Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
ODT Olaylar Sonras CHP'ye ftira Attnz Kabul Edecek Misiniz?

31.12.2012ODTÜ'de yaanan olaylar üzerine Oktay Eki'nin Babakan'a sorduu sorular öyleydi:


''1- 18 Aralk 2012 tarihinde Orta Dou Teknik Üniversitesi’nde yaplan bir tören dolaysyla oraya gidiinizin, bu üniversitenin bir ksm örencileri tarafndan protesto edilmesi srasnda:

a) Örenciler tarafndan güvenlik kuvvetleri üzerine Molotof Kokteyli ve “demir bilye” atldn ve yollarda otomobil lastii yakldn bizzat gördünüz mü? 

b) Görmedinizse size bu bilgiyi veren kaynak neresidir?

2- Ankara Sanayi Odas’nn “49.Yl Baar Ödülleri” töreninde 27 Aralk 2012 günü yaptnz konumada “Bugün de CHP gençlerin eline ta verip, Molotof Kokteyli” verip onlarn arkasnda saklanyor. Bu yol çkmaz sokaktr, bayat bir senaryodur” eklindeki sözlerinizin dayana nedir? ddianzda srarl iseniz, yetkili makamlara “suç duyurusunda” bulundunuz mu?

3- Bulunmadnzsa sözleriniz CHP’ye iftira ettiiniz anlamna gelmez mi? ''  


YANITLAR:


Babakan adna çileri Bakan Muammer Güler tarafndan 20 Nisan 2013 tarihinde önergeye verilen yant öyleydi:


'' stanbul Milletvekilleri A.Levent TÜZEL, M.Sezgin TANRIKULU, Sebahat TUNCEL ve Oktay EK, Adana Milletvekili Ümit ÖZGÜMÜ, Ankara Milletvekili Bülent KUOLU, Artvin Milletvekili Uur BAYRAKTUTAN, Aydm Milletvekili Metin Lütfi BAYDAR, Balkesir Milletvekili Haluk Ahmet GÜMÜ, Diyarbakr Milletvekili Altan TAN, Konya Milletvekili Atilla KART, Malatya Milletvekili Veli ABABA, Tunceli Milletvekili Hüseyin AYGÜN ve Uak Milletvekili Dilek Akagün YILMAZ'm TBMM Bakanlna sunduklar 7/14991, 7/14461, 7/14460, 7/15285, 7/15287, 7/15288, 7/15110, 7/15106, 7/14789, 7/1559, 7/15174, 7/15137, 7/15136, 7/151 8, 7/15383 ve 7/15696 esas numaralan yazl soru önergelerinin cevab aaya çkartlmtr.


Anayasa ve yasalarla güvence altna alnm temel hak ve özgürlüklerin kullanlmas ve korunmas, kamu düzem ve güvenliinin salanmas ve devam ettirilmesi amacyla görev ifa eden güvenlik güçlerince ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekletirilen hiçbir toplant ve gösteri yürüyüüne müdahalede bulunulmamaktadr.


Ancak, kanuna aykr olarak düzenlenen veya sonradan kanuna aykr hale dönüen eylemlerde öncelikle güvenlik güçlerince topluluun yetkilileri ile görüülerek eylemin olaysz sonuçlanmas salanmaya çallmaktadr.


Güvenlik güçlerinin ikazna ramen kanuna aykr eylemi sonlandrmamak veya dalmamak için güvenlik güçlerine saldrda bulunan veya direnç gösterenlere kar ilgili mevzuatn verdiilzor kullanma yetkisi kapsamnda orantl güç kullanmak suretiyle müdahalede bulunulmaktadr (

ODTÜ Rektörlüü tarafndan, "Göktürk-2" uydusunun firlatilii"nedeniyle-TÜBTAKJJzay Teknolojileri Aratrma Enstitüsü'ndeki törene davet edilen TBMM Ba^kanr^Sayri Cemil ÇÇEK, Babakanmz Saym Recep Tayyip ERDOAN, ilgili Bakan ve dier yetkiri"ef"çhT- güvenlik tedbirlerinin alnmas talep edilmitir.

' Anlan talep dorultusunda. 18/12/2012 tarihinde ODTÜ'de gerekli emniyet tedbirlerini alan 'güvenlik güçlerince; söz konusu töreni protesto etmek amacyla dier üniversitelerden gelen örencilerle birlikte Enstitüye doru yürüyü yapmak isteyen toplulua eylemlerine son vererek dalmalar yönünde müteaddit defalar ikazda bulunulmutur.


Topluluk içerisindeki yüzleri kapal baz ahslarn barikatta görevli güvenlik güçlerine ie, ta, çekiç vb. materyallerle dorudan saldrmalar üzerine, eylemcilerin Enstitüye ulamasn engellemek ve saldrlar bertaraf etmek amacyla güvenlik güçlerince orantl ve direnci kracak ölçüde sulu ve gazl müdahalede bulunulmutur.


Geç saatlere kadar misket, ta, çok sayda maytap, molotof vb. cisimlerle saldrlarn sürdüren ve dalmamak için direnen eylemcilere, yeterli miktarda ve gerektii kadar gaz mühimmat kullanlm, eylemde 3 vatanda ile 18 güvenlik görevlisi çeitli yerlerinden yaralanm, polis araçlarnda ise maddi hasar meydana gelmitir.


Güvenlik güçlerine saldrarak kamuya ve çevreye zarar verdii tespit edilen ahslar Ankara Cumhuriyet Basavclnca yürütülen soruturma kapsamnda gözaltna alnm ve adli mercilere sevk edilmitir.


Ayrca, göz yaartc gaz silahlan ve mühimmat, bütün modern ülke güvenlik tekilatlarnda olduu gibi Tekilatmzda da 2559 sayl Kanun kapsamnda, göz yaartc gazlarn kullanmm düzenleyen genelge ve yönergelerde yer alan esaslara uygun olarak yetkili amirin emri ve gözetimi altnda, bu konuda eitim alm personel tarafndan kullanlmaktadr.


Bilgilerinize arz ederim.

Muammer Güler

çileri Bakan''