Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin Szl Sorularn Gndeme Alnmas ve Cevaplandrlmas Balkl tzn 98. Maddesiyle lgili Usul Grmesi zerine 12 Ekim 2011 Gn Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

12.10.2011

 

1.- Bakanln ç Tüzük’ün “Sözlü sorularn gündeme alnmas ve cevaplandrlmas” balkl 98’inci maddesiyle ilgili yanl uygulama yapt hususunda usul görümesi

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, saygdeer milletvekilleri; zannediyorum ki hepimizin özellikle üzerinde durmas gereken ciddi bir yanl düzeltebilir miyiz diye huzurunuza çktm. 

Sevgili milletvekilleri, ben, Sayn Bakann uygulamasn görünce, acaba dedim benim bildiim, benim okuduum bu ç Tüzük ve Anayasa ile Sayn Bakanmzn buray yönetirken kulland ç Tüzük birbirinden farkl m? Deil elbette, biliyorsunuz. 

Saygdeer milletvekilleri, ç Tüzük’ün 63’üncü maddesi, Bakanln uygulamasnn ciddi yanllarla dolu olduunu düündürttüü için huzurunuza gelmi bulunmaktaym. Anayasa’mzn ve ç Tüzük’ün 98’inci maddesi bildiiniz gibi Meclisin denetleme fonksiyonu ile ilgili hükümler ihtiva etmektedir. Özellikle, ç Tüzük’ün 98’inci maddesi, sözlü soru önergelerinin burada uyguland gibi bir torbaya konmu hâlde yantlanmasna bendenizin anlayna göre izin vermemektedir. 

Oysa, dün Saygdeer Bakann uygulamas bendenizi hayretler içinde brakt. Çünkü uzun yllar Meclisi izlemi bir gazeteci sfatyla arz edeyim ki, 1957 ylnda ç Tüzük’te denetleme fonksiyonunu kstlama amacyla yaplan ç Tüzük deiiklikleri dahi bugünkü uygulamadan çok daha demokratik idi. Niçin? Çünkü sözlü soru önergesi üzerinde görüme açldktan sonra ilgili bakan gelirdi, yant verirdi, sonra son söz milletvekilinin olduu için milletvekili tekrar kürsüye gelebilirdi. imdi, bu iç Tüzük’te o yok, dorudur. Yani son sözü bence doru olmayan bir ekilde Hükûmete brakmtr ama dorusunu isterseniz, on sözlü sorunun bir defada yantlanmas, araya bir baka bakann girmesi, ondan sonra soru sahibine Bakann lütfettii kadar, bazen bir dakika, bazen bugün olduu gibi üç dakika söz hakk verilmesi Meclisin denetleme fonksiyonunun felç edilmesidir. Buna hiçbirinizin izin verebileceini, vermeniz gerektiini, vermenizin mümkün olduunu düünmüyorum. Ayrca, yaplann…

ç Tüzük’ün açk hükmünü okuyorum: “Hükümet adna verilecek cevabn süresi be dakikay geçemez. Bu cevap üzerine soru sahibi, yerinden, konu ile ilgili çok ksa ek bir açklama isteyebilir. Hükümet adna verilecek cevapla görüme tamamlanr. kinci cevap süresi de be dakikay geçemez.” 

Burada bugün uygulanan sadece ikinci be dakikayla ilgili ç Tüzük hükmüdür. Tamam, kalan uygulamann tamam Sayn Bakann -çok üzgünüm bu ekilde ifade etmek zorunda kaldm için ama- ç Tüzük’ü dikkate almayan, hatta keyfî ekilde diyebileceim uygulamasnn ortaya koyduu bir tablodur. Buna izin vermemenizi istirham ediyorum. 

ç Tüzük böyle deil. Bakanln uygulamas üzerinde görüme açlmasn talep ediyorum ve hepinize sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar)

BAKAN – imdi, deerli milletvekilleri, Sayn Eki’yi dinledik. Daha önce Danma Kurulunun önerisi ve aldmz bir karar var. 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Bunun üzerinde deil Danma Kurulu.