak istenmi, ancak kanunen bu mümkün olmamtr. Bunun üzerine arttrlan hisseler Genel Müdürlük makam üzerine alnm ancak hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kâr pay haklar, her

türlü idari ve mâlî haklar, Hazine Müstearlna devredilmitir. Ayrca hisselerin her Genel Müdür deiiminde yeni Genel Müdürlük makamna devredilmesi taahhüt altna alnmtr.

Hisselerin bir ahsa devredilmesi iddialar doruyu yanstmamaktadr. Konu kanuni zorunluluun yerine getirilmesi ve hukuki belirsizliin ortadan kaldrlmasndan ibarettir. Yaplan tüm ilemler ve düzenlemeler kanunlara uygun bir ekilde ve ilgili taraflarla istiare edilerek gerçekletirilmitir.

Anadolu Ajans'nn 93 yldr devam eden hisse sorununun kökten çözümü için gereken kanuni düzenlemeler için çalmalar devam ettirilmektedir" denilmektedir.

1- Anadolu Ajans Genel Müdürünün beyanlarn yanstan yukardaki yantn siyasi ve hukuki sorumluluunu üstleniyor musunuz?

2- Anadolu Ajans'nn kurulduu 6 Nisan 1920'den itibaren "hisse sorunu" yaad yolundaki beyann gerekçesi nedir?

3- Anadolu Ajans'nn Anonim §irket statüsüne kavutuu 1 Mart 1925 tarihindeki kurucu ortaklarn;

1000 hisse Dileri Bakan Tevfik Rütü Aras;

75 hisse Kars Milletvekili Ahmet (Aaolu)

75 hisse Siirt Milletvekili Mahmut (Soydan)

75 hisse Mardin Milletvekili Yakup Kadri (Karaosmanolu)

75 hisse Bolu Milletvekili Falih Rfk Atay

75 hisse Karahisar Milletvekili Ruen Eref (Onaydn)

25 hisse stanbul Milletvekili Tevfik Kâmil (Koperler)

25 hisse Belgrad Ortaelçisi Hikmet (Bayur)

75 hisse Anadolu Ajans Genel Müdürü Alâaddin Bey

75 hisse Anadolu Ajans stanbul Temsilcisi Etem Hidayet (Akmsar)

50 hisse Anadolu Ajans Yaz leri Md. Kemalettin (Kamu)

50 hisse Anadolu Ajans Muhasebe Md. Cemil Zühtü

325 hisse Anadolu Ajans'nda çalan 32 kii eklinde olduu, hem bunlarn isimleri hem de daha sonraki el deitirmeler "Pay Defteri"nde kaytl olmak gerektiine göre, sözü edilen 40 yllk aratrma srasnda ne yaplm ta hissedarlara veya varislerine ulalamamtr?

4- "Kimde olduu belli deil" denen yüzde 42.25'lik bölümden yüzde 25.65'inin hissedarlar nasl bulunmu ta bu hisseler Genel Müdür Kemal Öztürk (veya yanttaki ifadeyle Genel Müdürlük makam) adna satn alnmtr?

5- Yeni Ticaret Kanunu gereince "sermaye artrm" ihtiyac dounca, Devletin Anadolu Ajans'ndaki hisse orann yüzde 50'nin üzerine çkarmama politikasnn sürdürülebilmesi için "kime ait olduu belli deil" denen hisseleri Genel Müdür Kemal Öztürk'ün almasn zorunlu klan gerekçe nedir?

6- Bu hisselerin "Anadolu Ajans hükmi ahsiyeti" adna alnmasna veya Genel Müdürden bakasna/bakalarna satlmasna engel olan hangi yasa hükmü vardr ki, yukarda metni aktarlan yantta "kanunen bunun mümkün olmad" ifade edilmitir?

7- Sermaye artrm ve hisse devri srasnda "tüm ilemler ve düzenlemelerin kanunlara uygun bir ekilde" yapld ifade edildiine göre "sermaye artrm zorunluluu hangi paydalara hangi usulle" duyurulmutur?

8- Kemal Öztürk'ün ald yüzde 25.65 oranndaki hissenin karl olarak kaç lira ödenmitir?

9- Bu bedeli Kemal Öztürk ahsi parasndan m ödemitir yoksa hisse bedeli Anadolu Ajans'ndan veya bir baka kaynaktan m karlanmtr?

10- Yukarda aktarlan yantta yer alan "hisselerin üzerindeki tüm kullanma, oy ve kâr pay haklar, her türlü idari ve mâlî haklar, Hazine Müstearlna devredilmitir. Ayrca hisselerin her Genel Müdür deiiminde yeni Genel Müdürlük makamna devredilmesi taahhüt altna alnmtr" ifadesinin "yetersiz" bulunduu, Hazine Müstearl tarafndan Anadolu Ajansna gönderilen 09.4.2013 tarih ve 55236211-155.02.05 (05870) sayl yazda ifade edildiine ve "Genel Müdüre ait hisseler bakmndan öncelikle miras hukuku açsndan risklerin mevcut olduu düünülmektedir" denildiine göre:

a- Bu yazya Anadolu Ajans Genel Müdürlüünün verdii yant nedir? b- Söz konusu riskleri bertaraf edecek çözüm nedir?

11- Söz konusu yazda ayrca, "Bu ve benzeri risklerin bertaraf edilmesini teminen Genel Müdürün sahip olduu ve aslnda Hazineye ait olmas gereken hisselere ilikin Genel Müdür tarafndan vasiyetname ve/veya Hazineye devir taahhüdü verilmesi dahil GEREKL ÖNLEMLERN VEDLKLE ALINMASI ve sonucundan Müstearlmza bilgi verilmesi hususunda bilgilerini ve gereini rica ederim" dendiine göre bunun gerei olarak hangi tarihte ne yaplmtr? 12-Genel Müdür Kemal Öztürk'ün, (cebinden veya Ajans kasasndan) -bir iddiaya göre- sadece 14 bin TL ödeyerek yüzde 25.65'inin "hissedar" olduu Anadolu Ajans'nn bugünkü piyasa deeri asgari nedir?''


2. SORULARA GELEN YANITLAR:


Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 23 Ekim 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Bakanlnza intikal eden stanbul Milletvekili Sayn Oktay EK tarafndan tevcih edilen 7/29883 esas numaral yazl soru önergesi incelenmitir.

Anadolu Ajans Türk A.. malum olunduu üzere 06 Nisan 1920 tarihinde, o dönem yürürlükte olan Ticaret Kanununa göre kurulmutur. irketin kuruluu esnasnda paylarn bir ksm mebuslara ve yöneticilere verilmi, bir ksm ise çalanlara datlmtr. Bunun ardndan geçen 90 yl boyunca paylar, devir ve miras yoluyla el deitirmitir. Özellikle miras yolu ile paylarn aktarlmasnn ardndan Bu nedenle belirli bir süre sonra irketin haberi olmadan yeni pay sahipleri ortaya çkm ve çou maalesef pay defterine kaydedilmemitir. Böylece paylarn irket çalanlarna datlmas ve pay devrinin kstlanmamas sebebiyle günümüzde tespit edilemeyen bir ortak kitlesi meydana gelmitir.

irket pay defterinde kurucular ile sonradan usulüne uygun ekilde yaplan pay devirleri kaydedilmitir. Ancak miras yoluyla gerçekleen devriler bakmndan özellikle son 40 ylda herhangi bir tespit yaplmamtr. Bunun sonucunda pay defterinde isimleri yazl olan pay sahiplerinden adresi bilinenlere özel olarak, dier pay sahipleri bakmndan kanunun uygun gördüü usule göre yaplan ilanlara ramen gerçek kii pay sahiplerinin çounluuna ulalamamtr.

01.07.2012 tarihinde yürürlüe giren 6102 sayl Ticaret Kanununa göre anonim irketlerin asgari sermayesi 50.000,00 TL olmaldr. Anadolu Ajans A'nin sermayesi 20.000,00 TL olduundan bunun 50.000,00 TL'ye artrlmas gerekmitir. 2012 yl Olaan Genel Kurul toplantsnda irket sermayesi 20.000,00 TL'den 50.000,00 TL'ye artrlmtr. Söz konusu artrmn ardndan ortaya çkan rüçhan haklar Hazine bata olmak üzere belirli ortaklar tarafndan kullanlmtr. Ancak yaplan tebligat ve ilanlara ramen tespit edilemeyen pay sahiplerine tekabül eden rüçhan haklar ise, Türk Ticaret Kanunu'nun kendisine verdii yetkiye dayanarak Ajans Yönetim Kurulu'nun karar dorultusunda Genel Müdür tarafndan kullanlmtr. Dolaysyla Genel Müdürün bizzat kendi hesabndan ödeyerek makamna ald paylar, herhangi bir pay sahibine ait olmayp kullanlmayan rüçhan haklarna bal olan paylardr.

Anadolu Ajans'nn 93 yllk mazisindeki hiç bir dönemde Devletin dorudan pay % 50'nin üzerine çkmamtr. Ajansn tarafsz ve bamsz hareket etmesini salayabilmek amacyla günümüzde de söz konusu paylarn Hazine yerine Genel Müdürlük makam tarafndan alnmas uygun görülmütür.

Ajansn 2012 yl Olaan Genel Kurulu yapldnda yürürlükte bulunan 6762 sayl Türk Ticaret Kanunu'nun 329. maddesine göre anonim irketlerin paylarn geri almalar yasaklanmtr. Söz konusu düzenlemeler nda, Anadolu Ajans'nn paylarnn tüzel kiilik tarafndan alnmas mümkün olmamtr.

Anonim irketlerde sermaye artrm Genel Kurul karar ile yaplabilmektedir. Genel Kurul toplantlar ise hem Türk Ticaret Kanununda hem de irket ana sözlemesinde öngörüldüü ekilde gerekli tebligat ve ilanlar yaplmak suretiyle ortaklara duyurulmutur. Genel kurulda alman sermaye artrm karar da yine kanunda öngörülen usulde ilan edilmitir.

Anadolu Ajans Genel Müdürü Kemal ÖZTÜRK, kullanlmayan rüçhan haklarna bal olan paylarn karlnda, dier ortaklarn ödedii ekilde toplam 12.825,00 TL ödemitir. Pay bedeli olan ödeme, Genel Müdürün bizzat kendi hesabndan yaplmtr.

Anadolu Ajans Genel Müdürü Kemal ÖZTÜRK, uhdesinde tuttuu paylar, gerek görev

deiiklii gerek dier hallerde olmak üzere Hazineye veya uygun görülecek baka bir kiiye

devretmeyi taahhüt etmitir. Dolaysyla üzerinde Hazine lehine intifa hakk tannan paylar, Genel

Müdürün herhangi bir ekilde görevinden ayrlmas halinde devredilecektir.

Genel Müdür, söz konusu paylar Genel Müdürlük makam adna elinde tuttuu için, gerekli olan her türlü yazl devir taahhüdünde bulunmu; paylar kendi hesabna almadn, miras halinde dahi mirasçlarna geçmeyeceini açk bir ekilde, yazl olarak beyan etmitir..

irket sermayesi 20.000,00 TL'den 50.000,00 TL'ye artrldnda ortaya çkan farkn ortaklar tarafndan karlanmas öngörülmütür. Bunun üzerine bata Hazine olmak üzere tüm pay sahiplerine nominal pay bedellerini ödeyerek rüçhan hakk kullanma imkan getirilmitir. Bu balamda, dier pay sahipleri ile ayn artlarda yaplan ödeme ile Genel Müdür söz konusu paylan iktisap etmitir.

Bilgilerinize sayglarmla arz ederim.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''