Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Gezi Park'ndaki Gazetecilerin Salndan Kim Sorumlu?

18.06.2013


Gezi Park Protestolar esnasnda yaralanan ya da iddete maruz kalan gazetecilerin sorumluluunu kimin üstleneceini Basn-Yayn'dan Sorumlu Babakan Yardmcs'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- 31 Mays 2013-16 Haziran 2013 tarihleri arasnda Taksim/Gezi Parknda, Ankara’da Atatürk Bulvar, Tunal Hilmi Caddesi, Güven Park ve Kuulu Park’ta; zmir’de Gündodu meydan ile ehrin baka yerlerinde meydana gelen protesto eylemlerini izleyen kaç gazeteci polisin iddetine maruz kalmtr? 

2- Kaç gazeteci yaralanmtr?

3- Sadece halka gerçekleri duyurmak gibi demokrasinin temel bir ilevini yerine getirmekten için bu olaylarn meydana geldii yerlerde görev yapan gazetecilerin can, mal, görev güvenlii hükümetin, dolaysyla basn-yayndan  sorumlu Babakan Yardmclnn görev alanna girmiyor mu? Giriyorsa bu balamda neler yaplmtr?

4- Bir ksm gazetecilerin “Sar Basn Kart” olmad için polisin onlar “gazeteci” saymad hattâ dövdüü (örnek MC Televizyonu Editörü Gökhan Biçici) doru mudur?

5- Basn-yayndan sorumlu Babakan Yardmclna göre Sar Basn Kart tamayan gazeteciler, “gazeteci” deil midir?''  


YANITLAR:

Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 30 Temmuz 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''31 Mays 2013 - 16 Haziran 2013 tarihleri arasnda çeitli illerde gerçekleen protesto eylemleri dolaysyla polis iddetine maruz kald ya da yaraland gerekçesiyle Bakanlk veya bal kurulu olan Basn-Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüüne yaplm her hangi bir bavuru bulunmamaktadr.

Meslein doas gerei basn mensuplarnn görevlerini ifa ederken birtakm zorluklar ve arzu edilmeyen olumsuzluklar yaayabilecekleri gerçeinden hareketle gazetecilerin karlaabilecekleri riskleri ortadan kaldrmaya ve basn yayn organlar ile mensuplarnn çalmalarn kolaylatrmaya yönelik çeitli hukuki düzenlemeler yaplmtr.

Uluslararas hukukta basn özgürlüünü düzenleyen Avrupa nsan haklar Sözlemesinin 10'ncu maddesi; "Herkes ifade özgürlüü hakkna sahiptir. Bu hak, kamu makamlarnn müdahalesi olmakszn ve ülke snrlar gözetilmeksizin, kanaat özgürlüünü, haber ve görü alma ve de verme özgürlüünü de kapsar. Bu madde, Devletlerin radyo, televizyon ve sinema iletmelerini bir izjjn rejimine tabi tutmalarna engel deildir.

Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanlmas, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliin, toprak bütünlüünün veya kamu güvenliinin korunmas, kamu düzeninin salanmas ve suç ilenmesinin önlenmesi, saln veya ahlakn, bakalarnn öhret ve haklarnn korunmas, gizli bilgilerin yaylmasnn önlenmesi veya yarg erkinin yetki ve tarafszlnn güvence altna alnmas için gerekli olan baz formaliteler, koullar, snrlamalar veya yaptrmlara tabi tutulabilir. " hükmünü tamaktadr.

Anlan konu Ülkemizde, Anayasann 28 ilâ 32'nci maddeleri arasnda düzenlenmitir. 28'nci maddenin; "Basn hürdür, sansür edilemez. Basmevi kurmak izin alma ve mali teminat yatrma artna balanamaz.

Devlet, basn ve haber alma hürriyetlerini salayacak tedbirleri alr.(...) " hükmüyle, basn özgürlüü Anayasal güvence altna alnmtr.

Basn özgürlüü konusunda Avrupa ,B iri ii normlarna ve gelimi demokratik ülkelerin standartlarna ulalabilmesi amacyla. 0'9,06-2004 tarih ve 5187 sayl Basn Kanunu yürürlüe konulmutur. Kanunun hazrlk aamasnda, basn sektörünün bütün temsilcilerini bir araya getiren letiim uras toplanm, basnn sorunlar ve ihtiyaçlar her boyutu ile tartlarak önerilen çözümler, bu Kanunun hazrlanmasna kaynaklk etmitir. Ayrca Avrupa Konseyi tarafndan oluturulan bir medya grubuyla "da ortak çalmalar yaplmtr. Katlmc bir anlayla hazrlanan ve basn camias tarafndan takdirle karlanan söz konusu Kanun, ifade ve basn özgürlüünün salanmas bakmndan AB standartlarn yakalayan bir Kanun olmutur.

Basn Kanununun 3'üncü maddesi;  "Basn özgürdür. Bu özgürlük; bilgi edinme, yayma, eletirme, yorumlama ve eser yaratma haklarn içerir.

Basn özgürlüünün kullanlmas ancak demokratik bir toplumun gereklerine uygun olarak; bakalarnn öhret ve haklarnn, toplum salnn ve ahlâknn, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenlii ve toprak bütünlüünün korunmas, Devlet srlarnn açklanmasnn veya suç ilenmesinin önlenmesi, yarg gücünün otorite ve tarafszlnn salanmas amacyla snrlanabilir." hükmünü içermektedir. Bu metin AHS'nin 10'uncu maddesinde yer alan hükme uygun bir düzenleme olup, gazetecilik mesleine geni güvenceler getirmektedir.

Bilahare, ifade özgürlüünün geniletilmesi amacyla, Basn Kanununun "Yargy Etkileme" balkl 19'uncu maddesi, 02.07.2012 tarih ve 6352 sayl Kanunun 105'inci maddesiyle yürürlükten kaldrlmtr.

19.01.2013 tarihli ve 28533 sayl Resmî Gazetede yaymlanan 6385 sayl Kanunun 15'inci maddesiyle, 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 40'mc maddesine eklenen hükümler uyarnca, gazetecilere fiili hizmet zammndan (ypranma pay) yararlanma imkân tannmtr.

18.6.1984 tarih ve 18435 (Mük.) sayl Resmi Gazetede yaymlanan 231 sayl Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüünün Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinin (e) bendi uyarnca; Ülkemizde bulunan yerli ve yabanc basn yayn organlarnn ve mensuplarnn çalmalarn kolaylatrmaya yönelik çalmalar yaplmakta, Mülki dare Amirleri bata olmak üzere emniyet ve asayiten sorumlu tüm kurum ve kurulular ile koordineli bir ekilde gazetecilerin can ve mal güvenliklerinin korunmas noktasnda gereken tüm tedbirler alnmaktadr.

Basn kartlar, sahibi olan gazetecilere baz ayrcalklar ve haklar salamaktadr. Ancak, anlan önergede dile getirildii gibi basn kart olmayanlarn gazeteci saylmamalar gibi bir durum söz konusu deildir.

Bilgi ve gereini arz ederim.

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''