Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 19 Haziran Sal  2018
Oktay Eki'nin Devlet Srr Kanun Tasars Hakknda 21 Haziran 2012 Gnk Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

21.06.2012

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, saygdeer milletvekilleri; huzurunuzda uzun zamandr bir düzenleme konusu olmas istenen ama nedense son günlerde alelacele Meclise sevk edilen Devlet Srr Yasa Tasars var. Ben ahsen en kötü kuraln en iyi kuralszlktan daha iyi olduuna inanan biriyim çünkü kuraldaki yanl görebilir, düzeltebilirsiniz ama getirilen kurallarn kuralszlktan daha kötü olduuna hayatmda ilk defa bu tasar vesilesiyle tank oluyorum. Bununla ne demek istediimi izninizle anlatmak isterim. 

Tasar, neyin, hangi bilginin devlet srr saylacana karar verme yetkisini Babakann bakanlnda Adalet, Dileri, çileri ve Millî Savunma Bakanlarndan oluan Devlet Srr Deerlendirme Kuruluna brakyor. 

Bunun pratikteki anlamn hepimiz biliyoruz. Sonuçta, neyin, yani hangi bilginin milletten en az elli yl süreyle saklanacana Babakan karar verecek. Örnein Hükûmetin PKK terörüyle Oslo’da yapt gizli pazarlklar Türk kamuoyunun örenmesi elli sene süreyle mümkün olmayacak. Ayn ey, Babakann bir önceki Amerika Birleik Devletleri Bakan George Bush’la yapt 5 Kasm 2007 tarihli, ülkemizin kaderinde önemli etkileri olduuna inandm görüme için de geçerli. 

unu söylemek istiyorum: Ülkelerin millî güvenliine ve uluslararas ilikilerine zarar vermesin diye baz bilgilerin bir süre gizli tutulmasnda, hatta bu nitelikteki bilgilerin devlet srr kategorisine sokulmasnda bence bir anormallik yok ama bu bilgileri gizli tutma süresini makul saylabilecek snrlarn ötesine tarsanz, örnein otuz yerine elli yl süren bir yasak koyarsanz, hem kendi kamuoyunuza hem kendi milletinize hem o konudaki gerçekleri ortaya çkarmas gereken bilim adamlarna saygszlk, hatta kötülük etmi olursunuz. Hele tasardaki gibi nihai karar verme yetkisini snrsz yetkili, sfr sorumlu bir kurula, daha dorusu Babakana brakrsanz, demokrasiye de ihanet etmi olursunuz. 

Yetkiyi sadece Babakana brakmakla yaptnz yanl yetmiyormu gibi, hukuken de affedilmez yanllar yapyorsunuz. Anayasa’nn 74’üncü maddesini iki yl önce siz deitirdiniz, deil mi? O zaman Anayasa’ya “Herkes bilgi edinme hakkna sahiptir.” hükmünü koyan da sizlersiniz. imdi yine sizin çounluunuz vatandan bilgi edinme hakkn en az elli sene süreyle önlemi oluyor. Böylece, Anayasa’nn “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmakszn snrlanabilir.” diyen 13’üncü maddesini ihlal etmi olmuyor musunuz? 

Bir an için “Elli sene sonra o bilgi açk hâle gelecek.” dediinizi duyar gibi oluyorum. O zaman, lütfen unu yantlayn: Hangi bilginin devlet srr saylacana Babakan ile 4 bakann oluturduu bir kurul karar verecekti, deil mi? O Kurul kararnn idarenin bir tasarrufu olduunu herhâlde inkâr etmezsiniz. Nitekim, Sayn Bakan da az önce ifade etti. Bu kurul karar aleyhine herhangi bir yarg mercisine gitme imkân, Sayn Bakann bütün direncine ramen, hukuken açk bir gerçektir ki, böyle bir imkân yok çünkü tasar bu kapy kapatm durumda. O zaman, Anayasa’nn “darenin her türlü eylem ve ilemlerine kar yarg yolu açktr.” diyen 125’inci maddesini alenen ve resmen ihlal etmi hatta çinemi olmuyor musunuz? 

Yaptnz çok açk. Bu yasayla Babakana yeni ve snrsz ve denetlenemez bir yetki daha veriyorsunuz, aynen Millî stihbarat Tekilat Müstearn yargya gidip ifade vermekten kurtarmak için çkardnz yasada olduu gibi. O yasayla da Babakann görevlendirmesi kouluyla en ar suçu ileyen bir kamu görevlisinin yarglanmasnn önünü kestiniz. eklen Babakann iznine baladnz ama hepimiz biliyoruz ki suçlunun cezasz kalma yolunu açtnz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafndan kapatld) 

OSMAN OKTAY EK (Devamla) – Sayn milletvekilleri, sözlerimi ununla tamamlamak istiyorum: Gerçekten, hiç deilse bir dakika için bu gidiin nereye olduunu düünüyor musunuz? 

Hepinize sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar)