Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 20 Haziran aramba  2018
ODT'de Neler Yaand?

31.12.2012ODTÜ'de yaanan olaylar esnasnda çileri Bakanl tarafndan alnan önlemleri merak eden Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1- 18 Aralk 2012 tarihinde Orta Dou Teknik Üniversitesi’nde yaplan bir tören dolaysyla Sayn Babakann oraya gidiinin, bu üniversitenin bir ksm örencileri tarafndan protesto edilmesi srasnda kamu düzenini ve ayrca Babakan korumak amacyla;

a) Kaç polis memuru görevlendirilmitir?

b) Çkan olaylar srasnda polis tarafndan örenciler üzerine kaç adet “biber gaz” veya baka tür “gaz bombas” atlmtr?

c) Toplumsal olaylar srasnda polis tarafndan halk üzerine atlan bu tür “gaz bombalar” teknik açdan “kimyasal silah” deil midir? 

d) “Kimyasal silah” ile bu tür bombalar ayrmann teknik gerekçesi nedir?

2- Olaylarn sözlü ve pankartl (barçl) protestodan “ta”l, “gaz”l, -deyim yerindeyse- “iddet” boyutuna dönümesine sebep olan “ilk eylem” örencilerden mi yoksa güvenlik güçlerinden mi kaynaklanmtr?

3- Olaylar srasnda güvenlik güçlerinin “orantsz güç kulland” yolundaki beyannzdan vaz geçtinizse, gerekçeniz nedir? 

4- Olaylar srasnda gençler “Molotof kokteyli” atmlar mdr? Attlarsa bu nedenle göz altna alnan var mdr? Varsa kaç kiidir?

5- Olaylar srasnda gençler polise “demir bilye” atan “sapan” kullanm mdr? Kullandysa bu nedenle göz altna alnan var mdr? Varsa kaç kiidir?

6- Olaylar srasnda “araba lastii” yaklm mdr? Yakldysa bu nedenle göz altna alnan var mdr? Varsa kaç kiidir?''


YANITLAR:


çileri Bakan Muammer Güler tarafndan 20 Nisan 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


'' stanbul Milletvekilleri A.Levent TÜZEL, M.Sezgin TANRIKULU, Sebahat TUNCEL ve Oktay EK, Adana Milletvekili Ümit ÖZGÜMÜ, Ankara Milletvekili Bülent KUOLU, Artvin Milletvekili Uur BAYRAKTUTAN, Aydm Milletvekili Metin Lütfi BAYDAR, Balkesir Milletvekili Haluk Ahmet GÜMÜ, Diyarbakr Milletvekili Altan TAN, Konya Milletvekili Atilla KART, Malatya Milletvekili Veli ABABA, Tunceli Milletvekili Hüseyin AYGÜN ve Uak Milletvekili Dilek Akagün YILMAZ'm TBMM Bakanlna sunduklar 7/14991, 7/14461, 7/14460, 7/15285, 7/15287, 7/15288, 7/15110, 7/15106, 7/14789, 7/1559, 7/15174, 7/15137, 7/15136, 7/151 8, 7/15383 ve 7/15696 esas numaralan yazl soru önergelerinin cevab aaya çkartlmtr.


Anayasa ve yasalarla güvence altna alnm temel hak ve özgürlüklerin kullanlmas ve korunmas, kamu düzem ve güvenliinin salanmas ve devam ettirilmesi amacyla görev ifa eden güvenlik güçlerince ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekletirilen hiçbir toplant ve gösteri yürüyüüne müdahalede bulunulmamaktadr.


Ancak, kanuna aykr olarak düzenlenen veya sonradan kanuna aykr hale dönüen eylemlerde öncelikle güvenlik güçlerince topluluun yetkilileri ile görüülerek eylemin olaysz sonuçlanmas salanmaya çallmaktadr.


Güvenlik güçlerinin ikazna ramen kanuna aykr eylemi sonlandrmamak veya dalmamak için güvenlik güçlerine saldrda bulunan veya direnç gösterenlere kar ilgili mevzuatn verdiilzor kullanma yetkisi kapsamnda orantl güç kullanmak suretiyle müdahalede bulunulmaktadr (

ODTÜ Rektörlüü tarafndan, "Göktürk-2" uydusunun firlatilii"nedeniyle-TÜBTAKJJzay Teknolojileri Aratrma Enstitüsü'ndeki törene davet edilen TBMM Ba^kanr^Sayri Cemil ÇÇEK, Babakanmz Saym Recep Tayyip ERDOAN, ilgili Bakan ve dier yetkiri"ef"çhT- güvenlik tedbirlerinin alnmas talep edilmitir.


' Anlan talep dorultusunda. 18/12/2012 tarihinde ODTÜ'de gerekli emniyet tedbirlerini alan 'güvenlik güçlerince; söz konusu töreni protesto etmek amacyla dier üniversitelerden gelen örencilerle birlikte Enstitüye doru yürüyü yapmak isteyen toplulua eylemlerine son vererek dalmalar yönünde müteaddit defalar ikazda bulunulmutur.


Topluluk içerisindeki yüzleri kapal baz ahslarn barikatta görevli güvenlik güçlerine ie, ta, çekiç vb. materyallerle dorudan saldrmalar üzerine, eylemcilerin Enstitüye ulamasn engellemek ve saldrlar bertaraf etmek amacyla güvenlik güçlerince orantl ve direnci kracak ölçüde sulu ve gazl müdahalede bulunulmutur.


Geç saatlere kadar misket, ta, çok sayda maytap, molotof vb. cisimlerle saldrlarn sürdüren ve dalmamak için direnen eylemcilere, yeterli miktarda ve gerektii kadar gaz mühimmat kullanlm, eylemde 3 vatanda ile 18 güvenlik görevlisi çeitli yerlerinden yaralanm, polis araçlarnda ise maddi hasar meydana gelmitir.


Güvenlik güçlerine saldrarak kamuya ve çevreye zarar verdii tespit edilen ahslar Ankara Cumhuriyet Basavclnca yürütülen soruturma kapsamnda gözaltna alnm ve adli mercilere sevk edilmitir.


Ayrca, göz yaartc gaz silahlan ve mühimmat, bütün modern ülke güvenlik tekilatlarnda olduu gibi Tekilatmzda da 2559 sayl Kanun kapsamnda, göz yaartc gazlarn kullanmm düzenleyen genelge ve yönergelerde yer alan esaslara uygun olarak yetkili amirin emri ve gözetimi altnda, bu konuda eitim alm personel tarafndan kullanlmaktadr.


Bilgilerinize arz ederim.

Muammer Güler

çileri Bakan''