Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Nasl alyor?

11.02.2013


Vatan Gazetesi Mustafa Mutlu'nun köe yazsnda dile getirdii Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans ile ilgili iddialar üzerine stanbul Milletvekili Oktay Eki'nin Babakan'a sorduu sorular öyleydi:


''VATAN gazetesi yazar Sayn Mustafa Mutlu, 11 ubat 2013 tarihli yazsnda, Türkiye Yatrm, Destek ve Tantm Ajans’nn ‘Türkiye’yi yurt dnda temsil etme’ amacyla birilerini istihdam ettiini, bu kiileri bulmak için ahs bana 25 bin Avro ödeyerek  AMROP Arto Yönetim Danmanlk A.. isimli bir firmadan hizmet satn aldn bildirmekte ve o balamda baz uygulamalar açklamaktadr.

1- Türkiye Yatrm, Destek ve Tantm Ajans’nn denilen ekilde hizmet satn ald iddias ve o yolla istihdam edilen kii bana AMROP isimli firmaya,  25 bin AVRO ödendii doru mudur?

2- Doru ise, o balamda halen kaç kii “Türkiye’yi temsil” etmektedir?

3- Bu kiiler hangi ülkelerde görev yapmaktadr? 

4- “Türkiye’yi  temsil etme” gibi fevkalade sorumluluk isteyen bu ilerde görevlendirilenlerde aranan nitelikler nelerdir?

5- Söz konusu kiilerden beklenen hizmet nedir? 

6- Bu hizmetlerin gereince yerine getirilip getirilmedii nasl/hangi sonuca göre anlalmaktadr?

7- “Türkiyeyi temsil etme” görevi verilen bu kiilere ödenen ücretler eit ise nedir? Eit deilse asgari ve azami ücret snrlar nedir? 

8- Sayn Mustafa Mutlu’nun ifade ettii gibi, AMROP  isimli firmann “Türkiye’yi Almanya’da temsil etmek üzere” önerdii Rezzo Schlauch ve Ole von Beust isimli kiilere ek olarak Sayn Dileri Bakan Ahmet Davutolu’nun da hizmete alnmasn istedii  Wollf Ruthart Born isimli kiiye “Türkiye’yi temsil etme” görevi verilmi midir?

9- Üçüncü kiiye verilen görev dolaysyla, bu konuda hiçbir rolü olmayan AMROP isimli firmaya ne kadar ödeme yaplmtr?

10- Sayn Mustafa Mutlu’nun sütununda Türkiye Yatrm, Destek ve Tantm Ajans Bakan lker Ayc’nn:

a) Maiyetinde çalanlara psikolojik iddet ve bask (mobbing) uygulad;

b) “Pastaneci olan kardeine ve ailesine sirenli makam arac tahsis ettii”

c) 20 kiiyi iten çkartp ayn görevlere 37 kii atad

d) 13 bin Avro net maala Danman çaltrd;

e) “Kurumun yurt içi ve yurt d seyahat ve konaklama hizmetlerini ihalesiz olarak bir firmaya verdii” iddiasyla Babakanlk Etik Kurulu’na ikâyet edildii veya bu kurul tarafndan suçlu bulunduu anlamna gelen ifadenin dorusu nedir? ''   


YANITLAR:

Babakan adna Babakan Yardmcs Ali Babacan tarafndan önergeye 29 Nisan 2013 tarihinde verilen yant aadadr:


''T.C. Babakanlk Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans, ülkenin ekonomik kalknmasnda gereksinim duyulan yatrmlarn artrlmas için Türkiye’de yatrm yaplmasn özendirmeye yönelik yatrm tantm ve destek stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmas maksadyla kurulmutur. Ajansmz tarafndan yürütülecek faaliyetlerin nitelii ve hedefleri dikkate alndnda; çalma prensiplerinin özel sektör bak açsna ve i dünyasnn hzl karar alma süreçlerine uygun bir anlayla belirlenmesi gerei ortaya çkmaktadr. Uluslararas yatrmlar çekme konusunda rekabet edilecek olan ülkelerin bu anlayla tekil edilmi kurumsal kapasitelere sahip olduu gerçeinden hareketle, Ajansa bu anlamda yeterli esneklii salamak üzere bütçesi 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve 4734 sayl Kamu hale Kanunu kapsam dnda tutulmutur.

Soru önergesinde yer alan 1-9 uncu sorulara ilikin olarak aadaki açklamalar arz ederiz;


Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajansnn, uluslararas projelerinin ve proje sorumlularsn, uluslararas düzeyde koordinasyonunu salamak üzere danmanlk hizmeti alm ihtiyac hasl olmutur.

5523 sayl Türkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Kurulmas Hakknda Kanunun 10. Maddesinin sekizinci fkras: "Ajansn, özel bilgi ve uzmanlk gerektiren geçici mahiyetteki ilerinde vekâlet, istisna veya hizmet akdi ile yerli ve yabanc danman ve uzmanlar istihdam edilebilir." Ayrca; Ajans Kanunun 11 Maddesi; "Ajansn görevleri kapsamndaki faaliyetlerle ilgili olarak aratrma, etüd ve proje hazrlama ve dier iler, hazrlanacak yönetmelikteki esaslar çerçevesinde sözleme ile Türk veya yabanc gerçek ve tüzel kiilere yaptrlabilir." hükmünü havidir. Söz konusu hizmetin alnmas, yukarda belirtilen ve Ajansa hizmet almlarna ilikin yetki tanyan hükümler çerçevesinde hizmet alm yöntemiyle, hizmet bedeli ödemek suretiyle yaplmtr.


AMROP Firmasyla 2012'nin mays aynda hizmet sözlemesi sona ermitir.


Ajans söz konusu Kanun hükümleri dorultusunda Borçlar Kanunu çerçevesinde i akdi ile özel sektörden geçici mahiyette, danmanlk gibi hizmet alm yapabilmektedir. Hizmet almnda liyakat, nitelik, deneyim, ihtiyaca uygunluk ve alnan hizmetin Ajansa ve iin amacna yönelik salayaca katma deer gibi kriterler dikkate alnarak deerlendirme yaplmaktadr. Alnan danmanlk hizmeti geçici bir mahiyet tadndan^ hizmetin satn alnd ahsn ie alnmas, bir kadroya atanmas veya kendisine sürekli bir ekilde maa balanmas gibi bir durum söz konusu deildir. Hizmet karlnda iin özelliine göre kendilerine sadece danmanlk ücreti ödenmektedir. 5523 sayl Kanunla Ajansmza verilen görevler yine ayn Kanun hükümlerinin verdii yetki çerçevesinde yerine getirilmekte ve yaplan i ve ilemler, Kurulu Kanunu gerei Saytay tarafndan denetlenmektedir.


Hizmet alnan kiiler "ülke temsilcisi" deil, belirli ülkelerdeki ve belirli sektörlerdeki uzmanlklarndan faydalanlan "danmanlar" olarak görev yapmaktadrlar.


Soru önergesinde yer alan 10’uncu soruya ilikin olarak ise aadaki açklamalar arz ederiz;


Ajans Bakan Sayn lker AYCI'ya ilikin iddialar ise tamamen aslsz olup, Etik Kurulu Kararnda bu yönde her hangi bir suçla ilgili ifade yer almamaktadr.


Sayglarmla arz ederim.

Ali Babacan

Babakan Yardmcs''