Mustafa Kemal ATATÜRK
Oktay Ekşi
Oktay EKŞİ
CHP İstanbul Milletvekili
Dış işleri Komisyonu Üyesi
Bugün 18 Haziran Pazartesi  2018
Milyarlarca Dolarlık Rant Oyunu Meclise Getirildi

14.05.2013MEKSAN ile ilgili yolsuzluk yapıldığı iddialarını Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a soran Oktay Ekşi'nin soruları şöyleydi:''TBMM Genel Kurulu’nun 3 Nisan 2013 tarihli 87. Birleşiminde, 24. Dönem İstanbul (CHP) Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Sayın Aykut ERDOĞDU’nun dile getirdiği, Halk Bankası tarafından MEKSAN A.Ş.’ye verilmiş olan bir krediye ilişkin bilgiler ve iddialar hakkında, bu önergenin TBMM Başkanlığına sunulduğu dakikaya kadar Hükümet tarafından veya banka tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Sayın Erdoğdu özetle, “Halk Bankası’nın MEKSAN’a verdiği ve batan bir kredinin tahsilatının, İstanbul İli Pendik İlçesi Ballıca Köyü Üçağaç mevkiinde bulunan 249 nolu parseldeki yaklaşık 5 Milyon metrekare ipotekli arazinin ele geçirilme operasyonuna dönüştürülerek icra edildiğini” iddia ve beyan etmiştir. Söz konusu 5 milyon metrekarelik arazi, Sabiha Gökçen Havaalanı’nın Kuzeyinde ve Ömerli Barajı’nın Güneyinde bulunan, henüz kentsel imara açılmamış bir arazidir. Bir başka ifadeyle, milyarlarca dolarlık bir rant söz konusudur. 

Diğer yandan, bir kamu bankasının sorunlu bir kredi alacağının, kredi borçlusuna ait olan bir gayrimenkulün ele geçirilmesi amacıyla girişilen bir operasyona alet edildiği iddiasının (TBMM Genel Kurulu’nda ve bizzat Sayın Ali Babacan’ın gözü önünde dile getirilmiş olmasına rağmen) cevapsız bırakılmış olması ise, demokratik ilkeler yönünden kabul edilebilir bir durum değildir. 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Banka alacaklarının icra takibi aşamasında tahsilat güçlüğüne düşülmesi durumunda, alacak Varlık Yönetim Şirketlerine devredilmekte, bankaların takipteki alacak miktarları düşülmekte ve yeni kredi verme imkânı açık tutulmaya çalışılmaktadır.

Sorunlu banka alacaklarının temlikinin sadece Varlık Yönetim Şirketleri ile sınırlı tutulması sayesinde banka alacaklarının başka amaçlara alet edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Nitekim gene 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat, bankaların gayrimenkul ticareti yapmasını açıkça yasaklamaktadır. 

Oysa karşı karşıya olduğumuz bu olayda:

* Halk Bankası’nın alacağını temlik yoluyla devralan AKABE A.Ş. ilan edilmiş olan Varlık Yönetim Şirketlerinden değildir.

* AKABE A.Ş.’nin devraldığı alacağa ilişkin olarak iflas masasında 120 milyon TL bedelle pazarlık usulüyle satışa çıkardığı 5 milyon metrekarelik gayrimenkulü (bilirkişinin taktir ettiği bedel 198 milyon TL olmasına rağmen) satın alan GÜVEN Enerji LTD şirketinin sermayesi sadece 5 bin TL’dir. 

* Diğer yandan 5 bin TL sermayeli bir tabela şirketine Albarakatürk Bankası’nın 40 milyon TL’lik teminat mektubu vermiş olması ise, ticari hayatın akşına ve hukukuna aykırı bir durumdur. 

* Bütün bunlar yetmezmiş gibi, sadece iki ortaklı GÜVEN Enerji LTD Şirketi  ortaklarının ikisi de AKABE A.Ş.’nin iki hakim ortağı ve Yönetim Kurulu üyesidir, isimleri Abdullah TİVNİKLİ ve Mustafa Latif TOPBAŞ’tır. Tivnikli ve Topbaş, Ticaret Sicili kayıtlarına göre ayrıca (özellikle Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:36, Altunizade – İSTANBUL adresinde kurulu bulunan) birçok şirketin ortağı ve yöneticisidirler. Yani, BANKA ALACAĞINI TEMLİKEN DEVRALAN DA, ALACAĞA İPOTEKLİ GAYRİMENKULÜ SATIŞA ÇIKARAN DA, SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜ SATIN ALAN DA AYNI KİŞİLERDİR. 

* Dahası, GÜVEN Enerji Ltd.’nin iflas masasında satın aldığı bu araziyi, derhal SİNPAŞ GYO’nun sahibi Avni ÇELİK’e satmış olduğu bilgisi de dikkate alınınca; hikâye yeniden başa dönmekte ve sonuç olarak, Avni ÇELİK, borcunun temliki yoluyla kefil olduğu krediye ipotek edilmiş araziyi, son kertede değerinin çok daha altında bir bedelle ele geçirmiş olmaktadır. 

5) BÜTÜN BU YAPILANLAR, BİR KAMU BANKASININ DA ALET EDİLDİĞİ, MUVAZAALI BİR GAYRİMENKUL ELE GEÇİRME OPERASYONUDUR.  

Bu bağlamda soruyorum:

1. Yukarıdaki bilgilerde gerçeğe aykırı bir husus var mıdır?

2. Sayın Aykut ERDOĞDU’nun dile getirdiği, Halk Bankası’nın iflası istenen MEKSAN A.Ş.’den icra takibindeki 137 milyon TL’lik alacağının, İflas Masasına 51 milyon TL’ye indirilerek kaydedildiği iddiası doğru mudur? 

Doğru ise, nedeni nedir? 

3. MEKSAN A.Ş.’nin ya da ortaklarının Halk Bankası’na olan borcuna karşılık bankaya devrettiği (temlik verdiği) alacağı var mıdır? İddia edildiği gibi, MEKSAN’ın Avni ÇELİK’ten olan alacağını kredi karşılığında temliken devralmış olmasına rağmen, Halk Bankası’nın Avni ÇELİK’ten tahsilat yoluna gitmediği iddiası doğru mudur? 

4. İflas Masasında 51 milyon TL olarak ilk sıraya yerleşen kamu bankası alacağının, 15 milyon $’a AKABE A.Ş.’ye devredilmesi sonucunda herhangi bir kamu zararı söz konusu olmamış mıdır?  

5. MEKSAN’a 137 milyon TL olarak tebliğ edilen banka alacağının, yaklaşık 27 milyon TL (15 milyon $) karşılığından AKABE A.Ş.’ye temlik edilmesi ve kapatılması sonucunda kamu yaklaşık 110 milyon TL zarara uğramış ve bu sırada MEKSAN’ın varlıkları AKABE A.Ş.’nin insafına terk edilmiş değil midir? 

6. Bu yapılan, kamu bankası alacağının, Cumhuriyet tarihinin muhtemelen en büyük arazi – rant savaşına alet edilmesi değil midir? 

7. Halk Bankası’na asıl kredi borçlusu olan MEKSAN hakkında yaklaşık 137 milyon TL tutarlı icra takibi yapılan alacağın, AKABE A.Ş.’ye iflas aşamasında 27 milyon TL’ye devri; icra takibi tutarının yüksek tutulması yoluyla borçlunun köşeye sıkıştırılması ve varlıklarının iflas aşaması sonrasında yağmaya açık hale getirilmesi değil midir? 

8. Halk Bankası’nın icra ya da iflas masasında olması fark etmeksizin, Varlık Yönetim Şirketi olmayan kişi ve şirketlere devrettiği başka alacağı var mıdır?

9. Yapılan BDDK denetimlerinde, MEKSAN Kredisinin Varlık Yönetim Şirketi olmayan bir şirkete devredilmiş olması ile ilgili herhangi bir soruşturma-inceleme yapılmış mıdır?

10. İcra İflas Kanunu’na göre icra aşamasında açık artırma-ihale yoluyla satışa çıkarılması gereken gayrimenkul, iflas aşamasına kadar neden satışa çıkarılmamıştır? İcra aşamasında satışa çıkarılması durumunda, hem Halk Bankası zarar etmeksizin alacağını tahsil edecek, hem de borçlu müflis daha yüksek gelir edecek olmasına karşın; iflas aşamasında, icra-iflas mevzuatına aykırı biçimde ipoteğin pazarlık usulüyle satışa çıkarılmış olması, açıkça muvazaalı bir işlem değil midir?

11. İcra aşamasında ipoteğin satışını sağlamayarak, kamu bankasının zarar etmesine neden olan görevliler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

12. Yapılan BDDK denetimlerinde 5 bin TL sermayeli GÜVEN Enerji LTD’ye, 40 milyon TL’lik teminat mektubu vermiş olması dolayısıyla ALBARAKATÜRK Bankası hakkında herhangi bir inceleme-soruşturma yapılmış mıdır?

13. Bütün bu hukuken sorunlu iş ve işlemlere konu olan İstanbul İli Pendik İlçesi Ballıca Köyü Üçağaç mevkiinde bulunan 249 No’lu parseldeki yaklaşık 5 Milyon metrekarelik arazinin imar durumunda, 2011 yılı sonrasında herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır? 

14. Bu arazinin İstanbul Kuzey Çevre Yoluna izafi konumu nedir?''


YANITLAR:


Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından 5 Eylül 2013 tarihinde verilen yanıt aşağıdadır:''BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüğü)


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN OKTAY EKŞÎ'NİN 27834 SAYILI SORU ÖNERGESİ CEVABI


Soru 7) Yapılan BDDK denetimlerinde, Meksan kredisinin varlık yönetim şirketi olmayan bir şirkete devredilmiş olması ile ilgili herhangi bir soruşturma-inceleme yapılmış mıdır?


Soru 10) Yapılan BDDK denetimlerinde 5 bin TL sermayeli Güven Enerji Ltd.'ye, 40 milyon TL'lik teminat mektubu vermiş olması dolayısıyla Âlbarakatürk Bankası hakkında herhangi bir inceleme-soruşturma yapılmış mıdır?


Cevap 7 ve 10) Bilindiği üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 1/11/2005 tarihinde yürürlüğe giren 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 82 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuatla kendisine verilen düzenleme ve denetleme ile ilgili görev ve yetkileri yerine getirmek üzere kamu tüzel kişiliğini haiz olarak kurulmuştur.


BDDK, Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların, finansal tablolarının, likidite, kredilendirme süreci ve kredi kalitesi, mali bünye durumu ve sermaye yeterlilik oram gibi temel göstergelerinin mevcut ve muhtemel trendlerim izlemekte, denetlemekte ve düzenlemektedir.


Ayrıca, Kanuna tabi kuruluşların faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar, anılan Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan ikincil düzenlemelerde yer almaktadır. Kanuna tabi kuruluşların faaliyetleri, BDDK tarafından ilgili bankalar nezdinde denetim yapmakla görevlendirilen denetim elemanları vasıtasıyla denetlenmekte, mevzuata aykırı bir tespite ulaşılması halinde gerekli tedbirler uygulanmaktadır.


Diğer taraftan, Kanunun 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kişiler öğrendikleri sırlan Bankacılık Kanunu ve özel kanunlarında yetkili olan kişilerden başkalarına açıklayamayacakları gibi; bu sırlan kendilerinin veya başkalarının yararlarına da kullanamayacaklardır. Doktrinde ve uygulamada "kanunen yetkili merci" ibaresinin, sadece bilgi verilmesini istemek hususunda kendisine yetki tanınmış organı değil, kanunun açık hükmü gereği, sn saklamakla yükümlü olanların kendisine bilgi vermek zorunda olduğu organı ifade ettiği kabul edilmektedir. Bu çerçevede, banka ve müşteri sırrı kapsamına giren bilgi ve belgelerin, yukanda belirtilen kanun hükmü uyannca kanunen yetkili olanlar dışındakilere açıklanması imkanı da bulunmamaktadır.T.C. BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI MAKAMINA

(Sn. Ali BABACAN)

ANKARAİlgi: a) 22.07.2013 tarih ve 2673 sayılı evrak akış ve talimat formunuz.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının 18.07.2013 tarih, 134454 sayılı yazısı.


İstanbul Milletvekili Sayın Oktay EKŞİ'nin 7/27834 esas no'lu yazılı soru önergesine ilişkin Bankamız cevabı ekte sunulmuştur.


Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SAYIN OKTAY EKŞİ'NİN 7/27834 ESAS NO'LU YAZILI SORU ÖNERGESİ'NE İLİŞKİN TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.'NİN CEVABICevap 1-2-3-4-5-6-7-8-9-) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun "Sırların Açıklanması" başlıklı 73 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında banka ve müşterilere ait bilgilerin hangi kurum ve kuruluşlara verilebileceği açıkça belirtilmiş olup ilgili fıkrada yazılan kurum ve kuruluşların haricindeki makamlara banka ve müşteri sırrının verilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.


Bu nedenle, soru önergesinde yer alan konular, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 73 üncü ve 159 uncu maddeleri uyarınca Banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır.


Bununla birlikte, konuya ilişkin açıklamalar 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu kapsamında, 11.03.2013 tarihli yazımız ile Komisyon Üyesi Milletvekillerine sunulmak üzere TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'na iletilmiştir.


Bilgilerine arz ederim.

Ali Babacan

Başbakan Yardımcısı''


Gelen yanıtın yetersizliği nedeniyle önergesini 8 Kasım 2013 tarihinde yenileyen Oktay Ekşi'nin 2. soruları şöyleydi:


''TBMM Genel Kurulu’nun 3 Nisan 2013 tarihli 87. Birleşiminde, 24. Dönem İstanbul (CHP) Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Sayın Aykut ERDOĞDU’nun dile getirdiği, Halk Bankası tarafından MEKSAN A.Ş.’ye verilmiş olan bir krediye ilişkin bilgiler ve iddialar hakkında, bu önergenin TBMM Başkanlığına sunulduğu dakikaya kadar Hükümet tarafından veya banka tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

Sayın Erdoğdu özetle, “Halk Bankası’nın MEKSAN’a verdiği ve batan bir kredinin tahsilatının, İstanbul İli Pendik İlçesi Ballıca Köyü Üçağaç mevkiinde bulunan 249 nolu parseldeki yaklaşık 5 Milyon metrekare ipotekli arazinin ele geçirilme operasyonuna dönüştürülerek icra edildiğini” iddia ve beyan etmiştir. Söz konusu 5 milyon metrekarelik arazi, Sabiha Gökçen Havaalanı’nın Kuzeyinde ve Ömerli Barajı’nın Güneyinde bulunan, henüz kentsel imara açılmamış bir arazidir. Bir başka ifadeyle, milyarlarca dolarlık bir rant söz konusudur. 

Diğer yandan, bir kamu bankasının sorunlu bir kredi alacağının, kredi borçlusuna ait olan bir gayrimenkulün ele geçirilmesi amacıyla girişilen bir operasyona alet edildiği iddiasının (TBMM Genel Kurulu’nda ve bizzat Sayın Ali Babacan’ın gözü önünde dile getirilmiş olmasına rağmen) cevapsız bırakılmış olması ise, demokratik ilkeler yönünden kabul edilebilir bir durum değildir. 

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, Banka alacaklarının icra takibi aşamasında tahsilat güçlüğüne düşülmesi durumunda, alacak Varlık Yönetim Şirketlerine devredilmekte, bankaların takipteki alacak miktarları düşülmekte ve yeni kredi verme imkânı açık tutulmaya çalışılmaktadır.

Sorunlu banka alacaklarının temlikinin sadece Varlık Yönetim Şirketleri ile sınırlı tutulması sayesinde banka alacaklarının başka amaçlara alet edilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Nitekim gene 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat, bankaların gayrimenkul ticareti yapmasını açıkça yasaklamaktadır. 

Oysa karşı karşıya olduğumuz bu olayda:

* Halk Bankası’nın alacağını temlik yoluyla devralan AKABE A.Ş. ilan edilmiş olan Varlık Yönetim Şirketlerinden değildir.

* AKABE A.Ş.’nin devraldığı alacağa ilişkin olarak iflas masasında 120 milyon TL bedelle pazarlık usulüyle satışa çıkardığı 5 milyon metrekarelik gayrimenkulü (bilirkişinin taktir ettiği bedel 198 milyon TL olmasına rağmen) satın alan GÜVEN Enerji LTD şirketinin sermayesi sadece 5 bin TL’dir. 


* Diğer yandan 5 bin TL sermayeli bir tabela şirketine Albarakatürk Bankası’nın 40 milyon TL’lik teminat mektubu vermiş olması ise, ticari hayatın akşına ve hukukuna aykırı bir durumdur. 

* Bütün bunlar yetmezmiş gibi, sadece iki ortaklı GÜVEN Enerji LTD Şirketi  ortaklarının ikisi de AKABE A.Ş.’nin iki hakim ortağı ve Yönetim Kurulu üyesidir, isimleri Abdullah TİVNİKLİ ve Mustafa Latif TOPBAŞ’tır. Tivnikli ve Topbaş, Ticaret Sicili kayıtlarına göre ayrıca (özellikle Fahrettin Kerim Gökay Caddesi No:36, Altunizade – İSTANBUL adresinde kurulu bulunan) birçok şirketin ortağı ve yöneticisidirler. Yani, BANKA ALACAĞINI TEMLİKEN DEVRALAN DA, ALACAĞA İPOTEKLİ GAYRİMENKULÜ SATIŞA ÇIKARAN DA, SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜ SATIN ALAN DA AYNI KİŞİLERDİR. 

* Dahası, GÜVEN Enerji Ltd.’nin iflas masasında satın aldığı bu araziyi, derhal SİNPAŞ GYO’nun sahibi Avni ÇELİK’e satmış olduğu bilgisi de dikkate alınınca; hikâye yeniden başa dönmekte ve sonuç olarak, Avni ÇELİK, borcunun temliki yoluyla kefil olduğu krediye ipotek edilmiş araziyi, son kertede değerinin çok daha altında bir bedelle ele geçirmiş olmaktadır. 

5) BÜTÜN BU YAPILANLAR, BİR KAMU BANKASININ DA ALET EDİLDİĞİ, MUVAZAALI BİR GAYRİMENKUL ELE GEÇİRME OPERASYONUDUR.  

Bu bağlamda soruyorum:

1. Yukarıdaki bilgilerde gerçeğe aykırı bir husus var mıdır?

2. Sayın Aykut ERDOĞDU’nun dile getirdiği, Halk Bankası’nın iflası istenen MEKSAN A.Ş.’den icra takibindeki 137 milyon TL’lik alacağının, İflas Masasına 51 milyon TL’ye indirilerek kaydedildiği iddiası doğru mudur? 

Doğru ise, nedeni nedir? 

3. MEKSAN A.Ş.’nin ya da ortaklarının Halk Bankası’na olan borcuna karşılık bankaya devrettiği (temlik verdiği) alacağı var mıdır? İddia edildiği gibi, MEKSAN’ın Avni ÇELİK’ten olan alacağını kredi karşılığında temliken devralmış olmasına rağmen, Halk Bankası’nın Avni ÇELİK’ten tahsilat yoluna gitmediği iddiası doğru mudur? 

4. İflas Masasında 51 milyon TL olarak ilk sıraya yerleşen kamu bankası alacağının, 15 milyon $’a AKABE A.Ş.’ye devredilmesi sonucunda herhangi bir kamu zararı söz konusu olmamış mıdır?  

5. MEKSAN’a 137 milyon TL olarak tebliğ edilen banka alacağının, yaklaşık 27 milyon TL (15 milyon $) karşılığından AKABE A.Ş.’ye temlik edilmesi ve kapatılması sonucunda kamu yaklaşık 110 milyon TL zarara uğramış ve bu sırada MEKSAN’ın varlıkları AKABE A.Ş.’nin insafına terk edilmiş değil midir? 

6. Halk Bankası’nın icra ya da iflas masasında olması fark etmeksizin, Varlık Yönetim Şirketi olmayan kişi ve şirketlere devrettiği başka alacağı var mıdır?

7. Yapılan BDDK denetimlerinde, MEKSAN Kredisinin Varlık Yönetim Şirketi olmayan bir şirkete devredilmiş olması ile ilgili herhangi bir soruşturma-inceleme yapılmış mıdır?

8. İcra İflas Kanunu’na göre icra aşamasında açık artırma-ihale yoluyla satışa çıkarılması gereken gayrimenkul, iflas aşamasına kadar neden satışa çıkarılmamıştır? İcra aşamasında satışa çıkarılması durumunda, hem Halk Bankası zarar etmeksizin alacağını tahsil edecek, hem de borçlu müflis daha yüksek gelir edecek olmasına karşın; iflas aşamasında, icra-iflas mevzuatına aykırı biçimde ipoteğin pazarlık usulüyle satışa çıkarılmış olması, açıkça muvazaalı bir işlem değil midir?

9. İcra aşamasında ipoteğin satışını sağlamayarak, kamu bankasının zarar etmesine neden olan görevliler hakkında herhangi bir işlem başlatılmış mıdır?

10. Yapılan BDDK denetimlerinde 5 bin TL sermayeli GÜVEN Enerji LTD’ye, 40 milyon TL’lik teminat mektubu vermiş olması dolayısıyla ALBARAKATÜRK Bankası hakkında herhangi bir inceleme-soruşturma yapılmış mıdır?

11. Bütün bu hukuken sorunlu iş ve işlemlere konu olan İstanbul İli Pendik İlçesi Ballıca Köyü Üçağaç mevkiinde bulunan 249 No’lu parseldeki yaklaşık 5 Milyon metrekarelik arazinin imar durumunda, 2011 yılı sonrasında herhangi bir değişiklik yapılmış mıdır? 

12. Bu arazinin İstanbul Kuzey Çevre Yoluna izafi konumu nedir?''