Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Saim Gr simli Vatandan Emekli Olurken Ald kramiyede Hak Kaybna Urad Doru Mu?

04.01.2013Saim Gür isimli vatandan emekli olurken hak kazand iddia edilen ikramiyede hak kaybna urayp uramadn Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan'na soran Oktay Eki'nin sorular öyleydi:


''1. Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan 10 yl 5 ay hizmet süresine karlk 1982 ylnda emekli olan 39241133 sicil no.lu Saim GÜR’e ikramiye verilmesinin SGK tarafndan reddedildii daha sonra Saim GÜR’ün dare Mahkemesi’nde açt davay, emekli ayl baland tarihte geçerli olan katsaylar esas alnarak yasal faizi ile birlikte almaya hak kazand doru mudur?

2. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüünce gönderilen 24.09.2012 tarih ve 34.241.133.0 sayl 1629905 no.lu yazda 0.20 TL (sadece 20 Kuru) ve 1629906 ödeme no.lu yazda da ad geçene 0,04 TL (sadece 4 Kuru) ikramiye hak ettiinin bildirildii doru mudur?'' 


YANITLAR:


Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik tarafndan 22 ubat 2013 tarafndan verilen yant aadadr:


''Bir süre memuriyet görevinde bulunduktan sonra farkl sosyal güvenlik kurumlarna (sigortallk statülerine) tabi olarak geçen hizmetlerin birletirilmesi ilemlerini düzenleyen mülga 2829 sayl Sosyal Güvenlik Kurumlarna Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birletirilmesi Hakknda Kanunun 8 inci maddesi uyarnca birletirilen hizmet süreleri üzerinden aylk balananlara, anlan Kanunun 12 nci maddesi uyarnca son defa tabi olduklar sigortallk statüsü (Devredilen) Emekli Sand olmas artyla emekli ikramiyesi ödenmekte iken, 05.06.2009 tarihli ve 27249 sayl Resmi Gazete'de yaymlanan Anayasa Mahkemesinin 05.02.2009 tarihli ve Esas No:2005/40 ve Karar No:2009/17 sayl karar ile mülga 2829 sayl Kanunun 12 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan "Son defa T.C. Emekli Sandna tabi görevlerden emekliye ayrlan ve" ibaresinin iptal edilmesi ve iptal hükmünün bir yl sonra yürürlüe girmesi karara balanmtr.

Dier taraftan, Anayasann 153 üncü maddesinde Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarnn geriye yürümeyecei hükme balanmtr.

Buna göre, Devredilen SSK Denizli ube Müdürlüünde raportör olarak görev yapmakta iken 14.12.1981 tarihi itibariyle Emekli Sandna tabi görevinden istifa ederek 506 sayl Kanuna tabi olarak çalmak suretiyle 01/02/1982 tarihinden itibaren 10 yl 5 ay Emekli Sand hizmeti (3750 gün) ve 1472 gün sigortallk süresi olmak üzere toplam 5222 günlük hizmet süresi üzerinden yallk ayl balanan; ancak son defa Emekli Sandna tabi olmamas nedeniyle tarafna emekli ikramiyesi ödenmeyen Kurum emeklisi Saim GÜR'ün anlan Anayasa Mahkemesi karar uyarnca memuriyet hizmetlerine karlk emekli ikramiyesi ödenmesi talebiyle açt idari dava hakknda Ankara 5.dare Mahkemesinin 29/06/2012 tarihli ve Esas No:2010/2521 ve Karar No:2012/1256 sayl karar ile;

"...Öte yandan, 5434 sayl Kanm hükümleri uyarnca, emekli ikramiyesi ilgiliye balanan emekli ayl esas alnarak belirlenmektedir. Emeklilik memuriyet statüsünün deimesine neden olan ayr bir statü olduundan, bu statünün balangc da ayln baland tarih olduu gibi emekli ayl da, ödenecek ikramiyenin bir unsuru ve ölçüsü olup, emekli ayl belirlendikten sonra buna göre ikramiye ödenmektedir.

Bu nedenle; davacnn yoksun kald zarar, emekli aylnn baland tarih itibariyle olutuundan dolaysyla emekli ikramiyesinin emekli aylnn baland tarihteki katsaylar üzerinden hesaplanmas gerekmektedir.

Açklanan nedenlerle dava konusu ilemin iptaline, emekli ikramiyesinin daval idarece hesaplanarak bavuru tarihi olan 23.08.2010 tarihinden itibaren iletilecek yasal faiziyle birlikte davacya ödenmesi isteminin kabulüne..." eklinde verilen karar uyarnca ad geçene emekli olduu tarihteki katsaylar uyarnca emekli ikramiyesi tahakkuk ettirilmitir.

Saim GÜR'ün (39.241.133) toplam 10 yl 5 ay hizmetinin karlnda her tam ylna (10 tam ylna) ve Ankara 5 inci dare Mahkemesince verilen 29.06.2012 tarihli karar esas alnmak suretiyle emekliye ayrld tarihteki katsaylar uygulanarak hesaplanan 0,20.-TL emekli ikramiyesi ile yine mahkeme karar uyarnca bavuru tarihi olan 23.08.2010 tarihinden ödeme tarihine kadar hesaplanan 0,04.-TL yasal faizi tutar ödenmek üzere ilgili adna tahakkuk ettirilmitir.

Bilgilerinize arz ederim.
Faruk Çelik
Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakan''