Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
Oktay Eki'ninTBMM dari Tekilat Kanunu Hakknda 3 Kasm 2011 Gn Genel Kurul Konumas(Genel Kurul Tutanak Metinlerinden alnmtr.)

30.11.2011

 

26’nc BRLEM

 

30 Kasm 2011 Çaramba 

 

OSMAN OKTAY EK (stanbul) – Sayn Bakan, saygdeer arkadalarm; Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiç söylemeye lüzum yok ki, hukuk yapan kurum ama kendisi hukuk yapmak konusunda eer görevini eksik brakyorsa o zaman bizim, burada, Türkiye Büyük Millet Meclisinin üyeleri olarak konuyla ciddiyetle megul olmamz lazm. 

kincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, hepimiz biliyoruz ki, denetim yapan kurum. Denetim fonksiyonunu en üst düzeyde Anayasa’mz bize vermi. Hepimiz biliyoruz ki, az önce Sayn Ali Rza Öztürk’ün de ifade ettii gibi, denetim fonksiyonumuz maalesef elimizden alnm hâlde. 

Baknz, benim elimde Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlna takdim edilmi soru önergem var. Soru önergemin ald yant u: Temmuzda verdiim önergeyi 1 Ekimden önce ileme koymadklarn bildiriyorlar. Sebep ne? Sebep, Meclis tatilde. Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Haziran seçimlerinden hemen sonra, 28 Hazirandan itibaren bilfiil görevini yapmaya balamad m? Bakanlk Divan görevde deil mi? Bakanlklar görevde deil mi? Devletin devamll ilkesi yok mu? Bu tür açk ilkelere ramen Türkiye Büyük Millet Meclisi “1 Ekime kadar sizin önergenizi -ç Tüzük’ün hiçbir ilgisi olmayan maddelerine dayanarak, yani konuyla ilgisi olmayan maddelerine dayanarak- ileme koymadm.” diyor. Denetim görevimizi sadece Sayn Öztürk’ün ifade ettii gibi Meclis bürokrasisi deil, bilfiil Bakanlk Divan engelliyor; bir.

kincisi sevgili arkadalarm, u anda 8 arkadamz içeride, tutuklu. Bunlar, bizim 2 arkadamz, benim 2 arkadam deil, Milliyetçi Hareket Partisinin 1 arkada deil, Bar ve Demokrasi Partisinin 5 arkada deil, bunlar, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisinin Bakan Sayn Cemil Çiçek’in arkada. Bu arkadalarn hapisten kurtarmak konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin yapmas gereken hiçbir ii yapmayan bir Meclis Bakanmz var. 

Sevgili arkadalarm, parlamentonun itibarn parlamento korur. Parlamentoyu itibarl hâle getirmenin en iyi örneini verenlerden biri ve parlamento tarihinin ilk kurumu olan ngiliz Parlamentosu, 1542’den itibaren, bir milletvekilinin haksz yere tutuklu olmasna itiraz edilmesinden itibaren milletvekillerini hapse göndermekten alkoyabilmitir. 

Sevgili arkadalarm, Bakanlk Divan -az önce ifade edildi- seçilmi, u anda hapiste bulunan milletvekillerinin ödeneklerini, yolluklarn tahakkuk ettirmi; ailelerine vermiyor, kendilerine vermiyor. Hukukun temel ilkesi, mahkûm oluncaya kadar, kesin mahkûmiyet kararna kadar insanlarn masum saylmas deil midir? Masum saylan insann hakkn gasbetmek Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlna yakacak bir tasarruf mudur? 

Sadece bunlar söylemiyorum. Bu arkadalarmza oda veriyorsunuz, bu arkadalarmza kendilerine yasayla tahsis edilen yardmclar tahsis ediyorsunuz ama onlara ödenmesi gereken, kendilerinin mazbata aldklar tarihten itibaren, o andan itibaren haklar olan yolluklar, ödenekleri onlara vermeyip, alkoyuyorsunuz. Bu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hukuk yapma, hukukta önderlik etme fonksiyonuna uygun bir tavr mdr? 

Bunlar sizlerle paylamak için huzurunuza geldim. Hepinize sayglar sunuyorum. (CHP sralarndan alklar)