Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Oktay Eki'nin 3 ubat 2012 Tarihinde tzk Deiiklii Getiren Kanun Teklifi Grmelerindeki Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

03.02.2012

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, deerli milletvekilleri; bendeniz, Sayn Bakann da ifade ettikleri gibi, ahsm adna söz aldm. Bu demektir ki sözlerim sadece beni balar. 

Bunun altn çizdikten sonra izninizle, bu toplanty, bu oturumu Sayn Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanmz Cemil Çiçek’in yönetiyor olmasndan istifade ederek, önce, kendilerine dönük birkaç düüncemi veya eletirimi sizlerle paylamak istiyorum, sonra da asl konuya girmek niyetindeyim.

Saygdeer üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Sayn Bakann da arkasnda yllardr yazl olduu gibi, egemenliin tek temsilcisi. Biz bu egemenliin temsilcisi Meclisin 8 üyesini yaklak sekiz aydr -belki yedidir- hâlâ demir parmaklklar arkasnda muhafaza etmekteyiz. Bu konu Sayn Bakana bir vesileyle gazeteciler tarafndan sorulduu zaman kendisinin “Ben tarafsz bir Meclis Bakanym.” dediini gazetelerde okudum, tekzip de edilmedi, Sayn Bakan da burada. Bendeniz kendilerinin ve sizin huzurunuzda açkça ifade etmek istiyorum ki Sayn Bakan Türkiye Büyük Millet Meclisi söz konusu olduu zaman tarafsz deildir. Tarafszlk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iç ileyiinde iktidarla muhalefet veya u veya bu kanat arasnda rol oynad zaman kendisinden beklenecek bir husustur. Bu nedenle, Sayn Bakann o 8 milletvekilimizin, millî iradenin temsilcisi olan 8 arkadamzn hapishane duvarlar arkasnda bulunmasna bu kadar süre, en azndan benim beklediim kadar ilgi göstermemi olmasndan dolay kendilerini huzurunuzda eletirmek ihtiyacn duyuyorum. Birinci nokta bu sevgili arkadalarm.

kinci nokta: zninizle, aslnda bu sözlerimi u salonda bulunan saygdeer milletvekillerinden kaçnn dinleyebildiini, iitebildiini, anlayabildiini dorusunu isterseniz her zaman merak ediyorum. Biliyorsunuz, parlamentolarda gruplarn kendi içindeki muhalif milletvekilleri “yaylac” diye bilinirler. Yani onlar geri sralarda otururlar ama parlamentonun aktif ileyii daha çok ön sralardaki milletvekillerinin elinde döner. Tabii, saygdeer Adalet ve Kalknma Partili milletvekili dostlarm sizlerde yaylac beklemiyorum, o ayr bir husus ama dikkat ederseniz, geride baz milletvekilleri, daha dorusu sizden de pek çok milletvekili arka sralarda oturuyorlar. Onlar, sadece ve sadece, aynen benim gibi, iitmek için geriye çekiliyorlar.

unu arza çalyorum Sayn Bakan da buradayken ve hepinizle paylamak ihtiyacyla: Bu salon, akustii Türkiye Cumhuriyeti snrlar içindeki binalar arasnda sanyorum en kötü olan. O nedenle, orta sralarda oturanlar özellikle, ilk sralarn dndakiler daha dorusu, hoparlör altnda deilse, katiyen buradaki hatibin ne dediini tam olarak anlama imkânna sahip deil. Bunun, bu ciddi sakncal durumun -ki bir de stanbul’da, stanbul Üniversitesinin Fen Fakültesinde bir Cemil Birsel Salonu vardr, sanyorum akustii kötü salon olmak konusunda bununla o yarabilir- Sayn Bakann da u srada, burada birleim yönetme durumunda olduu srada dikkatine sunulmaya deer bir husus olduunu belirtmek istiyorum. 

Üçüncü nokta, asl konuya gelmeden: Yine, saygdeer üyeler, bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin TRT’den kamuoyuna sesini duyurma hususunda kendi iradesiyle düzenleme yapamayacan gösteren bir Meclis olmasndan rahatszlk duyuyorum ben. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlkla TRT Genel Müdürünün arasndaki protokol nedeniyle millî iradeyi burada balama hakkna sahip olmamaldr. 

AYKUT ERDODU (stanbul) – TRT hazr imzalamaya, Bakan imzalamyor. brahim Bey söyledi ayn eyi. 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) - Bunu Sayn Bakann huzurunda sizlerle paylamak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin sesini kendi milletine duyuramayan bir Meclisin hepimiz için ciddi bir -kelimeyi izninizle atlayaym- sknt sebebi olduunu lütfen kabul buyurun. (CHP sralarndan alklar)

Dostlarm, bu Mecliste durum bugün nedir, neyi düzeltmek ihtiyacndayz, onu müsaadenizle tartalm.

Bu Mecliste 1996 ylnda -aynen Sayn Bakan Burhan Kuzu’nun ifade ettii gibi- yaplan 139 maddelik Tüzük deiiklii bu Mecliste Parlamentoyu katletmitir. Çok açk ifade ediyorum, bu Mecliste Parlamento katledilmitir. Nasl? Parlamento diyalog ortamdr, Parlamento taraflarn birbirine kendisini özgürce, olabildii kadar geni imkân içinde düüncesini aktarmas, kar taraf ikna etme mekanizmasdr. Zaten Parlamento “konuma ortam” anlamna gelen, o kökten gelen bir kavramdr. 

Bu Meclis 1996 ylnda yaplan Tüzük deiikliiyle sözlerin kesildii, düüncelerin katledildii, insanlarn baka meselelerle kendisini, baka frsatlarla kendisini ifade etmeye mecbur edildii bir ortam hâline gelmi. Burada Brezilya ile Türkiye arasndaki ticaret anlamasnn görümeleri, onun tasdikiyle ilgili yasann görümeleri srasnda milletvekili arkadamz ister istemez çkyor, seçildii yerin, seçildii ilçenin zeytin üreticilerinin sorunlarn anlatyor. Bu Parlamentoda Avustralya ile Türkiye arasndaki havaclk anlamasnn görüülmesi srasnda Van’daki depremzedelere datlan yardmn hakl m haksz m datld konuuluyor. Böyle bir Parlamento olamaz. Böyle bir Parlamento… Eer buna Parlamento diyorsanz, birbirimizi anlayamayan, birbirimizin dilini ve ne dediini dinleyemeyen insanlar topluluu olduumuzu kabul etmek zorunda kalabiliriz. (CHP sralarndan alklar) O nedenle önce -açk olarak arz ediyorum- 1996 ylnda yaplan, daha sonra da bugüne kadar maalesef uygulanagelen Tüzük’ün deitirilmesi lazm ama hemen altn çizeyim, bir önceki, 23’üncü Dönemde yaplan ve pek çok hatibin de büyük bir iftiharla “Çok iyi bir tüzük tasla ortaya çkt.” dedii Tüzük eklinde deil çünkü o da aynen bunun gibi, yürürlükte olan gibi söz kesen, zaman idefiksiyle düzenlenmi bir tüzük. Bunun bu Parlamentoyu, daha dorusu bu müesseseyi Parlamento olmaktan çkartan Tüzük olduunu söylüyorum ve sizlere unu izninizle arz etmeye niyetliyim: 2010 ylnda diyelim, kadük olan, 2011 seçimleriyle kadük olan tüzük, sadece ve sadece komisyonlara daha fazla ilev kazandran hükümler içerdii için srf o noktada iyi bir tüzük tasla ama onun dnda hiçbir ekilde bu Parlamentoya, bu müesseseye Parlamento kimliini kazandracak bir tüzük tasla deil. Bunu sizlerle paylamak ihtiyacn duydum. 

Vaktimin olmadn dikkate alarak tüzük tadiliyle ilgili somut madde önerilerine girecek deilim ama unu da izninizle ifade edeyim: Sayn Adalet ve Kalknma Partisi Grup Bakan Vekili, bu taslan yahut bu önerinin muhalefete denetim imkânn daha da fazla veren bir taslak olduunu ifade etti. Çok açk -baka eylere girmeyeceim, onlar çok da- bir tek eyi dikkatinize sunmak istiyorum. 1876 Anayasas’ndan sonra 1877 tarihinde, o tarihli Meclisi Mebusan Nizamnamesi’ne Meclisi Mebusann hesaplarn tetkik için… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – te buyurun! 

Teekkür ederim. (CHP sralarndan alklar)