Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 21 Haziran Perembe  2018
Yerel Medyann Sorunlarnn Aratrlmas Hakknda Aratrma nergesi

04.03.2012

MEDYANIN VE SORUNLARININ HER AÇIDAN NCELENMES ÇN

CHP STANBUL MLLETVEKL OKTAY EK “MECLS ARATIRMASI” AÇILMASINI STED

 

 

CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki ve   29     arkada Medyann sorunlarnn TBMM tarafndan bütün yönleriyle ele alnp aratrlmas ve gerçeklerin ortaya çkarlmas amacyla TBMM Bakanlna bir “Meclis Aratrmas” önergesi verdi.

 

Eki ve arkadalar önergede  “Demokratik ülkelerde “dördüncü kuvvet” olarak nitelendirilen medyann ülkemizdeki durumu,  konunun acilen ve tüm boyutlaryla ele alnmasn gerektirecek kadar vahimdir” dedikten sonra “gazetecilerin yüzde 95’inin sosyal güvenceden yoksun” ekilde çaltklarn,  bu gerçein “yerel medya” dünyasnda daha da vahim olduunu ifade ettiler.

Önergede “medyada kalitenin nasl yükseltilebilecei, “iletiim (ifade, basn)  özgürlüünü” çada demokrasiler düzeyine çkartmak amacyla ne gibi düzenlemelere ihtiyaç olduu, medya dünyamzda nasl bir sermaye yapsnn egemen olduu, “tekelleme/younlama” konular, reklam dünyas ile medya dünyas ilikileri, “datm” konular, “yerel medya”nn güçlenmesi açlan ne gibi önlemler alnmas gerektii, “radyo ve televizyon” yaynlarn düzenleyen yasal hükümlerin “gelimi demokrasi”lerdekilerle uyumlu hale getirilmesi,  TRT’nin kamu kaynaklarndan salad gelirlerle verdii hizmetin kalitesi ve nitelii arasndaki ilikiler, internet medyasn kapsayan çada, demokratik ve özgürlükçü düzenlemelerin temel ilkeleri gibi konularn aratrlmas istendi.

Eki, böyle bir aratrmann 22’nci Dönemde balatldn ancak sonuçlanmadan seçime gidilmesi yüzünden amaçlanan faydann salanamad anmsatt. Eki, “Bu konuda benim bildiim en kapsaml aratrma 1950’li yllarda ngiliz Parlamentosunun kararyla ngiltere’de yaplmtr. Aratrma sonunda yaymlanan rapor, hem ngiliz kamuoyunu hem de meslek dünyasn tatmin edecek gelimelere imkan vermitir. Umarm bizde de ayn metotla ayn sonuçlar alrz” dedi.

Eki ve arkadalarnn önergesi ancak CHP Meclis Grubunun yetkisini kullanarak konuyu Genel Kurul gündemine getirmesi kouluyla görüülebilecek ve karara balanabilecek.

Demokratik ülkelerde “dördüncü kuvvet” olarak nitelendirilen medyann ülkemizdeki durumu, konunun acilen ve tüm boyutlaryla ele alnmasn gerektirecek kadar vahimdir.  Nitekim:
1- Yaplan bireysel incelemeler,  medya dünyamzda çalan her 100 
gazeteciden sadece 5’inin, gazetecilere sosyal güvence salayan 212 sayl yasa kapsamnda görev yaptn, kalan 95’inin ya iverenle hiçbir sözleme yapmadan yahut biraz ansl ise 4857 sayl Kanununa göre yaplm sözlemeyle mesleini sürdürdüünü ortaya koymaktadr. 
Bundan anlalaca üzere gazetecilerimiz:
a) Görevini özgürce yapmasn salayacak temel güvenceden özellikle sendikal haklardan yoksundur.
b) Bu durum  bölgesel ve yerel çapta yayn yapan gazete, radyo ve TV’ler dünyasnda çok daha kötüdür.
2- Medya dünyamzdaki insan kalitesini –dolaysyla gazeteciliimizin düzeyini- yükseltici ne gibi önlemler alnabilecei, aratrlmas gereken bir konudur.
3- Halen –saylar üzerinde görü birlii salanamam olsa da- hiçbir demokraside kabul edilemeyecek kadar çok gazeteci, hapishanelerimizdedir. Bunun ilk bakta göze çarpan nedeni, ifade özgürlüünü kstlayan yasalarla onlar uygulayan kafalardr. Ancak gerçek sebebin ne olduu ve ne gibi çözümlerle bu durumun tarihe kavuaca aratrlmas gereken bir husustur.
4- Medya dünyamzn sermaye yaps ile medya organlar sahipliinde bir younlama/tekelleme eiliminin var olup olmad, demokrasimizin salkl ekilde ileyebilmesi için her zaman dikkatle izlenmesi gereken bir konudur.
5- Özel sektör kaynakl reklamlarla, kamu kurumu kaynakl ilan ve reklâmlarn  neye göre ve nasl datld yaynclk politikalarn etkileyen bir husustur. Çünkü reklam ve ilan gücünü kullanarak kamuoyunun serbestçe olumas engellenebilir. O nedenle ülkemizdeki durumun aratrlmasna ihtiyaç vardr.
6- Yazl basnn datm bal bana bir konudur. Çünkü datm yoluyla çoulcu bir basna sahip olmak ne kadar kolay ve mümkünse ayn gücü kullanarak kamuoyunun serbestçe olumas o kadar kolay engellenebilir. O yüzden “datm” stratejik önemde bir hizmet alandr. Bu kadar önemli bir hizmet alanndaki gerçeklerin aratrlmas ve bilinmesi ve gerekir.
7- Yerel medyamzn durumu yaygn medyaya göre her açdan çok daha vahimdir. Bir baka deyile yaygn medya için yaplabilecek ne kadar olumsuz tespit varsa, sra yerel medya söz konusu olunca onlar en az üç veya bele çarpmak gerekir. Çünkü ilk gazetemiz Takvim-i Vekayi’nin çkt 1831’den bugüne kadar yerel medyann sorunlarn saptayp çözme amaçl hiçbir ciddi plan/politika uygulanm deildir. Bu da “yerel medya” ile ilgili gerçeklerin ortaya çkarlmasn zorunlu klmaktadr.
8- Radyo ve televizyon yaynlarn düzenleyen mevzuatn uygulanmas, tükenmeyen bir ikâyet kaynadr. Bu düzenleme ve uygulamann gelimi demokrasilerin uygulad ortak ölçütlere göre yeniden ele alnmas, onun için de sorunlarn saptanp çözüm önerilerinin üretilmesi gereklidir.
9- Gelirlerinin yüzde 95’ini kamu kaynaklarndan salayan TRT’nin, bu kayna ondan beklenen hizmet gereklerine göre kullanp kullanmad, kullanmyorsa neler yapmas gerektii skça tartlan bir konudur. Bu tartmalarn genel bir uzlaya balanabilmesi de konunun tarafsz bir gözle ele alnmasn ve irdelenmesini gerekli klmaktadr.
10- nternet medyas, çamzn her gün yaammz biraz daha fazla etkileyen bir fenomenidir. nternet yaynclnn demokratik bir toplumda alnmas zorunlu (kaçnlmaz) önlemler çerçevesinde nasl bir düzenlemeye tabi tutulaca hala yant aranan bir sorudur. Bu sorunun yant ancak ciddi bir aratrma sonunda bulunabilir. 
Yukarda sralanan soru ve sorunlara, Anayasamzn 98’inci, ç Tüzüümüzün 104 ve 105’inci maddeleri uyarnca bir Meclis Aratrmas açlarak yant bulunmasn arz ve teklif ederiz.      /Mart/2012