Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Bern Bykelilii'nde Dil Bilmeyen Basn Maviri ddialar Doru mu?

30.01.2013

 


sviçre'nin Bern Büyükelçilii Basn Müaviri Hac Mehmet Gani hakkndaki iddialar Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü'nden sorumlu Babakan Yardmcs'na soran Oktay Eki'nin önergesi öyleydi:''1- Türkiye’nin sviçre (Bern) Büyükelçilii Basn Müavirliine 2012 yl Mays aynda Bay Hac Mehmet Gani’nin atand;

2- Bay Hac Mehmet Gani’nin, sviçre’de “basn müavirlii” yapabilmesi için gerekli Almanca, Franszca, talyanca dillerinden hiçbirini bilmedii;

3- Bay Hac Mehmet Gani’nin bildiini iddia ettii ngilizce’nin de “Naslsnz?” sorusunu yöneltebilecek düzeyde olduu;

4- Bay Hac Mehmet Gani’nin “yabanc dil” eksiini telafi için Bern Büyükelçiliimizin Maliye Bakanlndan kadro istedii, neticede 6 bin ABD Dolar maala bir kiinin ie alnd;

5- Bay Hac Mehmet Gani’nin 2012 Kurban Bayram dolaysyla sviçre basnna “Türkçe” bayram tebriki gönderdii, ancak Türkçe bilmeyen ve Kurban Bayram’ndan haberdar olmayan sviçreli gazetecilerin gelen tebrik mesajnn içeriini ve sebebini anlayamadklar;

6- Bay Hac Mehmet Gani’nin sviçre’de her biri ayda ancak bir defa yaymlanan ve saylarnn “birkaç” denecek kadar az olduu bildirilen “Türkçe yayn yapan yerel basnn sorunlar”n tartmak üzere bata Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürü olmak üzere Türkiye’den bir bürokrat kafilesini Zürih’e davet ettii;

7- Türkiye’den gelen zevatn devlet bütçesinden 4-5 gün Zürih’te arlandklar;

8- Söz konusu toplantya Fethullah Gülen cemaatinin sviçre’de faal olan mensuplarnn ve onlarn yönettii sivil toplum kurulular yöneticileriyle az sayda AKP destekçisi zevatn davet edildii;

9- Ana akm medyadan sadece Hürriyet gazetesinin “ilan servisi yetkilisi”nin davetli listesinde yer ald;

10- Anadolu Ajansnn bu toplantya ait haberinde toplantya Berner Gazetesi Genel Yayn Yönetmeni’nin de katld ve bir konuma yapt bildirildii halde, söz konusu gazetecinin toplantya katlmad ve konuma yapmad;

11- Bay Hac Mehmet Gani’nin bu görevi (!?) karlnda ayda 12 bin ABD Dolar maa ald;

12- Ei Özlem Gani’nin herhangi bir snava tabi tutulmadan Bern’deki Din Ataeliimizde 8 bin ABD Dolar Maala ve “Hafize” unvanyla görev yapt;

13- Öznur Gani’nin “Kur’an Kursu” mezuniyeti dnda (mam Hatip Lisesi; lahiyat Fakültesi gibi) herhangi bir örgün eitim kurumu diplomasnn bulunmad;

ddia edilmektedir.

Bu iddialar doru mudur?

14- Bay Hac Mehmet Gani’nin ve einin tayin edildikleri bu görevler için gerekli asgari koullar nedir? Söz konusu kiiler bu koullar karlamlar mdr?''

 

 

YANITLAR:

Babakan Yardmcs Bülent Arnç tarafndan 8 Mart 2013 tarihinde verilen yant aadadr:

 

''Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü yurtd tekilatnn Basn Müavirlii kadrolarna, 06.01.2012 tarih ve 28165 sayl Resmî Gazete'de yaymlanan; Babakanlk Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü Personelinin Yurtd Sürekli Göreve Atanmasna likin Yönetmelik hükümlerine göre atama yaplmaktadr.

Anlan Yönetmeliin 1 l'nci maddesinin; "(1) Gene! Müdürlükte; Genel Müdürlük, Genel Müdür Yardmcl I. Hukuk Müavirlii ve Daire Bakanl görevi yapanlar 5 inci maddenin birinci fkrasnn (ç) bendi ile 8 inci ve 10 uncu maddelerde öngörülen artlardan muaf olarak yurtd kadrolarna atanabilirler. " hükmü dorultusunda, Genel Müdürlükte 1. Hukuk Müaviri olarak görev yapan Hac Mehmet GAN Bern Basn Müaviri olarak atanm ve 20.05.2012 tarihinde görevine balam olup, Maliye Bakanlnca belirlenen aylk ücretini sviçre Frang olarak almaktadr.

Yukarda belirtilen hukuki düzenlemeden de anlalaca üzere Müavirlie atanmas mevzuata uygun olan Hac Mehmet GAN; 01.10.2008-23.06.2009 tarihleri arasnda 9 ay süreyle Ankara Üniversitesi TÖMER'de ngilizce kursuna devam etmi, Basn Kanunu, Basn Kart Yönetmelii, nternet Haber Siteleri ve Gazetecilerin Ypranma Hakk, Yerel Medya Çalanlarnn Eitimi, Yerel Medya AB Yolunda gibi konularda çalma ve seminerlere katlm, Eren Üniversitesi ve TRT Anadolu Kanalnda Basn Özgürlüü, fade Özgürlüü ve Basn Mevzuat konularnda mesleki toplant ve seminerlerde sunumlar yapmtr.

189 sayl Kamu Kurum ve Kurulularnn Yurtd Tekilat Hakknda Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile Babakanlk Basn Yayn ve Enformasyon Genel Müdürlüü Personelinin Yurtd Sürekli Göreve Atanmasna likin Yönetmeliin 6'nc maddesi uyarnca yurtd ihtisas birimlerinde; gerek büro hizmetlerin yürütülmesi, gerekse o ülkenin medya takibinin yaplmas amacyla, sözlemeli pozisyon tahsis edilen birimlerde Mahalli Katip Sekreter, bu pozisyonun bulunmad birimlerde ise hizmet alm yoluyla personel görevlendirilebilmektedir. Bu kapsamda; Mahalli Katip Sekreter pozisyonu tahsis edilemeyen Müavirlikte, belirtilen hizmetleri yürütmek üzere 3.000,00 sviçre Frang aylk ücretle hizmet alm yoluyla 1 adet personel görevlendirilmitir.

Hac Mehmet GAN tarafndan; Türk gazete sahibi ve gazetecilerin dnda hiçbir yabanc gazeteciye kurban bayram tebrii gönderilmemitir.

Post, Pusula, Hürriyet, Zaman, Türkiye ve Sabah Gazeteleri ile Vivaldi isimli derginin tirajlar göz önünde bulundurularak, 10.12.2012 tarihinde, 'sviçre'de Türkçe Yayn Yapan Basn Yayn Kurulularnn Sorunlar, Çözüm Yollar ve Basndan Beklentiler" konulu bir toplant düzenlenmi; bahsedilen toplantya; Cem Vakf, Atatürkçü Düünce Dernei vb. gibi Sivil Toplum Kurulular ile Hürriyet Gazetesinin Avrupa sorumlusu ve Berner Zeitung Gazetesinin ef Redaktörü de davet edilmitir. Anlan etkinlie. Genel Müdürlüü temsilen Basn Yayn Dairesi Bakan katlmtr.

Hac Mehmet GAN'nin ei Diyanet leri Bakanl personeli olup, yurtdnda geçici olarak görevlendirilmesi, özlük haklar ile aranlan koullar tayp tamad konusu anlan Kurumun yetki ve sorumluluunda bulunmaktadr.

 

Bilgi ve gereini arz ederim.

 

Bülent Arnç

Babakan Yardmcs''