Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
6110 Sayl Hukuk Muhakemeleri Usul Kanunu Hakknda Deiiklik nerisi (29 Nisan 2013 tarihinden beri ''Adalet Komisyonu''nda beklemekte)

17.04.2013

 

GENEL GEREKÇE

 

 

2/7/2011 tarih ve 6110 sayl kanunun,

 

1. 24/2/1983 tarih ve 2802 sayl Hakimler ve Savclar Kanununa 93/A sra numarasyla bir madde eklenmesi hakkndaki 12’nci maddesi ile,

2. Hukuk Muhakemeleri Usulü hakkndaki 16/Haziran/1927 tarih ve 1086 sayl kanunun 573’üncü maddesinde deiiklik yaplmasn öngören 14’üncü maddesi hükmü, Türkiye’de:

Yarg mekanizmasnn adalet datmaya ehil olmad;

Adalet datmay beceremeyen insanlarn yasalar çinemeleri halinde bunun bedelini ödememesi gerektii gibi hiçbir mantn ve vicdann kabul edemeyecei bir varsayma dayanmaktadr. 

Çünkü söz konusu kanun, ‘’hakim ve savclar hakknda kiisel kusur, haksz fiil veya dier sorumluluk sebeplerine dayanlarak tazminat davas açlamayacan’’ hükme balamaktadr.

Böyle bir varsaym Türk Yarg sistemine ar bir hakaret tekil edecek kadar vahimdir. 

Kald ki kamuya hizmet veren bir kimsenin görevini en iyi ekilde yapmas, yapmad takdirde bunun bedelini ödemesi, hem üstlendii sorumluluun hem de kamu çkarn bireylerin çkarndan üstün tutma zorunluluunun bir gereidir. 

Bir doktor, bir mühendis bir kamu görevlisi yasalar çinemenin yaptrmna nasl muhatap oluyorsa, bir savcnn, bir hâkimin de ayn ekilde eyleminin gerektirdii yaptrmla karlamas gerekir.

Oysa 6110 sayl kanunun kusurlu hatta suçlu olan bir savc veya hâkimi bunun bedelini ödemekten kurtaran hükmü toplumun adalete olan inancn kökünden sarsacak kadar vahimdir. 

O nedenle verilen bu teklif yarg sistemimize leke düüren o yasa deiikliini deitirmeyi ve yllardan beri, görevini bihakkn yapan hiçbir hâkim ve savcy rahatsz etmeyen eski hükümleri tekrar yürürlüe koymay amaçlamaktadr.

 

 

6110 Sayl Kanunun 12’nci Maddesi ile 14/1 Maddesi “a”               

    Bendinin  Yürürlükten Kaldrlmas Hakknda Kanun 

 

 

Madde 1- 18/6/1927 tarih ve 1086 sayl Hukuk Muhakemeleri Usulü Hakknda Kanunda 9/2/2011 tarih ve 6110 Sayl Kanunla yaplan deiiklikler yürürlükten kaldrlmtr.

Madde 2- 18/6/1927 tarih ve 1086 sayl Hukuk Muhakemeleri Usulü Hakknda Kanunun, 9/2/2011 tarih ve 6110 sayl kanunla yaplan deiiklikten önceki hükümleri yürürlüktedir.

Madde 3- Bu kanun Bakanlar Kurulu tarafndan yürütülür.

Madde 4- Bu kanun Resmi Gazetede yaymland gün yürürlüe girer.