Mustafa Kemal ATATRK
Oktay Eki
Oktay EK
CHP stanbul Milletvekili
D ileri Komisyonu yesi
Bugn 18 Haziran Pazartesi  2018
5510 Sayl Kanunda Deiiklik ngren Yasa nerisi (Bu neriyi TBMMdeki AKP ounluu gndeme almad ama bir baka yasa tasars grlrken 5510 sayl yasada bu neriye paralel bir deiiklik yapld)

12.11.2011

 

CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki Gazetecilerin 5 sene önce kaldrlan "ypranma zamm"nn tekrar konulmas için yasa önerisi verdi  

Gazetecilerin Haziran 2006'da Adalet ve Kalknma Partisi iktidar tarafndan kaldrlan ypranma zammnn (yeni yasadaki adyla fiili hizmet süresi zamm) 5510 sayl "Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas"  yasasna konulmas için CHP stanbul Milletvekili Oktay Eki'nin hazrlad yasa önerisi TBMM'ne verildi.

Eki'nin önerisi fiili hizmet zamm hakkndan yararlanacak i kollar ve meslekler listesine "gazeteciler"in de eklenmesini ve gazetecilerden masa banda çalanlarn deil bilfiil olay içinde yaayanlarn yani muhabir, foto muhabiri ve kameramanlarn bu haktan yararlanmasn öngörüyor.

Eki 5510 sayl yasann 40'nc maddesinin bu amaçla deitirilmesini ve 12 ay (360 gün) hizmet veren gazetecinin 90 gün "fiili hizmet zamm" almasn istiyor.

Eki verdii önerinin gerekçesinde 5510 sayl yasann kabulü srasnda gazetecilerin çalma koullarnn ne kadar zor olduunun AKP iktidar tarafndan dikkate alnmamasndaki yanlln son VAN Depreminde hayatn kaybeden Doan Haber Ajans MUhabiri Cem Emir ve Sebahattin Ylmaz'n vefatyla bir kere daha ispat edildiini söylüyor.

Eki'nin önerisinin gerekçesi aada, ÖNER METN ise bu mesaj ekinde sunulmaktadr.

 

5510 SAYILI SOSYAL SGORTALAR VE GENEL SALIK SGORTASI KANUNUNUN 40’NCI MADDESNE BR FIKRA EKLENMES HAKKINDAK YASA ÖNERSNN GEREKÇES

 

  Gazeteciliin –özellikle muhabir, foto muhabiri kameraman gibi bilfiil olay içinde yaayanlar yönünden hem “tehlikeli” hem de “ar” bir meslek olduuçatma bölgelerinde çalan, sosyal karklk niteliindeki olaylar izleyen, srf görevini yapp gerçekleri kamuoyuna duyurduu için tehdit edilen, dövülen, yaralanan hatta öldürülen gazetecilerin saysyla sabittir.

 

        Son olarak Van’da meydana gelen deprem, o srada o yörede yaayan vatandalarmzdan ayr olarak, o vatandalarmzn içinde bulunduklar durumu kamuoyuna yanstmak için Van’a giden iki gazetecinin de kaldklar otelin enkaz altnda kalarak hayatlarn kaybetmelerine sebep oldu. Bu iki gazeteci sadece hakla gerçekleri iletmekle kalmadlar, “gazetecilik” mesleinin tad risklerin büyüklüünü bir kere daha ispat ettiler. 

 

    te bu durumu dikkate alarak fakat “tüm gazetecilere” deil, sadece “muhabir, foto muhabiri ve kameraman” gibi bilfiil olay alannda görev yapan medya mensuplarnn 360 günlük hizmet sürelerine 90 gün “fiili hizmet süresi zamm” ilave edilmesi önerilmektedir."

5510 SAYILI SOSYAL SGORTALAR VE GENEL SALIK
SGORTASI KANUNUNUN 40’NCI MADDESNN DETRLMES VE BR FIKRA EKLENMES HAKKINDA YASA ÖNERS
Madde 1- Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas hakkndaki 16 Haziran 2006 tarih ve 5510 Sayl Kanunun 40’nc maddesi aadaki ekilde deitirilmi ve bu maddeye bir paragraf eklenmitir
Madde 40-Aada belirtilen iyerlerinde ve ilerde 4 üncü maddenin birinci fkrasnn (a) ve (c) bentleri kapsamnda çalan sigortallarn prim ödeme gün saylarna, bu iyerlerinde ve ilerde geçen çalma sürelerinin her 360 günü için karlarnda gösterilen gün saylar, fiilî hizmet süresi  zamm olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zamm, 360 gün için eklenen fiilî hizmet süresi ile orantl olarak belirlenir. Çalmann fiili hizmet süresi zamm kapsamnda deerlendirilebilmesi için, tablonun (13), (14) ve (15) numaral sralarnda belirtilen sigortallar hariç sigortalnn kapsamdaki iyerleri ile birlikte belirtilen ilerde fiilen çalmas ve söz konusu ilerin risklerine maruz kalmas arttr.
Aadaki bentlerden birden fazlasna dahil olanlar için, en yüksek olan bentten fiilî hizmet süresi zamm uygulanr.
Kapsamdaki Kapsamdaki Eklenecek 
ler/yerleri Sigortallar Gün Says
1) Kurun ve arsenik ileri 1) Kurun üretilen galenit, serüzit, anglezit gibi 
cevherlerin çkarlmasna ilikin maden oca 
ilerinde çalanlar. 
2) Kurunlu madenlerden yahut içinde kurun 
bulunan kül, maden köpüü, kurun frn kurumu, 60
üstübeç art ve benzeri maddelerden kurun üretimi 
için yaplan izabe ilerinde çalanlar.
3) Antimuan, kalay, bronz ve benzeri maddelerle 
yaplan kurun alam ilerinde çalanlar.
4) Kurun izabe frnlarnn teksif odalarnda biriken 90
kuru tozlar kaldrma ilerinde çalanlar.
2) Cam fabrika ve atölyeleri 1) Cam yapmnda kullanlan ilkel maddeleri toz haline 
getirme, eleme, kartrma ve kurutma ilerinde 
(bu ileri yapmak üzere tam kapal odalar içinde otomatik 
makineli tesisat veya çalma ortamndaki tozlar 
salk için tehlike oluturmayacak düzeye indiren 
havalandrma tesisat bulunmad takdirde) çalanlar.
2) Eritme ilerinde (otomatik besleme frnlaryla 
çallmad takdirde) çalanlar.
3) Ateçilik ilerinde çalanlar. 
4) Üfleme ilerinde (tamamen otomatik makinelerle 
yaplmad takdirde) çalanlar.
5) Basnçla yaplan cam ilerinde (cam tazyiki ileri) 
çalanlar.
6) Ayna cam sanatnda potal cam dökümü ilerinde 60
(potalar kalp masasna mekanik araçlarla tanmad 
takdirde) çalanlar. 
7) Cam frn bandan alma ilerinde çalanlar.
8) Yayma frnlarnda düzeltme ilerinde çalanlar.
9) Tra ilerinde çalanlar.
10) Asitle hak ve cilâlama ilerinde çalanlar.
11) Basnçl havayla kum püskürten cihazlarla yaplan 
ilerde (çalma ortamndaki tozlar salk için tehlike 
oluturmayacak düzeye indiren havalandrma tesisat 
bulunmad takdirde) çalanlar.
 
12) Pota ve ta odalarnda görülen ilerde çalanlar.
3) Cva üretimi ileri sanayii  1) Cva izabe frnlarnda görülen ilerde çalanlar.
2) Elementer cva bulunan ocaklarda görülen ilerde 90
çalanlar.
 
4) Çimento fabrikalar 1) lkel maddeleri krma, ufalama, ezme, eleme ve 
kartrma ilerinde çalanlar. 
2) Otomatik frnlarda piirme ilerinde çalanlar.
3) Klinkeri öütme, eleme, torba ve fçlara koyma 60
ilerinde (otomatik olarak tozun etrafa yaylmasn 
önleyici bir düzenleme yaplmad takdirde) çalanlar.
 
5) Kok fabrikalaryla 1) Ateçilik, ocak temizlii, jeneratör, doldurma, 
    termik santraller boaltma ve temizleme ilerinde çalanlar. 
2) Kimyasal artma ilerinde çalanlar. 
3) Gazn geçtii cihaz ve borularn onarlmas ve 
temizlenmesi ilerinde çalanlar. 
4) Kok fabrikalarnda kömür ve ocak ilerinde 
çalanlar.
5) Elektrik enerji üretim santrallerinin kazan 60
dairesindeki ateçilik, kül ve kömürlerin tanmas 
ilerinde çalanlar.
6) Termik santrallerle her çeit buhar kazanlarnn 
kazan dairesindeki ateçilik, kül ve kömürlerin 
tanmas ilerinde çalanlar. 
 
6) Alüminyum fabrikalar 1) Alüminyum oksit üretimi ilerinde çalanlar.
2) Alüminyum bronzu hazrlama ilerinde çalanlar. 60
3) Alüminyum madeni üretimi ilerinde çalanlar. 
 
7) Demir ve çelik fabrikalar 1) Demir izabe fabrikalarnda cevherin demire 
çevrilmesi ileriyle boru fabrikalarnn frn ve 
döküm dairelerinde yaplan ilerinde çalanlar. 
2) Çelikhanelerin çelik yaplan frnlaryla bunlarn 
teferruat ve eklentilerinden olan ikinci derecedeki
frnlarda ve konvertörlerde yaplan ilerinde 
çalanlar.
3) Sv haldeki demir ve çeliin tesisat ve teçhizatla 90
veya mekanik olarak tanmasna ilikin ilerde 
çalanlar.
4) Scak veya sv haldeki cürufun tanmas ve 
ilenmesi ilerinde çalanlar. 
5) Haddehanelerde (souk demirle çallan 
haddehaneler hariç), frnlarda, hadde serilerinde, 
haddehaneyi kzgn veya sv çelik yahut demirle 
besleyen tesisat ve araçlarla görülen ilerle kzgn 
halde olan yar mamul parçalarn kesilmesi ve 
hazrlanmas ilerinde çalanlar. 
 
8) Döküm fabrikalar 1) Döküm kalp ve maçalarnn yaplmas ve döküme 
hazr duruma getirilmesi ilerinde çalanlar.
2) Döküm arjnn hazrlanmas ve her çeit maden 60
eritme (izabe) frnlarnn döküme hazr duruma 
getirilmesi ilerinde çalanlar. 
3) Maden eritme ve dökme ilerinde çalanlar.
 
9) Asit üretimi yapan 1) Asit için hammaddelerin hazrlanmas ilerinde
    fabrika ve atölyeler çalanlar. 
2) Asidin yaplma safhalarndaki ilerinde çalanlar. 90
3) Baca gazlarndan asit elde edilmesi ilerinde 
çalanlar.
10) Yeralt ileri Maden ocaklar (elementer cva bulunduu saptanan 
cva maden ocaklar hariç), kanalizasyon ve tünel 180
yapm gibi yer altnda yaplan ilerde çalanlar.
11) Radyoaktif ve      Doal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler 
      radyoiyonizan maddelerle   veya bütün dier korpüsküler emanasyon kaynaklar 90
      yaplan iler      ile yaplan ilerde çalanlar.
 
12) Su altnda veya su altnda         1) Su altnda basnçl hava içinde çalmay gerektiren 
      basnçl hava içinde çalmay   ilerden 20- 35 metreye kadar derinlik veya
      gerektiren iler             2-3,5 kg/cm2 basnçta yaplan ilerde çalanlar. 60
 
2) Su altnda basnçl hava içinde çalmay gerektiren 
ilerden 35-40 (40 hariç) m. derinlik veya 3,5-4 90
(3,5 hariç) kg/cm2 basnçta yaplan ilerde çalanlar. 
3) Dalgçlk iinde çalanlar. 
 
13) Türk Silâhl Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma 
ve uzman erbalar. 90
14) Emniyet ve polis mesleinde, Asaleti onaylanm olmak artyla 
      adaylkta geçirilen Milli stihbarat Tekilâtnda  süreler dahil polis
      memuru, bapolis memuru ve kdemli bapolis memuru*, 
      komiser yardmcs, komiser, ba komiser, emniyet amiri, emniyet 
      müdürleri ile bu ve daha yukar maa ve derecelerdeki emniyet 
      mensuplar, Milli stihbarat Tekilât mensuplar 90. 
15) Gazetecilik Muhabir, foto muhabiri, kameramanlar                    90
16) tfaiye veya yangn Yangn söndürme ilerinde çalanlar. 60
      söndürme ileri 
 
Bu maddenin birinci fkras hükmüne göre hesaplanan fiilî hizmet süresi zamm, yukardaki tablonun (13) (14) ve (15) numaral srasnda yer alan sigortallar için sekiz, dier sigortallar için be yl geçmemek üzere uzun vadeli sigorta kollar uygulamasnda prim ödeme gün saysna eklenir. Bu sürelerin, üç yl geçmemek üzere yars emeklilik ya hadlerinden indirilir. Tablonun (10) numaral srasnda yer alan sigortallar için bu fkradaki süre snr uygulanmaz. 
Yukardaki fkrada belirtilen ya haddi indiriminden yararlanabilmek için ölüm ve malûliyet halleri hariç tablonun (10) numaral srasnda yer alan sigortallarn en az 1800 gün, dier sralarda yer alan sigortallarn ise en az 3600 gün belirtilen iyeri ve ilerde çalm olmalar arttr.
Bu maddenin uygulanmasna ilikin usûl ve esaslar Kurumun önerisi üzerine Bakanlkça çkarlacak yönetmelik ile düzenlenir.
 
     Madde 2- Bu kanun Resmi Gazetede yaymland gün yürürlüe girer
     Madde 3- Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.