Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin Milli Eitim Bakan mer Diner'in ntihal Yapt ddialarna likin Satamadan Dolay 14 Kasm 2012 Gnk Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

14.11.2012

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) –Saygdeer arkadalarm, az önce konuan hatip, bendenizin ismini, ismimi de zikrederek maalesef gerçee aykr beyanda bulundu. Sayn hatibin beyann ben öyle algladm: Benim yazmn kendim tarafndan tekrarlanmas hâlinde bunda bir intihal olur mu? Böyle bir ey olduysa olmaz ama yaplan o deil. Sayn Ömer Dinçer’in, profesörlüü döneminde, yapt ey u: Profesör Tamer Koçel’in kitabndan yapt alntlar bire birdir. Daha sonra, bu konu kamuoyuna yansdktan sonra, intihal olduu da YÖK’te karara balandktan sonra, Sivas’ta görev yapan Yahya Fidan isimli yardmc doçent, kendisiyle birlikte iki imzal bir kitap yaynlamtr. Orada da Sayn Tamer Koçel’in kitabndan -ve beyanna göre daha sonra- kendisinin de kitabndan aktarmalar vardr fakat mesele kendi kitabndan yapt aktarma deil, Tamer Koçel’in kitabndan yapt aktarmalardr. Eer, ayrntsn isterseniz bilginize sunarm. Yargnn kararna balanmtr, kesinlemi karardr. Hatta, Sayn Ömer Dinçer bu vesileyle bendeniz hakknda hakaret davas da açmaya teebbüs etmi, yarg, meseleyi bilirkiiye havale etmi ve davas reddedilmitir. Kendisi buradadr, dediklerimde gerçee aykr bir husus varsa, kendisini dinlemekten ben de mutluluk duyarm.

Sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar) 

BAKAN – Teekkür ederim.

OSMAN OKTAY EK (stanbul) –Saygdeer arkadalarm, Millî Eitim Bakan bendenizin gerçee aykr beyanda bulunduumu ifade ettiler. Bir Millî Eitim Bakan, kendisi eer gerçee aykr beyanda bulunan kiiyse, o zaman, ona teslim ettiimiz çocuklarn gelecei açsndan hepimizin çok ciddi bir meselesi var demektir. Size arz edeyim efendim: Millî 

Millî Eitim Bakan, kendisinin Profesör Doktor Kamer Koçel’in “letme Yöneticilii” kitabndan intihal yapt gerçei tarafmdan gazeteci olarak ortaya çkarldktan sonra –tekrar ediyorum- hakkmda dava açmaya teebbüs etti, reddedildi. Aradan zaman geçti, Sivas Üniversitesinde Yardmc Doçent olan “Yahya Fidan” isimli genç kendisiyle birlikte iki imzal bir kitap yaynlad. Sivas’taki Cumhuriyet Üniversitesi, bunun üzerine, çok muhtemelen bir ihbar esas alarak kitapta inceme balatt. Yahya Fidan’a…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) 

BAKAN – Sayn Eki, teekkür ederim efendim. 

Bunu demin de anlattnz, ayn ey. 

Rica ediyorum, lütfen, lütfen efendim…

MEHMET METNER (Adyaman) – “Mahkeme karar var.”dediniz, onu gösterin.

MLLÎ ETM BAKANI ÖMER DNÇER (stanbul) - Sayn Bakan,satamadan ve yanl bilgiden dolay düzelteceim bilgiler var, söz istiyorum.

BAKAN – Bir dakika size de söz vereceim.

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Sayn Bakan…

BAKAN – Sayn Eki, söyledim “bir dakika” diye, lütfen…Yani söylediniz, açkla kavutu.

ALM IIK (Kütahya) – Tam bitiremedi Sayn Bakan, devamvar daha.

OKTAY VURAL (zmir) – Sayn Bakan…

BAKAN – Sayn Topcu mu konuacak?

OKTAY VURAL (zmir) – Efendim, grubumuz adna konuanSayn Zühal Topcu’yla ilgili “hamaset” demek sureti ile bununla ilgili gerçeeaykr ifadelerde bulundu, bunun samimiyetle ilgili olduuna ilikin lütfen sözveriniz. (AK PART sralarndan gürültüler) 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Deerli arkadalar,söylediim her ey mahkeme kararyla kesinlemitir, Sayn Bakanasorabilirsiniz.