Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
Skyport-Belediye-Vakf arasndaki Rvet geni

24.04.2013


Yerelkulis isimli yerel gazetede çkan BEKVA-Beylikdüzü Belediyesi ve Skyport hakkndaki rüvet iddialarn Vakflar Genel Müdürlüü'nden Sorumlu Babakan Yardmcs'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:''1- Yerelkulis isimli yerel gazetenin 16 Eylül 2012 tarihli saysnda yaymlanan “SkyPort-Belediye-Vakf arasndaki RÜVET ÜÇGENNN BELGES” balkl haberde: 

a) SkyPort Merkezinin maliki olduu bildirilen Gülyap ve Çebi naat isimli firmalarn,  Beylikdüzü Belediyesinden “Yap Kullanma zni” alabilmek için söz konusu i merkezinin 5’inci katndaki 81 Numaral büroyu  Beylikdüzü Belediye Bakan Yusuf Uzun’un Bakan olduu BEKVA (Beylikdüzü Eitim Kültür ve Sanat Vakf) isimli vakfa balamaya mecbur edildikleri;

b) Bu durumun sadece SkyPort için deil, Belediye ile i yapan baka firmalar için de söz konusu olduu ve yasa d bu yolun yaygn ekilde kullanld;

c) Lehine ba yaplmas istenen BEKVA isimli vakfn mal varlnn kurucular tarafndan deil, bu yasa d yol kullanlarak saland;


d) BEKVA Vakf Bakanlnn, “Beylikdüzü Belediye Bakan” sfatn tayan kiinin deil, ölene kadar Yusuf Uzun’un uhdesinde kalacak ekilde bir düzenleme yapld, böylece Yusuf Uzun’un kamu yetkisini kendisine imkân ve unvan yaratmak için kulland ileri sürülmektedir.

Bu iddialar doru ise ortada yasaya aykr bir durum yok mudur? Varsa Bakanlnzca kim hakknda ne gibi bir ilem yaplmtr?

2- Babakanlk Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun, 20 Ekim 2010 tarihinde, Yusuf Uzun ile, SkyPort isimli i merkezine verilen 5 Temmuz 2012 tarihli “Yap Kullanma zni” altnda “Beylikdüzü Belediyesi Teknik Bakan Yardmcs” sfatyla imzas bulunan Ali Gençbay’n, “Kamu Görevlileri Etik Davran lkeleri”ni ihlal ettiklerine oybirliiyle karar verdii doru mudur?''


YANITLAR:


Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 11 Haziran 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''Kamu Görevlileri Erik Kurulu ile Bakanlm sorumluluundaki Vakflar Genel Müdürlüünden alman bilgilere göre;

Beylikdüzü Eitim Kültür ve Sanat Vakf Büyükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 31.12.2009 tarih ve E:2009/1651, K:2009/1611 sayl karar ile tüzel kiilik kazanm, Vakflar Genel Müdürlüü merkezi siciline tescil edilmitir.
Ad geçen vakfn kurulu senedinin 5'nci maddesinde; "vakf gayesine ulamak için yasal snrlamalar dnda, miktar ve deeri kstlanmam tanr ve tanmaz mallara ba, vasiyet, satn alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya... yetkilidir. " hükmü,

Mütevelli Heyet balkl 8'nci maddesinde; "... Mütevelli Heyet Bakan; vakf kurucularndan Yusuf UZUN'dur. Bakann ölümü veya istifas halinde bakan vekili mütevelli heyet bakan olur. Bakan; bakan vekilini mütevelli heyet üyeleri arasndan seçer... " hükmü yer almaktadr.

5737 Sayl Vakflar Kanununun 4'ncü maddesine istinaden vakflar özel hukuk tüzel kiiliine sahip olup, ayn Kanunun 6'nc maddesi gereince vakf senedinde belirlenen hükümler dorultusunda organlar tarafndan yönetilir.
Anlan Kanunun 4, 6 ve 33'ncü maddelerinden anlalaca üzere Genel Müdürlüün görevi; vakflarn faaliyetlerinin, kurulu amac ve yasalara uygunluk yönünden denetlenmesidir.

Skyport Merkezi ve Bekva Vakf ile Beylikdüzü Belediyesi ve Belediye Bakan arasnda olduu iddia edilen konularda Kamu Görevlileri Etik Kurulunun Belediye Bakam Yusuf UZUN hakknda vermi olduu bir Karar bulunmamaktadr.''